Informacja dotycząca 1046 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 7 lutego 2007 r.

wtorek, 27 lutego 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1046 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 7 lutego 2007 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię, Malta.
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 4 tygodniu 2007 r. KE zaznaczyła, że ceny rynkowe są wysokie ale stałe. Średnia cena od lata 2006 r. jest bardzo stabilna, obecnie stanowi 142% ceny bazowej. Średnia cena UE półtusz z młodych byków-R3 jest stabilna, obecnie wynosi ponad 314 €/100 kg i jest o 0,5% niższa od ceny z analogicznego tygodnia 2006 r. Średnia cena kategorii CR3 wykazuje od trzech tygodni lekką tendencję rosnącą, obecnie wynosi 303,2 €/100kg, jest o 0,1 % wyższa w stosunku do analogicznego tygodnia 2006 r. Średnia cena kategorii DO3 od pierwszego tygodnia br. nieznacznie spada a obecnie wynosi 223,5 €/100 kg. W stosunku do analogicznego tygodnia 2006 r. cena DO3 jest o 11% wyższa. Średnia cena jałówek (ER3) jest stabilna z nieznaczną tendencją rosnącą, w 4 tygodniu wyniosła 317,5 €/100 kg i była o ok. 5% wyższa od ceny w analogicznym tygodniu 2006 r. Cena bydła od 6 do 12 miesiąca życia (poniżej 300 kg) w drugim tygodniu spadła o niespełna 4%, jednak obecnie wzrosła i ukształtowała się na poziomie 225 €/100kg żywej wagi. Jest o około 2 % wyższa od ceny z analogicznego tygodnia 2006 r. Na rynku cieląt rzeźnych, od końca 2006 r. cena wykazuje tendencję spadkową, obecnie wynosi 465,6 €/100 kg. Cena ta była o ok. 20% niższa w stosunku do 4 tygodnia 2006 r. Cena cieląt płci męskiej w wieku od 8 dni do 4 tygodni, od listopada 2006 r. systematycznie spada, obecnie kształtuje się na poziomie 185 €/szt., co oznacza 15% spadek w porównaniu do roku ubiegłego.
  
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
  
Komisja nie przedłożyła projektu rozporządzenia.
 
3. Wymiana poglądów i możliwa prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 otwierające i zarządzające kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole (dostosowanie do rozporządzenia (WE) nr 1301/2006).
  
Komisja poinformowała, że w ramach omawianego projektu rozporządzenia dostosowane zostaną zapisy ww. rozporządzenia do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych. Ponadto omówione zostały zmiany poszczególnych artykułów rozporządzenia 936/97. KE dodała, że z uwagi na trwające konsultacje wewnętrzne, głosowanie nie odbędzie się na bieżącym posiedzeniu.
 
4. Wymiana poglądów i ewentualna prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 996/97 otwierające i zarządzające kontyngentem taryfowym na import mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 (dostosowanie do rozporządzenia (WE) nr 1301/2006).
   
Komisja poinformowała, że w ramach omawianego projektu rozporządzenia dostosowane zostaną zapisy ww. rozporządzenia do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych. Ponadto omówione zostały poszczególne artykuły projektu rozporządzenia. Jednocześnie KE podkreśliła, że z uwagi na trwające konsultacje wewnętrzne, głosowanie nad projektem rozporządzenia nie odbędzie się na bieżącym spotkaniu.
 
5. Wymiana poglądów i ewentualna prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 2247/2003 określającego szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny Rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 dotyczącego uzgodnień stosowanych dla produktów rolnych i towarów wynikających z przetwarzania produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) (dostosowanie do rozporządzenia (WE) nr 1301/2006).
   
Komisja poinformowała, że w ramach omawianego projektu rozporządzenia dostosowane zostały zapisy ww. rozporządzenia do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych. Państwa członkowskie nie zgłosiły uwag do projektu rozporządzenia.
   
Wynik głosowania:
   
„ZA”: 342 głosów,
“Przeciw”: 0 głosów,
wstrzymali się: 0 głosów,
nieobecni: 3 głosy
Projekt został przyjęty.
  
6. Wymiana poglądów i prośba o opinie w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 297/2003 określające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile - (dostosowanie do Rozporządzenia (WE) nr 1301/2006).
 
Komisja poinformowała, że w ramach omawianego projektu rozporządzenia dostosowane zostaną zapisy ww. rozporządzenia do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych. Ponadto, KE omówiła zmiany poszczególnych artykułów projektu rozporządzenia. Jednocześnie KE podkreśliła, że z uwagi na trwające konsultacje wewnętrzne, głosowanie nad projektem rozporządzenia nie odbędzie się na bieżącym spotkaniu.
 
7. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz młodych byków opasowych.
    
Komisja wyjaśniła, że projekt rozporządzenia Komisji dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz 24700 szt. młodych byków opasowych w okresie od 1 lipca do 30 czerwca, na zasadzie wieloletniej, regulowanego w obecnym roku gospodarczym rozporządzeniem KE nr 800/2006. KE dodała, że projekt uwzględnia zmiany wynikające z rozporządzenia 1301/2006. Ponadto, projekt rozporządzenia został opracowany na wzór rozporządzenia Komisji (WE) nr 1218/2005
W porównaniu do rozporządzenia 800/2006, projekt ten ma na celu wprowadzenie jednego okresu wnioskowania. Operatorzy będą mogli wnioskować o prawa przywozowe, które następnie będą mogli przenieść na pozwolenia przywozowe.
Projekt nie został poddany pod głosowanie.
 
8. Wymiana informacji o zatwierdzonych informacjach zawartych na etykietach w ramach dobrowolnego znakowania. Państwa członkowskie są proszone o przekazanie do Komisji zaktualizowanych list z tymi informacjami lub podanie adresu stron internetowych, gdzie można znaleźć te informacje.
  
Komisja na wniosek niektórych państw członkowskich poinformowała o możliwości zorganizowania grupy roboczej, podczas której zostałaby omówiona kwestia uproszczenia systemu dobrowolnego znakowania. Dodała, że jeszcze nie zadecydowała, czy uproszczenie polegałoby na wprowadzeniu zmian do rozporządzenia 1760/2000, czy też powstałby nowy dokument. Dodała, że DG SANCO rozważa możliwość zmiany rozporządzenia 1760/2000. KE ponownie poprosiła państwa członkowskie o przekazanie zaktualizowanych informacji, które można umieszczać na etykietach w ramach dobrowolnego znakowania.