Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 6

wtorek, 1 grudnia 2009 r.

Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej

Działanie ma na celu dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia i dobrostanu zwierząt.
Działanie realizuje przedsięwzięcia w zakresie trzech standardów: Wyposażenie gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych
Dofinansowaniu podlegają nakłady związane z budową, przebudową lub modernizacją płyt obornikowych, a także zbiorników na gnojówkę i gnojowicę.
Dostosowanie gospodarstw produkujących mleko do standardów UE pod względem zdrowia publicznego
Pomoc finansowa polega na dofinansowaniu nakładów na modernizację gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Wsparcie jest skierowane dla gospodarstw, które posiadają nie więcej niż 30 szt. bydła mlecznego oraz otrzymały zalecenie dostosowania się od służb nadzoru weterynaryjnych. Dofinansowaniu polegają m.in. nakłady na modernizację ścian i podłóg na stanowiskach udojowych oraz w pomieszczeniach do przechowywania mleka, a także na modernizację systemów udojowych, schładzalników mleka i ujęć wody.
Dostosowanie ferm kur niosek
Schemat odnosi się do grupy 44 ferm, które otrzymały okresy przejściowe na użytkowanie aktualnie posiadanych klatek bateryjnych. Pomoc finansowa obejmuje zakup klatek wraz z wyposażeniem dla kur nieśnych.
Wsparcie ma formę rocznej płatności obejmującej pokrycie kosztów inwestycji w celu dostosowania gospodarstw rolnych do standardów UE, i nie może ono przekraczać 25 tys. EUR rocznie na gospodarstwo. Środki finansowe będą wypłacane w postaci zryczałtowanych płatności, skalkulowanych na podstawie standardowych kosztów określonych dla poszczególnych przedsięwzięć.
Z działania mogą skorzystać producenci rolni, których gospodarstwo jest żywotne lub osiągnie żywotność w końcu otrzymania wsparcia, w gospodarstwie utrzymuje się co najmniej 5 dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt oraz produkcja azotu w nawozach naturalnych nie przekracza 170 kg/ha.

Wykaz zakładów posiadających niedostosowane klatki dla kur nieśnych podlegające porozumieniom przejściowym

Przewodnk po Działaniu 6