Komunikat nt. raportu z oceny ex-post PROW 2004-2006

czwartek, 9 lipca 2009 r.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 64, poz. 427) raport z oceny ex-post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 został przesłany do Komisji Europejskiej w dn. 3 lipca 2009r..
Raport ten został wcześniej zaakceptowany przez Zespół - Komitet Monitorujący Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (KM) w dniu 25 czerwca 2009r.
Wyniki oceny były prezentowane na posiedzeniu KM oraz na konferencji Doświadczenia wdrażania PROW 2004-2006. Rekomendacje dla PROW 2007-2013, która została zrealizowana w ramach działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), w dniu 29 czerwca 2009r.
Ocena ex-post PROW 2004-2006 została przeprowadzona przez Konsorcjum w składzie: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, BSM Głowacki, Skopiński, Starzyński, Załuski Sp. J., dzięki czemu ocena efektów wdrażania PROW 2004-2006 została zrealizowana w wielu płaszczyznach, w tym: społecznej, ekonomicznej i środowiskowej.
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 był największym programem wspierającym rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w pierwszych latach członkostwa w UE, realizowanym z funduszy unijnych. Całkowite wsparcie publiczne w ramach Planu wyniosło około 3,6 mld EUR. Środki te zostały przeznaczone na realizację działań w zakresie dwóch celów strategicznych:
  • Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej (działania: Renty strukturalne, Wspieranie gospodarstw niskotowarowych oraz Grupy producentów rolnych);
  • Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (działania: Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, Zalesienie gruntów rolnych oraz Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej).

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wskazują na pełne wykorzystanie dostępnych środków i realizację zakładanych celów Planu. W wynikach oceny wskazano, że PROW przyczynił się m.in. do zwiększenia dochodów ludności wiejskiej oraz zwiększenia zatrudnienia ludności wiejskiej, nie powodując przy tym presji inflacyjnej.
Wyniki analiz przeprowadzonych przez zespół oceniający wskazują, że cele strategiczne Planu zostały zrealizowane. Wdrożenie poszczególnych działań przyniosło szereg pozytywnych społecznych i ekonomicznych efektów bezpośrednich, w tym między innymi: znacząco poprawiła się struktura agrarna oraz struktura wieku i wykształcenia kierowników gospodarstw rolnych utworzonych w wyniku działania renty strukturalne. Ponadto zaobserwowano wiele pozytywnych społecznych i ekonomicznych efektów pośrednich, jak np. wpływ na zmniejszenie różnic rozwojowych między regionami. Z oceny wynika, że najwięcej środków wydatkowanych w ramach PROW 2004-2006 trafiło do stosunkowo uboższych i rolniczo-wiejskich rejonów Polski, oraz że wdrożenie Planu przyczyniło się do skumulowanego wzrostu PKB o 1,4%.
W odniesieniu do efektów środowiskowych wdrażania Planu, Wykonawcy oceny wskazują, że realizacja działań w PROW 2004-2006 zainicjowała wzmocnienie procesów ochrony środowiska i krajobrazu na obszarach wiejskich.
  • Do mierzalnych skutków działań PROW 2004-2006 zaliczono między innymi:ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód azotem,
  • zmniejszenie powierzchni odłogów,
  • redukcję zagrożeń powodowanych erozją,
  • wzmacnianie spójności krajobrazowej obszarów chronionych (NATURA 2000),
  • ekstensyfikację rolnictwa i w jej efekcie zmniejszenie presji na zasoby środowiska (gleba, wody),
  • zachowanie bioróżnorodności, wyrażającej się w obserwowanym wzroście populacji niektórych gatunków ptaków związanych z siedliskami użytkowanymi tradycyjnie
Raport z oceny ex-post PROW 2004-2006
Załącznik 1 - Wskaźniki
Załącznik 2 - Metodologia
Załącznik 3 - Narzędzia badawcze


Opis syntetyczny oceny ex-post PROW 2004-2006 (fragment raportu)
Wyniki wdrażania PROW na lata 2004-2006 (materiały pokonferencyjne)