Informacja dotycząca 1051 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 19 czerwca 2007 r.

środa, 4 lipca 2007 r.

<p class="text-justify">
UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!
</p>
<p class="text-center">
<strong>
NOTATKA Z 1051 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 19 czerwca 2007 r. </strong>
</p>
<p class="text-justify">
<strong>
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany handlowej z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
</strong>

Komisja Europejska przedstawiła prezentację na temat sytuacji na rynku wołowiny i cielęciny.
Badanie poziomu ubojów za pierwsze dwa miesiące 2007 roku dla UE-27 wykazało 0,7% wzrost. Wystąpił on przede wszystkim w EE, LV i UK.
Od stycznia do kwietnia 2007 r. odnotowano 27% spadek w eksporcie wołowiny i żywych zwierząt w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. Dominującym kierunkiem eksportu jest Rosja, do której wywóz stanowi 29% całego eksportu. Ponadto UE eksportuje do Chorwacji (6,6%), Angoli (6,1%) oraz Szwajcarii (5,9%). Zmalał także eksport z refundacjami wywozowymi o niespełna 37% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Komisja wyjaśniła, że przyczyną jest ogólny spadek w eksporcie. W pierwszych czterech miesiącach 2007 r. UE-27 zaimportowała 186,8 tys. ton wołowiny oraz żywego bydła. Większość mięsa pochodziło z Brazylii (69%), Argentyny (15,7%) oraz Urugwaju (7,5%). Komisja zaznaczyła, że w roku 2006 import był niższy w stosunku do roku 2005, z uwagi na występowanie pryszczycy w niektórych regionach Ameryki Południowej. Jednakże, w roku 2007 zauważalny jest trend rosnący w imporcie po pełnej stawce celnej. Od lutego 2007 r. w UE odnotowywany jest nieznaczny spadek cen tusz wołowych, z uwagi na wysoki import z Brazylii. W 23 tygodniu cena tusz z młodych byków kształtowała się na poziomie 288,14 €/100kg i była o 9,4% niższa od ceny w analogicznym okresie roku ubiegłego. Cena wolców w tym samym czasie plasowała się na poziomie 286,61 €/100 kg i była o 6% niższa niż przed rokiem. Cena krów od dłuższego czasu jest bardzo stabilna a w 23 tygodniu wyniosła 227,48 €/100 kg i była o 9% niższa niż w 2006 r. Stabilna jest również cen jałówek, która ukształtowała się na poziomie 311,93 €/100 kg. Cena bydła od 6 do 12 miesiąca od 11 tyg. br. wykazuje tendencję spadkową , w 23 tygodniu wyniosła 219,84 €/100 kg, jest ona o około 4% niższa od ceny z analogicznego tygodnia 2006 r. Średnia cena cieląt w wieku od 8 dnia do 4 miesiąca kształtuje się na poziomie 191,88 € za szt. i jest o 20,2% niższa od ceny z analogicznego tygodnia 2006 r. Na rynku cieląt rzeźnych, od kilku tygodni cena jest stabilna, obecnie wynosi 513,15 €/100 kg i jest o 4,7% niższa od ceny z roku ubiegłego.
Ponadto, KE poinformowała:
- o odnotowaniu przypadków choroby niebieskiego języka w Niemczech,
- przyjęciu w dniu 11 czerwca 2007 r. rozporządzenia Rady w sprawie nazw, które będą stosowane do oznakowania mięsa z bydła do 12 miesiąca,
- o trwających dyskusjach na temat importu brazylijskiej wołowiny do UE i Rosji.

Ponadto, przedstawiciel DG SANCO poinformował o kontrolach przeprowadzonych w Brazylii. W ubiegłym roku odnotowano problemy z warunkami sanitarnymi zwierząt oraz zarejestrowano przypadki pryszczycy. W skutek tego drugiego, wstrzymano import wołowiny z niektórych regionów Brazylii. W okresie luty-marzec 2007 DG SANCO przeprowadziło 6 inspekcji, w tym dwie związane były z kontrolą mięsa. Inspekcje miały na celu sprawdzenie kwestii zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt. Generalnie kontrolerzy odnotowali duży postęp w stosunku do poprzednio przeprowadzonej inspekcji. Ponadto, nastąpiła znaczna poprawa w systemie certyfikacji. Odnośnie kontroli zdrowia zwierząt, przedstawiciele KE stwierdzili problemy związane z systemem traceability oraz ze szczepionkami. W czerwcu br. władze brazylijskie przestawiły nowy system identyfikacji zwierząt. Jednak zawiera on kilka niedociągnięć, które Brazylia zobowiązała się usunąć w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

<strong>
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze wołowiny i cielęciny.
</strong>

Komisja Europejska nie przedstawiła nowego projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje wywozowe w sektorze wołowiny i cielęciny. Obecnie obowiązujące stawki refundacji wywozowych określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r.

<strong>
3. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji w sprawie zwolnienia zabezpieczeń dla praw przywozowych w ramach kontyngentów taryfowych w sektorze wołowiny, z uwagi na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.
</strong>

Komisja poinformowała, że przedmiotem projektowanego rozporządzenia i głosowania jest kwestia zwolnienia zabezpieczenia złożonego dla praw przywozowych, które zostały przyznane w ramach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1217/2005 i 1241/2005 (kontyngenty taryfowe na import żywego bydła z Bułgarii i Rumunii). Rozporządzenie ma na celu określenie podstawy prawnej dla zwolnienia zabezpieczenia, złożonego w odniesieniu do przyznania praw przywozowych, które nie zostały wykorzystane przed ostatnim rozszerzeniem UE. Ten sam tekst został zaprezentowany na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Mechanizmów Handlowych.
Projekt rozporządzenia został przyjęty jednomyślnie.
<strong>
4. Wymiana poglądów w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz byków, krów i jałówek innych niż do uboju różnych ras alpejskich i ras górskich (dostosowanie do rozporządzenia (WE) nr 1301/2006).
</strong>

Komisja poinformowała o wycofaniu tego punktu z porządku obrad z uwagi na brak przygotowanego projektu rozporządzenia.
<strong>
5. Sprawy różne.
</strong>

Polska zwróciła się z prośbą do Komisji z pytaniami dotyczącymi art. 3 Rozporządzenia Komisji nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r.<em>
w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny</em>
:

1. Czy mięso przeznaczone do produkcji konserw musi znajdować się wyłącznie w kartonach (wołowina odkostniona), czy również może być magazynowane jako półtusze lub ćwierćtusze na hakach?
2. Czy wymóg umieszczenia mięsa w kartonach oznacza, że powinno ono pochodzić z zapasów interwencyjnych?
Komisja Europejska wyjaśniła, iż otrzymała od Polski oficjalne zapytanie w tej sprawie i w najbliższym czasie wysłana zostanie odpowiedź. Podobne wątpliwości zgłoszone zostały przez Francję i Włochy. Wobec tego Komisja opracuje zmianę ww. rozporządzenia, która umożliwi wykorzystanie również półtusz i ćwierćtusz przy wywozie z refundacją konserw.
</p>
<p>
----------------------------------------------
</p>
<p>
Sporządziła:

Justyna Stocka
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rynków Rolnych
tel.: (22) 623 10 44
e-mail: <a href="mailto:justyna.stocka@minrol.gov.pl">
justyna.stocka@minrol.gov.pl</a>

</p>
<p>
</p>