Informacja dotycząca 1049 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 18 kwietnia 2007 r.

czwartek, 17 maja 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1049 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 18 kwietnia 2007 r.

1. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia utrzymujący stawki refundacji wywozowych na niezmienionym poziomie. Zdaniem Komisji, sytuacja na rynku wołowiny i cielęciny jest stabilna, wobec tego stawki pozostają niezmienianie. Obecnie obowiązujące stawki refundacji wywozowych na rynku wołowiny i cielęciny określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r.
 
Wynik głosowania:
  
„ZA”: 325 głosów,
“Przeciw”: 0 głosów,
wstrzymali się: 17 głosów,
nieobecni: 3 głosy
Projekt został przyjęty.
2. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji określającego warunki dla przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości (Kodyfikacja Rozporządzenia (EWG) nr 1964/1982).
  
Rozporządzenie KE (EWG) nr 1964/82 z 20 lipca 1982 r. ustanawia warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości. Przyznanie specjalnej refundacji jest uzależnione od wywozu całego objętego nadzorem mięsa, uzyskanego poprzez oddzielenie od kości ćwierci przednich i tylnich, poza niektórymi produktami ubocznymi, które mogą zostać sprzedane na terenie UE. Przeciętna zawartość chudego mięsa musi wynosić co najmniej 55%.
Komisja Europejska wyjaśniła, że z uwagi na liczne zmiany w Rozporządzeniu Komisji nr 1964/82 przygotowano kodyfikację tego aktu prawnego. Ponadto, poinformowała, że zgodnie z zasadami kodyfikacji, nie dokonano zmian merytorycznych w ww. rozporządzeniu. KE dodała, iż w ubiegłym roku zniesiony został system prefinansowania refundacji eksportowych, wobec tego w projekcie rozporządzenia usunięte zostały zapisy dotyczące tego systemu.
  
3. Wymiana poglądów i ewentualna prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1445/95 dotyczące zasad stosowania pozwoleń przywozowych i wywozowych na rynku wołowiny i cielęciny.
   
Rozporządzenie KE (WE) nr 1445/95 ustanawia szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń przywozowych i wywozowych na rynku wołowiny i cielęciny.
Komisja Europejska wyjaśniła, że zmiana ww. rozporządzenia służy uproszczeniu administrowania systemem pozwoleń wywozowych, które polega m.in. na zniesieniu stosowania pozwoleń wywozowych w przypadku eksportu bez refundacji wywozowych, zmianie przekazywania informacji do Komisji oraz dostosowaniu pozwoleń wywozowych dla eksportu (specjalne refundacje eksportowe) do Kanady i USA.
Wynik głosowania:
   
„ZA”: 342 głosów,
“Przeciw”: 0 głosów,
wstrzymali się: 0 głosów,
nieobecni: 3 głosy
Projekt został przyjęty.
4. Wymiana poglądów i ewentualna prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 996/97 otwierające i zarządzające kontyngentem taryfowym na import mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 (dostosowanie do Rozporządzenia (WE) nr 1301/2006).
 
Komisja Europejska wyjaśniła, że w ramach omawianego projektu rozporządzenia dostosowane zostaną zapisy ww. rozporządzenia do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych. Z uwagi na fakt, iż Rozporządzenie 1301/2006 będzie stosowane do pozwoleń przywozowych w ramach kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od 1 lipca 2007 r., niezbędne jest dostosowanie zapisów Rozporządzenia 996/97 do wspólnych zasad określonych w tym rozporządzeniu.
  
Wynik głosowania:
  
„ZA”: 342 głosów,
“Przeciw”: 0 głosów,
wstrzymali się: 0 głosów,
nieobecni: 3 głosy
Projekt został przyjęty.
5. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 297/2003 określające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile - (dostosowanie do Rozporządzenia (WE) nr 1301/2006).
 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/97 dotyczy zarządzania kontyngentem taryfowym w imporcie wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile. Kontyngent ten jest otwarty w okresie od 1 lipca danego roku do 30 czerwca następnego roku. Numer seryjny kontyngentu to 09.4181. Kontyngent ten jest zwolniony z cła importowego.
Komisja Europejska wyjaśniła, że w ramach omawianego projektu rozporządzenia dostosowane zostaną zapisy ww. rozporządzenia do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych. Z uwagi na fakt, iż Rozporządzenie 1301/2006 będzie stosowane do pozwoleń przywozowych w ramach kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od 1 lipca 2007 r., niezbędne jest dostosowanie zapisów Rozporządzenia 297/2003 do wspólnych zasad określonych w tym rozporządzeniu.
 
Wynik głosowania:
  
„ZA”: 342 głosów,
“Przeciw”: 0 głosów,
wstrzymali się: 0 głosów,
nieobecni: 3 głosy
Projekt został przyjęty.
6. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz młodych byków opasowych.
   
Projekt rozporządzenia Komisji dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz 24 070 sztuk młodych byków opasowych w okresie od 1 lipca do 30 czerwca, na zasadzie wieloletniej, regulowanego w obecnym roku gospodarczym rozporządzeniem KE nr 800/2006. Stawka celna wynosi 16%
ad valorem
+ 582 €/tonę netto. Operator Wspólnoty może ubiegać się o prawa przywozowe, jeżeli w okresie referencyjnym zaimportował przynajmniej 50 szt. zwierząt objętych kodem CN 0102 90. Dodatkowo, zaimportowane zwierzęta muszą być opasane przez przynajmniej 120 dni w kraju, który wydał licencję importową. Wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwolenia wynosi 15 €/szt. bydła.
Komisja Europejska, przedkładając projekt, poinformowała, że został on zharmonizowany z rozporządzeniem ustanawiającym kontyngent taryfowy na import bydła ze Szwajcarii.
  
Wynik głosowania:
  
„ZA”: 315 głosów,
“Przeciw”: 27 głosów,
wstrzymali się: 0 głosów,
nieobecni: 3 głosy
Projekt został przyjęty.
7. Wymiana poglądów w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego objętego kodem CN 0202 i produktów w ramach kodu CN 0206 29 91 (od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.).
  
Projekt rozporządzenia Komisji dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz 53.000 ton mrożonej wołowiny i cielęciny (CN 0202) oraz produktów wołowych (CN 0206 29 91) w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., regulowanego w obecnym roku gospodarczym rozporządzeniem KE nr 704/2006. Stawka celna w ramach kontyngentu wynosi 20%
ad valorem
. Operator Wspólnoty może ubiegać się o prawa przywozowe na podstawie ilości produktów objętych kodami 0201, 0202, 0206 10 95 lub 0206 29 91 zaimportowanej w okresie referencyjnym. Wysokość zabezpieczenia dla praw przywozowych wynosi 6 €/100 kg.
Komisja Europejska podkreśliła, że projekt rozporządzenia został zharmonizowany z rozporządzeniem ustanawiającym kontyngent taryfowy na import bydła ze Szwajcarii.
  
Wynik głosowania:
  
„ZA”: 275 głosów,
“Przeciw”: 51 głosów,
wstrzymali się: 16 głosów,
nieobecni: 3 głosy
Projekt został przyjęty.
8. Wymiana poglądów w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwórstwa (od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.).
 
Przedłożony przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz 54 703 ton mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwórstwa w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., regulowanego w obecnym roku gospodarczym rozporządzeniem KE nr 727/2006.
  
Kontyngent podzielony jest na dwie części:
  
- 43 000 ton (kont. nr 09.4057) – import produktów z grupy A, określonych w artykule 2(1) omawianego rozporządzenia,
- 11 703 ton (kont. nr 09.4058) – import produktów z grupy B, określonych w artykule 2(2) omawianego rozporządzenia.
Wnioski o prawa importowe nie mogą przekroczyć 10% każdej kwoty, natomiast zabezpieczenie praw przywozowych wynosi 6 €/100 kg. Licencje są ważne przez 120 dni.
 
Wynik głosowania:
 
„ZA”: 342 głosów,
“Przeciw”: 0 głosów,
wstrzymali się: 0 głosów,
nieobecni: 3 głosy
Projekt został przyjęty.
9. Wymiana poglądów w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1081/1999 otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz byków, krów i jałówek innych niż do uboju różnych ras alpejskich i ras górskich (dostosowanie do rozporządzenia (WE) nr 1301/2006).
 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/99 dotyczy zarządzania kontyngentami taryfowymi w imporcie byków, krów i jałówek do celów innych niż ubój niektórych alpejskich i górskich ras hodowlanych. Kontyngenty te otwarte są w okresie od 1 lipca danego roku do 30 czerwca następnego roku. Zabezpieczenie dla praw przywozowych wynosi 3€/szt. Przywożone zwierzęta monitorowane są zgodnie z art. 82 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 w celu zapewnienia, że nie zostaną one poddane ubojowi w okresie czterech miesięcy od dnia ich dopuszczenia do swobodnego obrotu.
Przedkładając projekt rozporządzenia Komisja Europejska poinformowała, że dostosowała zapisy ww. rozporządzenia do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych
. Komisja wyjaśniła ogólnie, iż zmiany w projekcie mają na celu uproszczenie administrowania kontyngentem. W projekcie zlikwidowany zostanie podział na tradycyjnych i nietradycyjnych importerów, zmniejszona zostanie ilość minimalna wymagana do udowodnienia importu (art. 3(1)), z uwagi na niewielką ilość określoną do zaimportowania.

-----------------------------------------------------------
Sporządziła:
Justyna Stocka
Departament Rynków Rolnych
tel.: (22) 623 10 44
e-mail:
justyna.stocka@minrol.gov.pl