Informacja dotycząca 1042 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 26 października 2006 r.

wtorek, 28 listopada 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1042 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 26 października 2006 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię, Malta.

1. Prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji ustalającego warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych dla odkostnionej wołowiny z dorosłego bydła składowanej w ramach przechowywania przed dokonaniem wywozu.
 

Na posiedzeniu KZ ds. wołowiny i cielęciny, które odbyło się w dniu 17 maja br., KE poinformowała, że w marcu 2006 r. w Radzie rozważano zniesienie systemu prefinansowania wypłat refundacji eksportowych do produktów rolno-spożywczych. Ponadto, na posiedzeniach KZ ds. mechanizmów handlowych odbyła się dyskusja na temat rezygnacji z prefinansowania refundacji eksportowych. W ramach tego komitetu opracowano horyzontalny projekt rozporządzenia znoszący prefinansowanie wypłat refundacji wywozowych do produktów rolno-spożywczych. Zgodnie z projektem, została utrzymana analogiczna do systemu prefinansowania forma refundacji wywozowych jedynie na rynku wołowiny i cielęciny, jednak system ten został znacznie uproszczony i zmodyfikowany.
Projekt rozporządzenia został przyjęty i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2007 r.

2. Prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole.

Podczas rozmów z Argentyną, Brazylią i Urugwajem, wywożącymi wysokiej jakości wołowinę w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego WTO (Rozp. KE nr 936/97), w wysokości odpowiednio 11 000 ton, 5 000 ton, 4 000 ton (po stawce celnej 20%), stwierdzono, że istnieje potrzeba lepszego dostosowania definicji przywozowych dla tych kontyngentów.
Komisja zaprezentowała projekt rozporządzenia i wyjaśniła, że uczestniczenie w kontyngentach uwarunkowane jest artykułem 2 pkt. a, c i d, który określa w szczególności definicje wysokiej jakości wołowiny importowanej z Argentyny, Urugwaju i Brazylii. Modyfikacja tych definicji ma na celu umożliwienie sprawniejszej weryfikacji i kontroli, bez wprowadzania zmian do podstawowych warunków przywozu.
Projekt rozporządzenia został przyjęty i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2007 r.

3. Prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1445/1995 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny.

Rozporządzenie KE (WE) nr 1445/95 ustanawia szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń przywozowych i wywozowych na rynku wołowiny i cielęciny. Komisja zaprezentowała projekt rozporządzenia zmieniający Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/95. Zmniejszeniu uległy stawki zabezpieczenia dla pozwoleń na wywóz z refundacją
określone w art. 9. Ponadto zmianie podległy zapisy art. 10 (1) i (5), 11(2) oraz 13(1). Te działania mają na celu uproszczenie administrowania systemem pozwoleń wywozowych oraz dostosowania zapisów do zniesienia prefinansowania refundacji eksportowych.
Projekt rozporządzenia został przyjęty i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2007 r.

4. Prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji w sprawie specjalnych szczegółowych zasad stosowania refundacji wywozowych w przypadku niektórych przetworzonych produktów z wołowiny i cielęciny.

Komisja zaprezentowała projekt rozporządzenia dotyczący zasad wywozu z refundacją wołowiny peklowanej wytwarzanej pod dozorem celnym. Dokument ten ma na celu utrzymanie procedury przetwarzania wołowiny pod dozorem celnym w ramach eksportu z refundacją, po zlikwidowaniu prefinansowania, analogicznie do zachowania procedury składowania. Komisja wyjaśniła, że wzmocniony zostanie system kontroli dla tego procesu, jednak będzie on podobny do obecnego w ramach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1964/82 z dnia 20 lipca 1982r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości.
Projekt rozporządzenia został przyjęty i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2007 r.

5. Prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji – zmiana Rozporządzenia (WE) nr 2172/2005, w sprawie terminu stosowania praw przywozowych na okres obowiązywania kontyngentu taryfowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Rozporządzenie KE (WE) nr 2172/2005 z 23 grudnia 2005 r., określa szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła w wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii. Kontyngent w wysokości 4 600 żywych zwierząt jest otwarty na zasadzie wieloletniej i obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia.

Artykuł 3(3) Rozporządzenia (KE) nr 2172/2005 stanowi, iż wnioski o prawa przywozowe składane są najpóźniej 1 grudnia poprzedzającego roczny okres kontyngentowy. Z uwagi na akcesję Bułgarii i Rumunii w styczniu 2007 roku do UE, został przedłużony okres dla wnioskowania o prawa przywozowe do 8 stycznia 2007 r.