Informacja dotycząca 1045 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 16 stycznia 2007 r.

wtorek, 30 stycznia 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1045 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 16 stycznia 2007 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię, Malta oraz Portugalia.
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 1 tygodniu 2007 r. KE zaznaczyła, że ceny rynkowe są dość wysokie ale stałe. Średnia cena od lata 2006 r. jest bardzo stabilna, obecnie stanowi 142% ceny bazowej. We wszystkich kategoriach średnie ceny są powyżej poziomu z zeszłego roku. Średnia cena UE półtusz z młodych byków-R3 jest stabilna z lekką tendencją rosnącą, obecnie wynosi ponad 315,12 €/100 kg i jest o 2,7% wyższa od ceny z analogicznego tygodnia 2006 r. Średnia cena byków (CR3) jest stabilna, obecnie wynosi 301,7 €/100kg, jest o 2,5 % wyższa w stosunku do analogicznego tygodnia 2006 r. Średnia cena krów (DO3) w pierwszym tygodniu br. nieznacznie spadła o 0,77% i wyniosła 226,6 €/100 kg. W stosunku do analogicznego tygodnia 2006 r. cena DO3 jest o niespełna 13% wyższa. Średnia cena jałówek (ER3) jest stabilna z nieznaczną tendencją rosnącą, w 1 tygodniu wyniosła 319 €/100 kg i była o ok. 7% wyższa od ceny w analogicznym tygodniu 2006 r. Cena bydła od 6 do 12 miesiąca życia (poniżej 300 kg) od dwóch tygodni nieznacznie rośnie, obecnie kształtuje się na poziomie 233 €/100kg żywej wagi. Jest o około 6 % wyższa od ceny z analogicznego tygodnia 2006 r. Na rynku cieląt rzeźnych, wiosną 2006 r. nastąpił gwałtowny spadek cen, jednak latem rynek się ustabilizował, od dwóch tygodni średnia cena spada, a w 1 tygodniu wyniosła 478,7 €/100 kg. Cena ta była o ok. 17% niższa w stosunku do 1 tygodnia 2006 r. Cena cieląt płci męskiej w wieku od 8 dni do 4 tygodni, od listopada 2006 r. systematycznie spada, obecnie kształtuje się na poziomie 190 €/szt., co oznacza 8,5% spadek w porównaniu do roku ubiegłego.
 
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
    
Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia utrzymujący stawki refundacji wywozowych na niezmienionym poziomie. Jej zdaniem sytuacja na rynku wołowiny i cielęciny jest dobra i stabilna. W treści rozporządzenia uaktualniono odwołania do innych rozporządzeń a także usunięto Bułgarię i Rumunię z listy państw przeznaczenia objętych refundacjami eksportowymi, ze względu na ich akcesję do UE w dniu 1 stycznia 2007 r.
Wynik głosowania:
„za” – 313 głosów
„przeciw” – 0 głosów
wstrzymali się – 17 głosów
nieobecni – 15 głosów
Projekt rozporządzenia został przyjęty.
3. Wymiana poglądów i możliwa prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2000 określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny.
   
Komisja zakończyła konsultacje wewnętrzne oraz dokonała niewielkich poprawek w projekcie rozporządzenia, m.in. zmieniła definicję „grupy zwierząt” oraz uelastyczniła znakowanie produktów na poziomie sprzedaży detalicznej.
Wynik głosowania:
„ZA” – 291 głosów
„PRZECIW” – 0 głosów
Wstrzymali się – 39 głosów
Nieobecni – 15 głosów
Projekt rozporządzenia został przyjęty.