Informacja dotycząca 1039 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 5 lipca 2006 r.

poniedziałek, 17 lipca 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1039 POSIEDZENIA Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 5 lipca 2006 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię.

1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).

Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 25 tygodniu 2006 r. Komisja zaznaczyła, że ceny rynkowe są bardzo wysokie ale stabilne. Średnia cena w ostatnich kilku tygodniach nieznacznie spadła i stanowi obecnie 144% ceny bazowej. Jednak spadek ten ma charakter sezonowy. Średnia cena UE półtusz z młodych byków-R3 jest stabilna z lekką tendencją spadkową (od pięciu tygodni), obecnie wynosi ponad 314 €/100 kg i jest o 8% wyższa od ceny z analogicznego tygodnia 2005 r. Ceny w tej kategorii spadły głównie w ES i PT. Średnia cena kategorii CR3 charakteryzuje się niewielkim wzrostem od kilku tygodni, obecnie wynosi 306 €/100kg, jest o 3,5 % wyższa w stosunku do analogicznego tygodnia 2005 r. Średnia cena kategorii DO3 wykazuje charakterystyczną dla tej pory roku tendencję spadkową, w 25 tygodniu wyniosła 250 €/100kg. Cena spadła przede wszystkim w GR i PT. W stosunku do analogicznego tygodnia 2005 r. cena DO3 jest o 4,7% wyższa. Średnia cena jałówek (ER3) jest stabilna, w 25 tygodniu wyniosła 320 €/100 kg i była o ok. 7,4% wyższa od ceny w analogicznym tygodniu 2005 r. Spadkowa tendencja, która utrzymywała się od 18 tygodnia w kategorii bydła od 6 do 12 miesiąca życia (poniżej 300 kg) została wyhamowana i kształtuje się na poziomie 236 €/100kg żywej wagi, jest o około 5% wyższa od ceny z analogicznego tygodnia 2005 r. Na rynku cieląt rzeźnych, od kilku tygodni średnie ceny nieznacznie spadają, w 25 tygodniu odnotowano 2% spadek do poziomu 520 €/100 kg. Cena ta była o ponad 20% wyższa w stosunku do 25 tygodnia 2005 r. W porównaniu z 11 tygodniem br. cena ta spadła o 16%. Cena cieląt płci męskiej w wieku od 8 dni do 4 tygodni od dłuższego czasu wykazuje tendencję spadkową, obecnie kształtuje się na poziomie 238 €/100kg, co oznacza 10% wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. W tej kategorii cena cieląt z UK kształtuje się na bardzo niskim poziomie i w 25 tygodniu wyniosła tylko 87 €/szt.

2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
 
Komisja nie przedłożyła projektu rozporządzenia

3. Możliwa wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny (kodyfikacja rozporządzenia (EWG) nr 562/2000).
 
Rozporządzenie Komisji nr 562/2000 z dnia 15 marca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny zostało znacznie zmienione i powinno zostać skodyfikowane. Kodyfikacja aktów prawnych służy ujednoliceniu przepisów poprzez połączenie zespołu przepisów prawnych w jednolity, systematyczny zbiór. Takie działanie ma sprawić, że przepisy wspólnotowe będą jasne i zrozumiałe. Z rozporządzenia zostały wykreślone te zapisy, które już nie obowiązują bądź zostały zmienione innymi rozporządzeniami. Komisja poinformowała, że ze względu na liczne błędu w tłumaczeniach na poszczególne języki przekłada głosowanie na kolejne posiedzenia komitetu zarządzającego.

4. Obowiązkowe znakowanie wołowiny: możliwa wymiana poglądów nad dokumentem roboczym, związanym z uproszczeniem zaprezentowanym podczas Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i cielęciny w dniu 17 maja 2006 r
.
 
Komisja poinformowała, że zakres projektu nie będzie wykraczał poza rozporządzenie nr 1760/2000. Podczas posiedzenia Komisja zaprezentowała następujące definicje:
mięso krojone – oznacza mięso krojone na małe kawałki, które nie wymagają dalszego krojenia przed dostarczeniem konsumentowi finalnemu i które są bezpośrednio przez niego kupowane
mięso krojone opakowane – oznacza pojedynczy artykuł przeznaczony dla konsumenta finalnego lub dla sklepów detalicznych, składający się z mięsa krojonego i opakowanie, do którego mięso zostało włożone przed sprzedażą, w ten sposób, że zawartość nie może być wyjęta bez otwarcia lub zmiany opakowania.
mięso krojone nieopakowane – oznacza mięso krojone przeznaczone do sprzedaży detalicznej, które nie jest opakowane. Także mięso do sprzedaży detalicznej, z przeznaczeniem do krojenia na prośbę konsumenta finalnego, jest uznawane za mięso nieopakowane.
sprzedaż detaliczna – oznacza miejsce przygotowania i/lub przetwarzania artykułów żywnościowych oraz ich magazynowania w punktach sprzedaży lub dostarczenie do konsumenta finalnego, włączając punkty dystrybucyjne, gastronomię, restauracje i inne usługi gastronomiczne, sklepy, supermarkety, hurtownie.
konsument finalny – oznacza konsumenta ostatecznego artykułów żywnościowych, który nie przeznacza tych artykułów do prowadzenia działalności gospodarczej lecz na własny użytek.
Komisja podkreśliła, że kilka państw członkowskich było przeciwnych ustaleniu definicji mięsa mielonego, zawierającej procentowy skład wołowiny, z powodu trudności w ocenie składu mięsa mielonego podczas kontroli.
5. Prefinansowanie refundacji eksportowych: wymiana poglądów w sprawie dokumentu roboczego dotyczącego specjalnych refundacji wywozowych dla odkostnionej wołowiny pochodzącej z dorosłego bydła składowanej w ramach przechowywania przed dokonaniem eksportu.
 
Projekt rozporządzenia nie został przedłożony przez Komisję. Dokument ten zostanie zaprezentowany podczas posiedzenia KZ ds. Mechanizmów Handlowych, które odbędzie się w dniu 11 lipca br.

6. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2973/79 określającego szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim
.
 
Rozporządzenie Komisji nr 2973/79 z dnia 21 grudnia 1979 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim przewiduje kontyngent roczny w wysokości 5 tys. ton na eksport do Stanów Zjednoczonych mięsa wołowego świeżego, chłodzonego i mrożonego. Kontyngent dzieli się na cztery kwartały, w których można zaimportować po 1250 ton, z możliwością przesunięcia niewykorzystanej kwoty na następny okres.
Projekt rozporządzenia znosi możliwość przeniesienia kwartalnych ilości niewykorzystanych w ramach tego systemu, jak przewidziano w art. 12 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1445/95.
 
Wynik głosowania:
„ZA”: 318 głosy
przeciw: 0 głosów
wstrzymali się: 0 głosów
nieobecni: 3 głosy
 
Projekt rozporządzenia został przyjęty.