Informacja dotycząca 1041 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 10 października 2006 r.

poniedziałek, 27 listopada 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1041 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 10 października 2006 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię, Malta.

1. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.

KE przedstawiła projekt rozporządzenia, który wprowadza redukcję stawek refundacji wywozowych jedynie w odniesieniu do mięsa przetworzonego określonego kodami CN 1602 50 31 9125, 1602 50 39 9125 (z 42,8 €/100 kg do 23,3 €/100 kg), 1602 50 31 9325 oraz 1602 50 39 9325 (z 38,1 €/100 kg do 20,7 €/100 kg). Pozostałe stawki utrzymane zostały na niezmienionym poziomie. Zaznaczyła, że refundacje dla mięsa przetworzonego były wprowadzone podczas kryzysu BSE, kiedy produkty przetworzone nie mogły być skupowane w ramach działań interwencyjnych. Instrument ten miał na celu wyeksportowanie nadwyżek poza obszar UE. Obecna sytuacja na rynku wołowiny nie uzasadnia utrzymywania na wysokim poziomie ww. stawek. Z powyższych względów KE zdecydowała o redukcji stawek refundacji do mięsa przetworzonego. Ponadto zmniejszeniu uległa stawka określona w art. 2, która obecnie wynosi 7 €/100 kg. Projekt rozporządzenia został przyjęty.
Nowe stawki refundacji wywozowych na rynku wołowiny i cielęciny określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2006 z dnia 10 października 2006 r. 
 

kod produktu

miejsce przeznaczenia

stawka refundacji EUR/100kg (7)

0102 10 10 9140

B00

25,9

0102 10 30 9140

B00

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

36,6

B03

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

48,8

B03

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

48,8

B03

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

36,6

B03

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

61,0

B03

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

36,6

B03

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

6,5

CA (4)

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

22,6

B03

7,5

0201 30 00 9100 (2) (6)

B04

84,7

B03

49,8

EG

103,4

0201 30 00 9120 (2) (6)

B04

50,8

B03

29,9

EG

62,0

0202 10 00 9100

B02

16,3

B03

5,4

0202 20 30 9000

B02

16,3

B03

5,4

0202 20 50 9900

B02

16,3

B03

5,4

0202 20 90 9100

B02

16,3

B03

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

6,5

CA (4)

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

22,6

B03

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

20,7

1602 50 39 9125 (5)

B00

23,3

1602 50 39 9325 (5)

B00

20,7

(1)
Zgłoszenie w ramach podtytułu następuje zgodnie z certyfikatem zawartymi w załączniku do zmienionego Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 32/82.

(2)
Refundacja jest przyznawana zgodnie z warunkami ustanowionymi w zmienionym Rozporządzeniu (EWG) nr 1964/82.

(3)
Przeprowadzone zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem (EWG) nr 2973/79.

(4)
Przeprowadzone zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem (WE) nr 2051/96.

(5)
Refundacja jest przyznawana zgodnie z zastosowaniem warunków ustanowionych w zmienionym Rozporządzeniu (EWG) nr 2388/84.

(6)
Zawartość chudego mięsa wołowego bez tłuszczu ustalona jest zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U.WE L 210, 1.8.1986, s. 39).

Termin 'średnia zawartość' odnosi sie do próbnej ilości zdefiniowanej w artykule 2(1) Rozporządzenia (WE) nr 765/2002 (Dz.U.WE L 117, 4.5.2002, s. 6). Próbka jest brana z części prezentującej największe ryzyko

(7)
Artykuł 33(10) zmienionego Rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 przewiduje, że żadne refundacje wywozowe nie są przyznawane produktom przywożonym z krajów trzecich i ponownie wywożonym do krajów trzecich.

Kody produktów i seria “A” kodów miejsc przeznaczenia określone są w Rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U.WE L 366, 24.12.1987, s. 1) z późniejszymi zmianami

Alfa-cyfrowe kody miejsc przeznaczenia opisane są w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U.WE L 126, 19.05.2005, s. 12).

Pozostałe miejsca przeznaczenia zdefiniowane są następująco:

B00: Wszystkie miejsca przeznaczenia (kraje trzecie, inne obszary, zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz ze Wspólnoty) z wyjątkiem Rumunii i Bułgarii

B02: B04 i miejsce przeznaczenia EG.

B03: Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Kosowo, Republika byłej Jugosławii i Macedonii, zaopatrzenie i zapasy żywności (miejsca przeznaczenia wymienione w artykułach 36 i 45 i odpowiednio w artykule 44 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 jako zmienione (Dz.U.WE L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B04: Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirigistan, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban , Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodnie wybrzeże/Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, Hong Kong, Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowej Afryki, Equatorial Guinea, Wyspy sw. Tomasza, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Rwanda, Burundi, Wyspy Św. Heleny, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele, Brytyjskie terytoria Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesotho.

2. Możliwa wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny (kodyfikacja rozporządzenia (EWG) nr 562/2000).

Rozporządzenie Komisji nr 562/2000 z dnia 15 marca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny zostało znacznie zmienione i powinno zostać skodyfikowane. Kodyfikacja aktów prawnych służy ujednoliceniu przepisów poprzez połączenie zespołu przepisów prawnych w jednolity, systematyczny zbiór. Takie działanie ma sprawić, że przepisy wspólnotowe będą jasne i zrozumiałe. Z rozporządzenia zostały wykreślone te zapisy, które już nie obowiązują bądź zostały zmienione innymi rozporządzeniami.

3. Wymiana poglądów i opinii nt. projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim (wersja skodyfikowana).

Rozporządzenie Komisji nr 2973/79 z dnia 21 grudnia 1979 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim zostało znacznie zmienione i powinno zostać skodyfikowane. Kodyfikacja aktów prawnych służy ujednoliceniu przepisów poprzez połączenie zespołu przepisów prawnych w jednolity, systematyczny zbiór. Takie działanie ma sprawić, że przepisy wspólnotowe będą jasne i zrozumiałe.

4. Obowiązkowe znakowanie wołowiny: wymiana poglądów oraz możliwa prośba o opinię nt. dokumentu dotyczącego uproszczenia, zaprezentowanego podczas Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniach 21.06.06 r., 5.07.06 r. oraz 12.09.06 r.

Projekt rozporządzenia precyzyjnie definiuje następujące produkty pochodzące z mięsa wołowego: mięso mielone, mięso krojone, mięso krojone opakowane, mięso krojone nieopakowane, konsument finalny. Podczas posiedzenia Komisja przedłożyła nową wersję projektu rozporządzenia oraz poinformowała, że nie ma zbyt dużych różnic w stosunku do dokumentu przedstawionego na poprzednim posiedzeniu. Wprowadzono jedynie stylistyczne i językowe poprawki.

5. Prefinansowanie refundacji eksportowych: wymiana poglądów w sprawie dokumentu roboczego dotyczącego specjalnych refundacji wywozowych dla odkostnionej wołowiny pochodzącej z dorosłego bydła składowanej w ramach przechowywania przed dokonaniem eksportu.

Na posiedzeniu KZ ds. wołowiny i cielęciny, które odbyło się w dniu 17 maja br., KE poinformowała, że w marcu 2006 r. w Radzie rozważano zniesienie systemu prefinansowania wypłat refundacji eksportowych do produktów rolno-spożywczych. Ponadto, na posiedzeniach KZ ds. mechanizmów handlowych trwa dyskusja na temat rezygnacji z prefinansowania refundacji eksportowych. W ramach tego komitetu opracowano horyzontalny projekt rozporządzenia znoszący prefinansowanie wypłat refundacji wywozowych do produktów rolno-spożywczych. Zgodnie z projektem, została utrzymana pewna forma prefinansowania refundacji wywozowych jedynie na rynku wołowiny i cielęciny, jednak system ten został znacznie uproszczony i zmodyfikowany.

6. Wymiana poglądów i ewentualna prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole – Argentyna, Urugwaj, Brazylia.

Podczas rozmów z Argentyną, Brazylią i Urugwajem, wywożącymi wysokiej jakości wołowinę w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego WTO (Rozp. KE nr 936/97), w wysokości odpowiednio 11 000 ton, 5 000 ton, 4 000 ton (po stawce celnej 20%), stwierdzono, że istnieje potrzeba lepszego dostosowania definicji przywozowych dla tych kontyngentów.
W trosce o przejrzystość prawa, Komisja Europejska zaproponowała przyznać Argentynie, Brazylii i Urugwajowi odpowiednie kontyngenty taryfowe, w ramach których państwa te są jedynymi dostawcami. Według Komisji przyjęcie tego rozporządzenia jest niezbędne, by, zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1254/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21), Komisja mogła ustalić łatwiejsze do kontroli i weryfikacji definicje, w celu umożliwienia weryfikacji i kontroli ex post zgodności z definicją, bez wprowadzania zmian do podstawowych warunków przywozu.

7. Wymiana poglądów i ewentualna prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1445/95 dotyczącego zasad stosowania pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny i uchylające Rozporządzenie (EWG) nr 2377/80.

Rozporządzenie KE (WE) nr 1445/95 ustanawia szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń przywozowych i wywozowych na rynku wołowiny i cielęciny. Zaprezentowane zmiany do ww. rozporządzenia mają na celu zredukowanie biurokracji i uproszczenie administrowania systemem pozwoleń wywozowych, np. zmniejszenie liczby notyfikacji przesyłanych do Komisji (art. 13(1)), wprowadzenie zasad administrowania na wzór Rozporządzenia KE (WE) nr 633/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego.

8. Sprawy różne

a) Wymiana poglądów nad dokumentem roboczym, dotyczącym projektu Rozporządzenia Komisji w sprawie szczegółowych zasad ubiegania się o refundacje eksportowe w przypadku niektórych przetworzonych produktów z wołowiny i cielęciny.
 
Komisja zaprezentowała dokument roboczy, dotyczący zasad wywozu z refundacją wołowiny peklowanej wytwarzanej pod dozorem celnym. Dokument ten ma na celu utrzymanie procedury przetwarzania wołowiny pod dozorem celnym w ramach eksportu z refundacją, po zlikwidowaniu prefinansowania, analogicznie do zachowania procedury składowania. Komisja wyjaśniła, iż wzmocniony zostanie system kontroli dla tego procesu, jednak będzie on podobny do obecnego w ramach Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1964/82 z dnia 20 lipca 1982 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości.
 
b) Pytania państw członkowskich
- problem rosyjskiego kontyngentu taryfowego na wołowinę
Komisja poinformowała, że w sprawie rosyjskiego kontyngentu taryfowego ma bardzo mały margines negocjacyjny, jako że porozumienie z Rosją w ramach WTO nie zostało jeszcze sfinalizowane. KE dodała, że zaakceptowała kwotę 150 tys. ton przeznaczoną dla UE na rok 2006 r. (KE prosiła o kwotę 250 tys. ton) oraz poprosiła o przeanalizowanie innych problemów takich jak embargo nałożone przez Rosję na Polskę, w celu ich rozwiązania.

- problem nadmiernego importu z Brazylii do Bułgarii
Komisja poinformowała, że obecnie zarówno Bułgaria jak i Rumunia powinny stosować unijne prawo. DG SANCO przeprowadza kontrole nad bezpieczeństwem żywności w dwóch kandydujących krajach. Ponadto, Bułgaria i Rumunia nie importują z regionów objętych restrykcjami zakazu importu. KE dodała, że biorąc pod uwagę korzystanie z kontyngentów taryfowych, okresem referencyjnym dla Bułgarii i Rumunii będzie obecnie obowiązujący okres referencyjny.