Informacja dotycząca możliwości zgłaszania szkód w uprawach leśnych założonych w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013

poniedziałek, 14 września 2009 r.

Działanie "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne"

Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie

Wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie (tzw. wniosek kontynuacyjny)

Komunikat dotyczący terminu składania wniosków na zalesianie

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013) przypada na 1 czerwca - 31 lipca

Termin składania wniosków o wypłatę pomocy na zalesianie, czyli tzw. wniosków kontynuacyjnych przypada na:

15 marca -15 maja, dla Beneficjentów działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW 2007-2013.
1 czerwca – 15 lipca dla Beneficjentów działania Zalesianie gruntów rolnych PROW 2004-2006

Zalesienia - krok po kroku

OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU WYSTĄPIENIA EKSTREMALNYCH ZJAWISK NATURALNYCH W UPRAWACH LEŚNYCH ZAŁOŻONYCH W RAMACH DZIAŁANIA 5 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2004-2006 ORAZ DZIAŁANIA 221/223 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Zgłoszenie uszkodzeń powstałych w wyniku ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawie leśnej
(załącznik do Obwieszczenia)