Informacja dotycząca 1048 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 21 marca 2007 r.

środa, 16 maja 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1048 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 21 marca 2007 r.

1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
Państwa członkowskie zostały poproszone o przedstawienie sytuacji na rynkach krajowych a następnie Komisja omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 10 tygodniu 2007 r. KE zaznaczyła, że ceny rynkowe są na wysokim poziomie, jednak nieco niższym niż w roku 2006. Średnia cena od lata 2006 r. jest bardzo stabilna, obecnie stanowi 141% ceny bazowej. Średnia cena UE półtusz z młodych byków-R3 jest stabilna, obecnie wynosi ponad 314 €/100 kg i jest o 0,5% niższa od ceny z analogicznego tygodnia 2006 r. Średnia cena kategorii CR3 wykazuje od sześciu tygodni lekką tendencję malejącą, obecnie wynosi 296,8 €/100kg, jest o 0,9 % niższa w stosunku do analogicznego tygodnia 2006 r. Średnia cena kategorii DO3 od piątego tygodnia br. wykazuje tendencję rosnącą a obecnie wynosi 228,8 €/100 kg. W stosunku do analogicznego tygodnia 2006 r. cena DO3 jest o 8,3% wyższa. Średnia cena jałówek (ER3) jest stabilna, w 4 tygodniu spadła o 1,3% i ukształtowała się na poziomie 312,2 €/100 kg i była o ok. 0,04% wyższa od ceny w analogicznym tygodniu 2006 r. Cena bydła od 6 do 12 miesiąca życia (poniżej 300 kg) w dziesiątym tygodniu spadła o niespełna 3% i ukształtowała się na poziomie 229,8 €/100kg żywej wagi. Jest o około 0,15% niższa od ceny z analogicznego tygodnia 2006 r. Na rynku cieląt rzeźnych, od szóstego tygodnia br. cena wykazuje tendencję rosnącą, obecnie wynosi 499,4 €/100 kg. Cena ta była o ok. 19% niższa w stosunku do 10 tygodnia 2006 r. Cena cieląt płci męskiej w wieku od 8 dni do 4 tygodni, od początku roku 2007 wykazuje tendencje spadkową, obecnie kształtuje się na poziomie 190,3 €/szt., co oznacza 21% spadek w porównaniu do roku ubiegłego.
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
  
Komisja Europejska nie przedłożyła projektu zmieniającego poziom stawek refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny. Obecne stawki, obowiązujące od 16 stycznia 2007 r., określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2007.
3. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji określającego warunki dla przyznawania specjalnych refundacji wywozowych na rynku wołowiny i cielęciny (Kodyfikacja Rozporządzenia (EWG) nr 32/1982).
  
Rozporządzenie KE (EWG) nr 32/82 z 7 stycznia 1982 r. ustanawia warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny. Refundacje te przyznawane są do mięsa świeżego lub mrożonego, w formie tusz, półtusz, ćwierci kompensowanych, ćwierci przednich i ćwierci tylnich. Aby otrzymać specjalną refundację eksportową, należy przedstawić dowód, że wywiezione produkty pochodzą z dorosłego bydła płci męskiej. Podczas spotkania Komisja Europejska wyjaśniła, że Rozporządzenie Komisji nr 32/82, z uwagi na wprowadzone zmiany powinno zostać skodyfikowane. Kodyfikacja aktów prawnych służy ujednoliceniu przepisów poprzez połączenie zespołu przepisów prawnych w jednolity, systematyczny zbiór. Takie działanie ma sprawić, że przepisy wspólnotowe będą jasne i zrozumiałe. Przy czym, przy kodyfikacji, nie wprowadzono żadnych zmian merytorycznych do rozporządzenia.
Wynik głosowania:
  
„ZA”: 342 głosów,
“Przeciw”: 0 głosów,
wstrzymali się: 0 głosów,
nieobecni: 3 głosy
Projekt został przyjęty.
4. Wymiana poglądów i ewentualna prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji wprowadzającego zmianę na rok 2007 do Rozporządzenia (WE) nr 1445/95, dotyczącą terminów wydawania pozwoleń wywozowych w sektorze wołowiny i cielęciny.
Rozporządzenie KE (WE) nr 1445/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń przywozowych i wywozowych na rynku wołowiny i cielęciny stanowi, zgodnie z artykułem 10(1), że pozwolenia wywozowe są wydawane piątego dnia roboczego, po dniu złożenia wniosku o pozwolenie. Komisja Europejska, mając na względzie święta państwowe w 2007 r. i nieregularności w publikowaniu Dzienników Urzędowych UE podczas świąt, dostosowała terminarz wyznaczony w rozporządzeniu do poprawnego administrowania pozwoleniami.
  
Wynik głosowania:
  
„ZA”: 342 głosów,
“Przeciw”: 0 głosów,
wstrzymali się: 0 głosów,
nieobecni: 3 głosy
Projekt został przyjęty.
5. Wymiana poglądów i ewentualna prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 dotyczy badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych.
Proponowana derogacja została wprowadzona na prośbę Irlandii, w związku z jej postępami odnośnie badań rynkowych. Zmiana ma zapewnić, że badania będą przeprowadzane na reprezentatywnych rynkach. W ramach omawianego projektu zostaną zmienione załącznik I, w części E oraz załącznik II w części D.
  
Wynik głosowania:
  
„ZA”: 342 głosów,
“Przeciw”: 0 głosów,
wstrzymali się: 0 głosów,
nieobecni: 3 głosy
Projekt został przyjęty.
6. Wymiana poglądów i ewentualna prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 996/97 otwierające i zarządzające kontyngentem taryfowym na import mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 (dostosowanie do Rozporządzenia (WE) nr 1301/2006).
   
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 dotyczy zarządzania kontyngentami taryfowymi na import mrożonych cienkich przepon wołowych w ramach kodu CN 0206 29 91, pochodzących z państw trzecich. Kontyngent ten jest otwarty na zasadzie wieloletniej dla ilości 700 ton w przypadku Argentyny oraz 800 ton dla pozostałych państw trzecich, w okresie od 1 lipca danego roku do 30 czerwca następnego roku. Numer seryjny kontyngentu to 09.4020. Cło ad valorem dla tego kontyngentu wynosi 4%.
W ramach omawianego projektu rozporządzenia, Komisja dostosowała zapisy ww. rozporządzenia do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych. Z uwagi na fakt, iż Rozporządzenie 1301/2006 będzie stosowane do pozwoleń przywozowych w ramach kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od 1 lipca 2007 r., niezbędne jest dostosowanie zapisów Rozporządzenia 996/97 do wspólnych zasad określonych w tym rozporządzeniu.
7. Wymiana poglądów i prośba o opinie w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 297/2003 określające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile - (dostosowanie do Rozporządzenia (WE) nr 1301/2006).
   
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/97 dotyczy zarządzania kontyngentem taryfowym w imporcie wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile. Kontyngent ten jest otwarty w okresie od 1 lipca danego roku do 30 czerwca następnego roku. Numer seryjny kontyngentu to 09.4181. Kontyngent ten jest zwolniony z cła importowego.
W ramach omawianego projektu rozporządzenia, Komisja dostosuje zapisy ww. rozporządzenia do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych. Z uwagi na fakt, iż Rozporządzenie 1301/2006 będzie stosowane do pozwoleń przywozowych w ramach kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od 1 lipca 2007 r., niezbędne jest dostosowanie zapisów Rozporządzenia 297/2003 do wspólnych zasad określonych w tym rozporządzeniu.
8. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz młodych byków opasowych.
  
Projekt rozporządzenia Komisji dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz młodych byków opasowych w okresie od 1 lipca do 30 czerwca., na zasadzie wieloletniej, regulowanego w obecnym roku gospodarczym rozporządzeniem KE nr 800/2006.
Podobnie jak rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2006, projektowane rozporządzenie otworzy kontyngent taryfowy na przywóz 24 070 sztuk młodych byków opasowych, objętych kodami 0102 90 05, 0102 90 29 lub 0102 90 49 w okresie od 1 lipca do 30 czerwca, po stawce celnej 16%
ad valorem
+ 582 €/tonę netto. Operator Wspólnoty może ubiegać się o prawa przywozowe, jeżeli w okresie referencyjnym zaimportował przynajmniej 50 szt. zwierząt objętych kodem CN 0102 90. Dodatkowo, zaimportowane zwierzęta muszą być opasane przez przynajmniej 120 dni w kraju, który wydał licencję importową. Wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwolenia wynosi 15 €/szt. bydła.
9. Wymiana poglądów w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego objętego kodem CN 0202 i produktów w ramach kodu CN 0206 29 91 (od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.).
Projekt rozporządzenia Komisji dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz 53.000 ton mrożonej wołowiny i cielęciny (CN 0202) oraz produktów wołowych (CN 0206 29 91) w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., regulowanego w obecnym roku gospodarczym rozporządzeniem KE nr 704/2006. Stawka celna w ramach kontyngentu wynosi 20%
ad valorem
.
Zgodnie z projektem rozporządzenia, operator Wspólnoty może ubiegać się o prawa przywozowe na podstawie ilości produktów objętych kodami 0201, 0202, 0206 10 95 lub 0206 29 91 zaimportowanej w okresie referencyjnym. Wysokość zabezpieczenia dla praw przywozowych wynosi 6 €/100 kg.
10. Wymiana poglądów w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwórstwa (od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.).
Projekt rozporządzenia Komisji dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwórstwa w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., regulowanego w obecnym roku gospodarczym rozporządzeniem KE nr 727/2006.
Rozporządzenie KE nr 727/2006 otwiera kontyngent w imporcie z krajów trzecich mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwórstwa, tj. produktów objętych kodami CN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0206 29 91, w wysokości 54 703 ton.
Kontyngent podzielono na dwie części:
- 43 000 ton (kont. nr 09.4057) – import produktów z grupy A, określonych w artykule 2(1) omawianego rozporządzenia,
- 11 703 ton (kont. nr 09.4058) – import produktów z grupy B, określonych w artykule 2(2) omawianego rozporządzenia.
Wnioski o prawa importowe nie mogą przekroczyć 10% każdej kwoty, natomiast zabezpieczenie praw przywozowych wynosi 6 €/100 kg. Licencje są ważne przez 120 dni.
11. Wymiana poglądów na temat współczynników wagowych, obliczanych na podstawie wyników klasyfikacji tusz w latach 2003, 2004 i 2005, wykorzystywanych do wyliczania wspólnotowych cen rynkowych.
  
Komisja Europejska każdego roku wydaje dokument określający nowe współczynniki wagowe do kalkulacji średnich cen wspólnotowych. Współczynniki są wyliczane na podstawie danych o ubojach przesyłanych przez państwa członkowskie. Do końca stycznia 2007 r. kraje członkowskie przesłały do KE zestawienia ubojów bydła wg kategorii i klas,
na podstawie których Komisja opracowuje współczynniki na 2007 r. Na posiedzeniu Komisja przedłożyła nowy dokument zawierający współczynniki, które będą obowiązywały od maja 2007 roku.
12. Wymiana poglądów i ewentualna prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1445/95 dotyczące zasad stosowania pozwoleń przywozowych i wywozowych na rynku wołowiny i cielęciny.
   
Komisja Europejska zaprezentowała projekt rozporządzenia w wersji roboczej. Wyjaśniła, że zmiana ww. rozporządzenia służy uproszczeniu administrowania systemem pozwoleń wywozowych, które polega m.in. na zniesieniu stosowania pozwoleń wywozowych w przypadku eksportu bez refundacji wywozowych, zmianie przekazywania informacji do Komisji oraz dostosowaniu pozwoleń wywozowych dla eksportu (specjalne refundacje eksportowe) do Kanady i USA.
13. Sprawy różne.
Podczas posiedzenia KZ ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 7 lutego 2007 r., DK poinformowała, że Hiszpańscy operatorzy importujący wołowinę z Danii, wymagali, by na etykiecie wołowiny importowanej z Danii, umieszczona była informacja o wieku uboju zwierzęcia oraz kategorii bydła. Poprosiła o wyjaśnienie stronę hiszpańską.
W nawiązaniu do dyskusji z poprzedniego posiedzenie KZ, ES poinformowała, że hiszpańskie prawo wymaga, by etykieta na mięsie zawierała informacje o wieku uboju zwierzęcia oraz kategorii bydła lecz tylko w przypadku mięsa pochodzącego z bydła krajowego. Poprosiła DK o przekazanie informacji, który urząd w Hiszpanii wymagał od duńskich operatorów ww. informacji na etykietach wołowiny.
Oba kraje postanowiły podjąć bilateralne rozmowy w powyższej kwestii.

------------------------------------------------

Sporządziła:
Justyna Stocka
Departament Rynków Rolnych
tel.: (22) 623 10 44
e-mail:
justyna.stocka@minrol.gov.pl