Interpretacja zapisów w związku z uruchomieniem 1 września 2004 r., Działania 4 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt – pakiet rolnictwo ekologiczne

poniedziałek, 4 października 2004 r.

Producent rolny, który wnioskuje o pomoc finansową w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne jest zobowiązany wypełnić i złożyć wniosek rolnośrodowiskowy do biura powiatowego ARiMR. Wniosek musi zawierać odpowiednie załączniki: kopię certyfikatu zgodności wymaganego przepisami o rolnictwie ekologicznym albo dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne znajduje się w okresie przestawiania na produkcję rolniczą metodami ekologicznymi albo dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne jest objęte planem kontroli, wydawane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Dodatkowo producent rolny jest zobowiązany do przygotowania planu działalności rolnośrodowiskowej.
W roku 2004 wniosek dotyczący realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne składa się w terminie od dnia 1 września do dnia 1 października, a płatność rolnośrodowiskową wypłaca się w terminie od dnia 31 października do dnia 30 listopada.
Datę rozpoczęcia realizacji pakietu rolnictwo ekologiczne przez producentów rolnych, którzy złożą wnioski w powyższym terminie ustala się na dzień 1 listopada 2004 r. Oznacza to, że zarówno wniosek rolnośrodowiskowy, jak i plan działalności rolnośrodowiskowej powinien być wypełniony zgodnie z zasadą, że pierwszy rok realizacji programu obejmuje okres od 1 listopada 2004 do 31 października 2005 roku. Płatność rolnośrodowiskowa, za pakiet rolnictwa ekologicznego, wypłacona w roku 2004, będzie dotyczyła działań rolnośrodowiskowych podjętych w roku kolejnym, a nie działań już wykonanych (jest to tzw. wypłata „z góry”).
W przypadku, gdy nieprawidłowo wypełniony wniosek został już złożony do biura powiatowego Agencji, istnieje możliwość wprowadzenia poprawek do wniosku, w trybie zmiany do wniosku. Zmiana taka, składana z inicjatywy wnioskodawcy, powinna być złożona nie później niż do dnia powiadomienia wnioskodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub do dnia powiadomienia go o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu oraz do dnia, kiedy taka kontrola na miejscu stwierdzi nieprawidłowości.
Wnioski o przystąpienie do programu rolnośrodowiskowego, składane po dniu 1 października 2004 roku, w tym również zawierające pakiet rolnictwa ekologicznego, będą rozpatrywane po 15 stycznia 2005 roku, a termin realizacji działań rolnośrodowiskowych rozpocznie się 1 marca 2005 roku. Płatność zostanie wypłacona, zgodnie z rozporządzeniem, w ciągu 8 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji programu i będzie dotyczyła również roku 2005 (tym razem będzie to tzw. wyplata „z dołu”).
Od 2005 roku wnioski o pomoc finansową na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, w tym dotyczące pakietu rolnictwo ekologiczne, można składać przez cały rok. Istnieją jednak dwa terminy rozpatrywania wniosku rolnośrodowiskowego. Wnioski złożone w okresie od dnia 16 czerwca danego roku do dnia 15 stycznia następnego roku rozpatrywane są w terminie od 16 stycznia do ostatniego dnia lutego następnego roku, natomiast wnioski złożone w okresie od dnia 16 stycznia do dnia 15 czerwca danego roku rozpatrywane są w terminie od 16 czerwca do dnia 31 lipca danego roku.