Informacja dotycząca 1050 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 30 maja 2007 r.

wtorek, 12 czerwca 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1050 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 30 maja 2007 r.

1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany handlowej z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
   
Komisja Europejska przedstawiła prezentację na temat sytuacji na rynku wołowiny i cielęciny.
Dominujący trend w UE:
strukturalny spadek wielkości pogłowia bydła
. W 1973 r. w UE-9 pogłowie wynosiło 79 mln sztuk bydła, w 1995 r. w UE-15 było 85 mln sztuk. W 2006 r., mimo poszerzenia Wspólnoty do 25 państw, pogłowie było niższe niż dziesięć lat temu i wynosiło 84,7 mln sztuk.
Spadek liczby sztuk bydła jest częściowo rekompensowany przez wzrost średniej masy tuszy. Powoduje to, że produkcja netto wołowiny i cielęciny w UE w 2006 r. nieco wzrosła (z 7,84 mln ton w 2005 r. do 7,93 mln ton w 2006 r.). Na 2007 r. prognozowany jest natomiast nieznaczny spadek produkcji - z 8,21 mln ton dla UE-27 w 2006 r. do 8,15 mln ton w roku następnym.
Spożycie wołowiny w 2007 r. dla UE-27 wg szacunków osiągnie 8,62 mln ton wobec 8,63 mln ton w 2006 r., co oznacza nieznaczny spadek. Spożycie na osobę różni się znacznie jeśli porównamy kraje UE-15 oraz nowych członków: w UE-15 wynosi ono 20,3 kg na mieszkańca, w UE-10 – 6,5 kg, a w BG i RO – 10,7 kg.
Od 2003 r. UE jest importerem netto wołowiny, a ujemne saldo z roku na rok się powiększa (z 67 tys. ton w 2003 r. do 265 tys. ton w 2006 r.).
  
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze wołowiny i cielęciny.
  
Komisja Europejska nie przedstawiła nowego projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje wywozowe w sektorze wołowiny i cielęciny. Obecnie obowiązujące stawki refundacji wywozowych określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r.
  
3. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji określającego warunki dla przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości (Kodyfikacja Rozporządzenia (EWG) nr 1964/1982).
  
Komisja poinformowała o wycofaniu tego punktu z porządku obrad ze względu na fakt, iż nie udało się na czas przygotować dokumentu.
  
4. Wymiana poglądów w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz byków, krów i jałówek innych niż do uboju różnych ras alpejskich i ras górskich (dostosowanie do rozporządzenia (WE) nr 1301/2006).
   
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/99 dotyczy zarządzania kontyngentami taryfowymi w imporcie byków, krów i jałówek do celów innych niż ubój niektórych alpejskich i górskich ras hodowlanych. Kontyngenty te otwarte są w okresie od 1 lipca danego roku do 30 czerwca następnego roku. Zabezpieczenie dla praw przywozowych wynosi 3€/szt. Przywożone zwierzęta monitorowane są zgodnie z art. 82 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 w celu zapewnienia, że nie zostaną one poddane ubojowi w okresie czterech miesięcy od dnia ich dopuszczenia do swobodnego obrotu.
Przedkładając projekt rozporządzenia Komisja Europejska poinformowała, że dostosowała zapisy ww. rozporządzenia do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych
. Komisja wyjaśniła ogólnie, iż zmiany w projekcie mają na celu uproszczenie administrowania kontyngentem. W projekcie zlikwidowany zostanie podział na tradycyjnych i nietradycyjnych importerów, zmniejszona zostanie ilość minimalna wymagana do udowodnienia importu (art. 3(1)), z uwagi na niewielką ilość określoną do zaimportowania.
  
Wynik głosowania:
  
„ZA”: 318 głosów,
“Przeciw”: 0 głosów,
wstrzymali się: 27 głosów,
nieobecni: 0 głosów
  
Projekt został przyjęty.
   
5. Sprawy różne.
  
Polska zwróciła się z prośbą do KE o wydanie sprostowania (
corrigendum
) do wersji polskiej rozporządzenia Komisji (WE) nr 433/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r.
ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny
. W rozporządzeniu należy poprawić błąd w tłumaczeniu art. 1 pkt. 2 z "niniejsze rozporządzenie stosuje się do mięsa świeżego lub mrożonego" na "niniejsze rozporządzenie stosuje się do mięsa świeżego lub schłodzonego".
W odpowiedzi Komisja wyjaśniła, iż otrzymała od Polski oficjalną prośbę w tej sprawie i proces dokonywania zmian został rozpoczęty. Jednak nie można podać precyzyjnej daty opublikowania
corrigendum
.

-------------------------------------------------

Sporządziła:
Joanna Łątkowska
Departament Rynków Rolnych
tel.: (22) 623 10 47
e-mail:
joanna.latkowska@minrol.gov.pl