Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 4

poniedziałek, 30 listopada 2009 r.

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzą (tzw. Program Rolnośrodowiskowy), polega na dobrowolnej realizacji przez rolnika działań, które mają się przyczynić do promocji systemów produkcji rolniczej, zgodnych z wymogami ochrony środowiska oraz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
W ramach tego działania wdrożone będą następujące pakiety:

 • rolnictwo zrównoważone, które ma na celu zbilansowanie gospodarki nawozowej oraz prowadzenie odpowiedniego następstwa roślin uprawianych w gospodarstwie;
 • rolnictwo ekologiczne;
 • utrzymanie łąk ekstensywnych, które polega na przywróceniu lub kontynuacji wykaszania łąk o wysokich walorach przyrodniczych;
 • utrzymanie pastwisk ekstensywnych, wiążące się z przywróceniem lub zachowaniem ekstensywnego wypasu na cennych przyrodniczo pastwiskach półnaturalnych;
 • ochrona gleb i wód, polegająca na stosowaniu wsiewek poplonowych oraz międzyplonów, co ogranicza erozję w tym wymywanie składników pokarmowych z gleby;
 • strefy buforowe, polegające na utworzeniu dwu lub pięciometrowych pasów zadarnionych, na styku wód powierzchniowych oraz gruntów rolnych w celu ograniczenia spływów zanieczyszczeń rolniczych;
 • zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich, wiąże się z utrzymaniem hodowli i chowu ras zwierząt zagrożonych wyginięciem (bydło, konie, owce).

  Poszczególne pakiety mogą być wdrażane w całym kraju lub tylko w obszarze stref priorytetowych. Na terenie całego kraju będzie wdrażane rolnictwo ekologiczne, ochrona gleb i wód, strefy buforowe, zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich.
  Wysokość płatności uzależniona jest od zadeklarowanych działań w „planie rolnośrodowiskowym”, który jest określany na 5 lat. Osoba chcąca uczestniczyć w programie musi zobowiązać się do stosowania zwykłej dobrej praktyki rolniczej na terenie całego gospodarstwa oraz innych obowiązków wynikających z realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, oraz zawartości planu tego działania
(Dz. U z 2010 r. Nr 39, poz. 210)

http://dziennikustaw.gov.pl/D2010039021001.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
(Dz. U. z 2010 r. Nr 31, poz. 158)

http://dziennikustaw.gov.pl/D2010031015801.pdf

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej nawspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielani pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 22, poz. 179), obowiązują następujące terminy związane z obsługą wniosków rolnośrodowiskowych: więcej>>>

Przewodnik po Krajowym Programie rolnośrodowiskowym

Plan działalności rolnośrodowiskowej

Najczęściej zadawane pytania

Przewodnikpo Działaniu 4