Definicje pojęć PROW

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich

Definicje wybranych pojęć

 

Działalność rolnicza – to działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym w zakresie produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcji typu przemysłowego, fermowego oraz chowu i hodowli ryb.

DJP (duża jednostka przeliczeniowa) – umowna jednostka odpowiadająca zwierzęciu o masie ciała 500 kg lub wielu zwierzętom o łącznej masie ciała 500 kg.

Działka rolna – zwarty obszar gruntu rolnego, na którym prowadzona jest jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.

ESU - (ang.: European Size Unit) przedstawia ekonomiczną wielkość gospodarstwa obliczoną na podstawie standardowych nadwyżek bezpośrednich (1 ESU = 1200 EUR).

Gospodarstwo niskotowarowe – gospodarstwo rolne, którego wielkość ekonomiczna mierzona wartością standardowych nadwyżek bezpośrednich wynosi 2 ESU do 4 ESU.

Gospodarstwo rolne – to gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Granica rolo-leśna – granica wyznaczana jest w oparciu o uwarunkowania glebowe i ekologiczno-krajobrazowe, przyjęta jako obowiązująca w kształtowaniu sposobu użytkowania gruntów, co pozwala na kierowanie zalesieniami w gminach.

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – pełny zbiór zasad i zaleceń prowadzenia gospodarstwa rolnego w sposób ograniczający zanieczyszczenia i degradację środowiska.

Nadwyżka bezpośrednia – wartość produkcji uzyskana w ciągu roku z 1 ha uprawy lub od jednego zwierzęcia, która jest pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione na wytworzenie tej produkcji.

Producent rolny – osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, położonym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Sieć NATURA 2000 – Europejska sieć obszarów cennych przyrodniczo i objętych ochroną, będąca konsekwencją dyrektyw unijnych. W Polsce wdrażana od roku 2004.

Standardowa nadwyżka bezpośrednia – jest nadwyżką średniej z trzech lat wielkości produkcji określonej działalności rolniczej nad średnią z trzech lat wartością kosztów bezpośrednich poniesionych na tą działalność.

Strefy buforowe - Strefy buforowe są to zadarnione pasy o szerokości 2-5 metrów, których głównym celem jest zmniejszenie skażenia wód w ciekach wodnych.

Strefy priorytetowe – obszary wdrażania wszystkich pakietów rolnośrodowiskowych. Wyznaczone zostały na terenach wyróżniających się szczególnymi walorami przyrodniczymi lub krajobrazowymi, a także na obszarach problemowych z punktu widzenia programów rolnośrodowiskowych.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa – określona jest sumą standardowych nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności występujących w gospodarstwie rolnym.

Zasoby genetyczne zwierząt gospodarczych – gatunki zwierząt, które są lub mogą być wykorzystywane do produkcji żywności oraz w rolnictwie, a także populacje wewnątrz tych gatunków. Populacje wewnątrz każdego gatunku mogą być klasyfikowane jako: populacje dzikie i zdziczałe, populacje krajowe (lokalne) i populacje pierwotne, standaryzowane rasy, wyselekcjonowane linie, odmiany, rody oraz zakonserwowany materiał genetyczny.

Zwykła dobra praktyka rolnicza to mierzalne standardy dotyczące ochrony środowiska w zakresie produkcji rolnej, które stanowią obowiązkowe wymogi dla beneficjentów programu rolnośrodowiskowego i wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

Żywotność ekonomiczna gospodarstwa - gospodarstwo uważane jest za żywotne kiedy jego wielkość ekonomiczna jest na poziomie przynajmniej 4 ESU, biorąc pod uwagę uśrednioną wartość standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM) w 4 makroregionach Polski. Do obliczenia wykorzystywany jest kalkulator wielkości ekonomicznej gospodarstwa.