Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 5

wtorek, 1 grudnia 2009 r.

Zalesianie gruntów rolnych

Założeniem działania jest wsparcie procesu zalesiania gruntów użytkowanych rolniczo nienależących do Skarbu Państwa, a także zapewnienie odpowiedniej pielęgnacji nowych nasadzeń we wczesnych etapach ich rozwoju. Działanie jest realizowane w oparciu o potrzeby zalesieniowe zgodne z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości. Zalesienia dokonuje się na podstawie planu zalesienia sporządzonego przez nadleśniczego.

Działanie obejmuje trzy formy wsparcia finansowego:

  • wsparcie na zalesienie oraz grodzenie upraw (jednorazowo);
  • premię pielęgnacyjną za utrzymanie nowej uprawy leśnej (przez okres 5 lat od nasadzenia);
  • premię zalesieniowa, stanowiąca ekwiwalent za wyłączenie gruntów rolnych z uprawy (przez okres 20 lat).

Z działania może skorzystać producent rolny - rolnik (osoba fizyczna) uzyskujący co najmniej 20% dochodów z tytułu prowadzenia gospodarstwa lub właściciel (osoba fizyczna) gruntów rolnych położonych w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, będących w jego posiadaniu lub posiadaniu jego małżonka, uzyskujący dochody powyżej 80% z działalności pozarolniczej. Ponadto zalesienia może dokonać grupa rolników (producentów rolnych), tj. co najmniej 3 rolników spełniających warunki beneficjenta, którzy chcą wspólnie zalesić co najmniej 3 ha gruntów rolnych przylegających do siebie. Dodatkowo beneficjentem działania może być producent rolny będący spółdzielnią produkcyjną (osoba prawna).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu tego działania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Podstawowe informacje o działaniu

Wzór oświadczenia przejmującego własność lub współwłasność wszystkich działek rolnych albo ich części objętych wnioskiem o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych

Przewodnik po Działaniu 5

zalesianie_27-02zalesianie_27-02zalesianie_27-02