Zmiana rozporządzenia w sprawie wspierania gospodarstw niskotowarowych PROW 2004-2006

poniedziałek, 24 stycznia 2011 r.

W dniu 7 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 244 poz. 1625).

Rozporządzenie wprowadza przepis umożliwiający jednemu ze spadkobierców zmarłego beneficjenta działania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”, uzyskanie przyznanych producentowi rolnemu, lecz nie wypłaconych płatności.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem spadkobierca producenta rolnego ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie niewypłaconych z powodu śmierci producenta rolnego środków finansowych, jeżeli producent rolny terminowo zrealizował przedsięwzięcia wskazane w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz złożył oświadczenie o tym fakcie kierownikowi biura powiatowego ARiMR. W sytuacji, w której jest więcej niż jeden spadkobierca gospodarstwa rolnego, składający wniosek dołącza do wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie mu płatności.

Jeżeli, w dniu przyznania pomocy dla gospodarstwa niskotowarowego gospodarstwo stanowiło przedmiot odrębnej własności małżonka producenta rolnego wówczas, płatność przysługuje właścicielowi tych gruntów.

Termin złożenia wniosku

Wniosek w sprawie przyznania pomocy dla gospodarstwa niskotowarowego w związku ze śmiercią producenta rolnego będzie można złożyć w terminie dwóch miesięcy od śmierci producenta. W przypadkach, w których takie zdarzenie miało miejsce przed dniem wejścia w życie rozporządzenia termin dwóch miesięcy biegnie od dnia wejścia w życie rozporządzenia tj. od 7 stycznia br.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie płatności wnioskującemu
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku do wniosku o przyznanie płatności spadkobierca dołącza dokument potwierdzający przedsięwzięcie przez niego odpowiednich działań mających na celu uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku, a więc:

1) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

2) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, albo

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

W wyżej opisanej sytuacji decyzja w tej sprawie zostanie wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez spadkobiercę warunku złożenia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. W sytuacji, gdyby spadkobierca nie dopełnił tego warunku, to na podstawie art. 162 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego kierownik biura powiatowego ARiMR, czyli organ, który wydał decyzję w pierwszej instancji jest obowiązany stwierdzić wygaśnięcie takiej decyzji, a płatność jako nienależna powinna być zwrócona.