Ułatwienia dla osób ubiegających się o rentę strukturalną

poniedziałek, 7 listopada 2005 r.

W dniu 27 października br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Numer 211, pozycja 1759 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Powyższe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191) ma na celu m.in. umożliwienie ubiegania się o rentę strukturalną, rolnikom prowadzącym nieprzerwanie działalność rolniczą przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną, którzy w całym okresie prowadzenia działalności rolniczej, nie tylko w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną mogą wykazać się 5 letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kolejna zmiana ma na celu wykluczenie możliwości, pozostawienia sobie przez każdego z małżonków użytków rolnych o powierzchni 0,5 ha w celu prowadzenia działalności rolniczej służącej wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych oraz określenie, że łączna powierzchnia takich użytków rolnych posiadanych lub współposiadanych przez oboje małżonków nie może przekraczać 0,5 ha .

Następna zmiana w rozporządzeniu ma na celu umożliwienie uzyskania zwiększenia wysokości renty strukturalnej przez tych rolników, którzy przekażą użytki rolne pozostające w ich posiadaniu na mocy umowy zawartej z datą pewną, w okresie nie krótszym niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku o rentę strukturalną. Taka regulacja jest korzystna dla tych rolników, którzy przez dłuższy czas przed dniem złożenia wniosku o rentę strukturalną prowadzili działalność rolniczą na użytkach rolnych pozostających w ich posiadaniu, np. dzierżawionych od Agencji Nieruchomości Rolnych, a ich własność nabyli w okresie krótszym niż 2 lat przed dniem złożenia wniosku o rentę strukturalną.

W celu dostosowania przepisów obowiązującego rozporządzenia do postanowień PROW:

1) wprowadzono regulację umożliwiającą pomniejszenie wypłacanej renty strukturalnej o dodatek do renty strukturalnej na małżonka, w przypadku gdy dodatek ten przysługiwał uprawnionemu do renty strukturalnej, a jego małżonek:
a) nabył prawo do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego lub
b) podjął pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, za wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

2) dzięki zmianie w dotychczasowym rozporządzeniu, umożliwiono beneficjentom programu rent strukturalnych prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, co przyczyni się do większej aktywizacji ludności na wsi.

Kolejne zmiany w dotychczasowym rozporządzeniu zmierzają do ujednolicenia obowiązujących przepisów.
W § 4 pkt 4 rozporządzenia zastrzeżono, że rentę strukturalną przyznaje się producentowi rolnemu, który przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej, co najmniej 1 ha. Natomiast w § 20 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 nie wskazano powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, jako przesłanki do wydania decyzji odmownej lub jako przesłanki wydania postanowienia umożliwiającego przyznanie renty strukturalnej. W skład gospodarstwa rolnego mogą wchodzić również inne grunty niż użytki rolne i nie zawsze gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha będzie obejmować użytki rolne o powierzchni co najmniej 1 ha. W związku z powyższym może dojść do takiej sytuacji, gdy rolnik będący właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1 ha gruntów, mimo iż uzyska postanowienie o spełnieniu warunków kwalifikujących go do ubiegania się o rentę strukturalną, przekaże swoje gospodarstwo i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, może nie uzyskać prawa do renty strukturalnej, ponieważ powierzchnia jego gospodarstwa może być mniejsza niż 1 ha użytków rolnych. W związku z powyższym zarówno do wydania postanowienia o spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu jak i wydania decyzji w sprawie przyznania renty strukturalnej przyjęto jednolity wymóg odnośnie powierzchni 1 ha użytków rolnych.

Dodatkowo wprowadzony został przepis przejściowy w postaci § 23a, co pozwoli ujednolicić rozwiązania przyjęte w poszczególnych działaniach PROW. Rozwiązanie tego typu przyjęte zostało w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U Nr 236, poz. 2362). Powyższy przepis pozwala do dnia 31 grudnia 2006 r. przejmować gospodarstwo rolne lub użytki rolne z przeznaczeniem do zalesienia, jeżeli użytki rolne zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Opracowanie:
Departament Infrastruktury Wsi i Komunikacji Społecznej
MRiRW