Działanie 4. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

? Czy czarny ugór kwalifikuje się do dopłat z tytułu rolnictwa ekologicznego?

Czarny ugór oznacza grunt orny, który przez okres co najmniej sześciu miesięcy nie był obsiewany roślinami uprawnymi. Z tego względu grunty w czarnym ugorze nie kwalifikują się do dopłat z tytułu rolnictwa ekologicznego, ponieważ dopłaty te rekompensują wyższe nakłady siły roboczej oraz straty związane z niższym plonowaniem w efekcie zaniechania stosowania konwencjonalnych metod produkcji. Wsparcie wiąże się z faktem stosowania metod rolnictwa ekologicznego przyjaznych dla środowiska przyrodniczego, a nie z posiadaniem gruntu rolnego, na którym nie jest prowadzona produkcja rolnicza.

? Czy działka rolna o powierzchni 0,10 ha zajęta przez różne gatunki warzyw albo drzew owocowych może być objęta wsparciem z tytułu realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne?

Producent rolny może ubiegać się o płatności z tytułu realizacji pakietu rolnictwa ekologicznego (SO2) na działkach o powierzchni co najmniej 0,10 ha, na których uprawiane są różne gatunki warzyw albo drzew owocowych. Uprawy te powinny być zaliczone do właściwego wariantu pakietu SO2 tj. do upraw warzywniczych (w tym ziół) albo do sadów, w tym plantacji jagodowych. Istotne jest, aby uprawiane na tej działce gatunki roślin zaliczały się do kategorii warzyw (ziół) albo gatunków uprawianych w sadach zgodnie z listą roślin uprawnych dotowanych w ramach ww. pakietu.

? Czy wnioski i plany działalności rolnośrodowiskowej w 2004 r. dla pakietów innych niż rolnictwo ekologiczne mogą przygotować doradcy bez zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie programu rolnośrodowiskowego?

W przypadku łączenia rolnictwa ekologicznego z innymi pakietami lub przygotowywania planów dla innych pakietów rolnośrodowiskowych wskazane jest, aby plany były opracowywane przez doradców posiadających zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie programu rolnośrodowiskowego. Trwają obecnie prace nad przygotowaniem aktów prawnych w zakresie doradzania podmiotom ubiegającym się o wsparcie, z których będzie wynikać obowiązek współpracy z doradcą rolnośrodowiskowym podczas sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz potwierdzenia poprzez parafowanie przez niego tego planu na każdej stronie.

? Jaki powinien być udział procentowy roślin motylkowych w strukturze zasiewów planowanych w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne?

Rozporządzenie Rady 2092/91/EWG nie reguluje tej kwestii i nie obowiązują w tym zakresie specjalne przepisy. Wskazane jest, żeby doradca uwzględniał rośliny motylkowe planując płodozmian dla produkcji metodami ekologicznymi ze względu na wzbogacanie gleby w azot.

? Czy mieszanki zbożowo - strączkowe zaliczamy do motylkowatych czy do zbóż w ramach pakietu rolnictwo zrównoważone?

Planując płodozmian w ramach pakietu rolnictwo zrównoważone, uprawy obsiane mieszanką zbożowo – strączkową należy zaliczyć do upraw innych niż zbożowe.

? Czy rowy, które są niesklasyfikowane w ewidencji gruntów należy zaznaczyć na mapie będącej załącznikiem do planu działalności rolnośrodowiskowej?

Rowy są to grunty znajdujące się pod otwartymi rowami pełniącymi funkcje urządzeń melioracji wodnych na użytkach rolnych. Jeśli stwierdzimy na podstawie wywiadu z producentem rolnym, że rowy niesklasyfikowane w ewidencji gruntów są wypełnione wodą przez okres co najmniej dziewięciu miesięcy wówczas należy je zaznaczyć odpowiednio na mapie. Natomiast nie należy zaznaczać na mapie rowów nie pełniących funkcji urządzeń melioracyjnych, np.: rowy przydrożne.

? Co oznaczają skróty - ws i wp - umieszczone w załączniku nr 3 do rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania?

Skróty oznaczają odpowiednio: ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi.
Zasady wyróżniania użytków gruntowych przy pomocy symboli zawiera Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz.454).

? Jakie należy stosować przeliczniki podczas wypełniania tabeli stanowiącej załącznik nr 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania?

W przypadku braku wiarygodnych danych nt. produkcji nawozów naturalnych w gospodarstwie należy korzystać z tabeli do wyliczania produkcji azotu w gospodarstwie rolnym na 1 ha użytków rolnych. W przypadku wystąpienia trudności podczas wypełnieniem tabeli należy zwrócić się o opinię do stacji chemiczno-rolniczej.

? „Program doskonalenia pogłowia owiec do roku 2010” wymaga od gospodarstw, które planują objąć stado hodowlane kontrolą użytkowości, co najmniej 30 sztuk owiec matek. Czy nie jest to sprzeczne z założeniami pakietu ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich, który wymaga stada od 5 – 10 sztuk matek?

„Program doskonalenia pogłowia owiec do roku 2010” jest programem wdrażanym niezależnie od pakietu ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich, który jest powiązany z programem ochrony zasobów genetycznych w ramach PROW na lata 2004-2006. „Program doskonalenia pogłowia owiec do roku 2010” ma na celu m.in. kontynuowanie zmian kierunku użytkowania owiec w Polsce oraz odbudowę pogłowia. Natomiast pakiet ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich ma na celu ochronę ras, które występują lokalnie i których populacja jest zagrożona wyginięciem.

? Czy kukurydzę należy traktować jako roślinę zbożową?

Na potrzeby realizacji pakietu rolnictwo zrównoważone kukurydzę uprawianą na ziarno należy traktować jako zboże, zaś uprawianą na kiszonkę należy uznać za roślinę nie zbożową.