Informacja dotycząca 1038 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 21 czerwca 2006 r.

poniedziałek, 17 lipca 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1038 POSIEDZENIA Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 21 czerwca 2006 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię.
 
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
 
Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 23 tygodniu 2006 r. Komisja zaznaczyła, że ceny rynkowe są bardzo wysokie ale stabilne. Średnia cena w ostatnich kilku tygodniach nieznacznie spadła i stanowi obecnie 144% ceny bazowej. Jednak spadek ten ma charakter sezonowy. Średnia cena UE półtusz z młodych byków-R3 jest stabilna z lekką tendencją spadkową (od trzech tygodni), obecnie wynosi ponad 318 €/100 kg i jest o 9% wyższa od ceny z analogicznego tygodnia 2005 r. Ceny w tej kategorii spadły głównie w FR, DE, i NL. Średnia cena kategorii CR3 charakteryzuje się niewielkimi fluktuacjami w ostatnich kilku tygodniach, obecnie wynosi 305 €/100kg, jest o 3,% wyższa w stosunku do analogicznego tygodnia 2005 r. Średnia cena kategorii DO3 wykazuje charakterystyczną dla tej pory roku tendencję spadkową, w 23 tygodniu wyniosła 250€/100kg. Cena spadła przede wszystkim w IE, NL, LT i PT. W stosunku do analogicznego tygodnia 2005 r. cena DO3 jest o 2% wyższa. Średnia cena jałówek (ER3) jest stabilna ze słabą tendencją rosnącą, w 23 tygodniu wyniosła 319 €/100 kg i była o ok. 7,7% wyższa od ceny w analogicznym tygodniu 2005 r. Cena bydła od 6 do 12 miesiąca życia (poniżej 300 kg) ma tendencję malejącą i kształtuje się na poziomie 229 €/100kg żywej wagi, jest o około 2,3% wyższa od ceny z analogicznego tygodnia 2005 r. Na rynku cieląt rzeźnych, od kilku tygodni średnie ceny nieznacznie spadają, w 23 tygodniu odnotowano 2% spadek do poziomu 539 €/100 kg. Cena ta była o ponad 24% wyższa w stosunku do 23 tygodnia 2005 r. Cena cieląt płci męskiej w wieku od 8 dni do 4 tygodni od początku roku wykazywała tendencję rosnącą, lecz od 4 tygodni zaczęła spadać i obecnie kształtuje się na poziomie 240€/100kg, co oznacza 4% wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. W tej kategorii cena cieląt z UK kształtuje się na bardzo niskim poziomie i w 23 tygodniu wyniosła tylko 94 €/szt.

2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
 
KE przedstawiła projekt rozporządzenia obniżający dotychczasowe stawki refundacji wywozowych o 7 % (nowe stawki refundacji eksportowych zawiera tabela 1). Według KE powodami obniżenia stawek są bardzo wysokie średnie ceny rynkowe wołowiny w Unii Europejskiej, niska podaż oraz stale zwiększający się import wołowiny z krajów trzecich.
Nowe stawki refundacji wywozowych na rynku wołowiny i cielęciny określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2006 z dnia 21 czerwca 2006r.

Tabela 1

 

kod produktu

miejsce przeznaczenia

stawka refundacji EUR/100kg (7)

0102 10 10 9140

B00

29,6

0102 10 30 9140

B00

29,6

0201 10 00 9110 (1)

B02

41,9

B03

24,6

0201 10 00 9130 (1)

B02

55,8

B03

32,8

0201 20 20 9110 (1)

B02

55,8

B03

32,8

0201 20 30 9110 (1)

B02

41,9

B03

24,6

0201 20 50 9110 (1)

B02

69,8

B03

41,0

0201 20 50 9130 (1)

B02

41,9

B03

24,6

0201 30 00 9050

US (3)

13,5

CA (4)

13,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

25,8

B03

8,6

0201 30 00 9100 (2) (6)

B04

96,9

B03

57,0

EG

118,2

0201 30 00 9120 (2) (6)

B04

58,1

B03

34,2

EG

70,9

0202 10 00 9100

B02

18,6

B03

6,2

0202 20 30 9000

B02

18,6

B03

6,2

0202 20 50 9900

B02

18,6

B03

6,2

0202 20 90 9100

B02

18,6

B03

6,2

0202 30 90 9100

US (3)

13,5

CA (4)

13,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

25,8

B03

8,6

1602 50 31 9125 (5)

B00

49,0

1602 50 31 9325 (5)

B00

43,5

1602 50 39 9125 (5)

B00

49,0

1602 50 39 9325 (5)

B00

43,5

(
1
) Zgłoszenie w ramach podtytułu następuje zgodnie z certyfikatem zawartymi w załączniku do zmienionego Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 32/82.
(
2
) Refundacja jest przyznawana zgodnie z warunkami ustanowionymi w zmienionym Rozporządzeniu (EWG) nr 1964/82.
(
3
) Przeprowadzone zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem (EWG) nr 2973/79.
(
4
) Przeprowadzone zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem (WE) nr 2051/96.
(
5)
Refundacja jest przyznawana zgodnie z zastosowaniem warunków ustanowionych w zmienionym Rozporządzeniu (EWG) nr 2388/84.
(
6
) Zawartość chudego mięsa wołowego bez tłuszczu ustalona jest zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U.WE L 210, 1.8.1986, s. 39).
Termin ’średnia zawartość’ odnosi sie do próbnej ilości zdefiniowanej w artykule 2(1) Rozporządzenia (WE) nr 765/2002 (Dz.U.WE L 117, 4.5.2002, s. 6). Próbka jest brana z części prezentującej największe ryzyko
(7) Artykuł 33(10) zmienionego Rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 przewiduje, że żadne refundacje wywozowe nie są przyznawane produktom przywożonym z krajów trzecich i ponownie wywożonym do krajów trzecich.
Kody produktów i seria “A” kodów miejsc przeznaczenia określone są w Rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U.WE L 366, 24.12.1987, s. 1) z późniejszymi zmianami
Alfa-cyfrowe kody miejsc przeznaczenia opisane są w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U.WE L 126, 19.05.2005, s. 12).

Pozostałe miejsca przeznaczenia zdefiniowane są następująco:

B00: Wszystkie miejsca przeznaczenia (kraje trzecie, inne obszary, zaopatrzenie i miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz ze Wspólnoty) z wyjątkiem Rumunii i Bułgarii

B02: B04 i miejsce przeznaczenia EG.

B03: Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Kosowo, Republika byłej Jugosławii i Macedonii, zaopatrzenie i zapasy żywności (miejsca przeznaczenia wymienione w artykułach 36 i 45 i odpowiednio w artykule 44 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 jako zmienione (Dz.U.WE L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B04: Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirigistan, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban , Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodnie wybrzeże/Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, Hong Kong, Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowej Afryki, Equatorial Guinea, Wyspy sw. Tomasza, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Rwanda, Burundi, Wyspy Św. Heleny, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele, Brytyjskie terytoria Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesotho.

B11: Liban i Egipt.

3. Możliwa wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny (kodyfikacja rozporządzenia (EWG) nr 562/2000).

Rozporządzenie Komisji nr 562/2000 z dnia 15 marca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny zostało znacznie zmienione i powinno zostać skodyfikowane. Kodyfikacja aktów prawnych służy ujednoliceniu przepisów poprzez połączenie zespołu przepisów prawnych w jednolity, systematyczny zbiór. Takie działanie ma sprawić, że przepisy wspólnotowe będą jasne i zrozumiałe. Z rozporządzenia zostały wykreślone te zapisy, które już nie obowiązują bądź zostały zmienione innymi rozporządzeniami. Komisja poinformowała, że projekt będzie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu KZ w dniu 5 lica br.

4. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia dotyczącego płatności premii ubojowej oraz dodatkowych płatności ze środków weterynaryjnych nakazujących ubój zwierząt w Holandii.

Projekt rozporządzenia dotyczy przyznawania premii ubojowej oraz płatności dodatkowych dla producentów z Holandii. Z powodu kryzysu pryszczycy w sektorze wołowym w Holandii w 2001 r. oraz kryzysu BSE w latach 2000-2003 holenderskie bydło, w ramach dyrektyw 85/511/EEC (zwalczanie pryszczycy) i 90/425/EEC (zwalczanie BSE), było ubijane bez przyznawania premii producentom, których zwierzęta spełniały kryteria zawarte w art. 11 i 14 rozporządzenia (EC) nr 1254/1999. By wyjść na przeciw oczekiwaniom rolników, ww. płatności powinny być wypłacane do 15 października 2006 r. producentom, którzy w latach 2000-2003 ubili bydło spełniające kryteria art. 11 i 14 rozporządzenia 1254/1999, w ramach dyrektyw nr 85/511/EEC i 90/425/EEC. Premie powinny być przyznawane w ramach limitów koperty narodowej, tj. dla bydła: 1.207.849 sztuk a dla cieląt 1.198.113 sztuk każdego roku.

Wynik głosowania:
„ZA”: 318 głosy
przeciw: 0 głosów
wstrzymali się: 0 głosów
nieobecni: 3 głosy

Projekt rozporządzenia został przyjęty.

5. Informacja Komitetu na temat wyników spotkania Grupy Ekspertów ds. Znakowania Wołowiny i Cielęciny, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2006 r.
 
Komisja poinformowała, że podczas grupy ekspertów, która odbyła się poprzedniego dnia, większość delegacji zgodziła się, że uproszczenie jest dobrym posunięciem jednak niektórzy stwierdzili że jest zbyt małym krokiem do poprawy funkcjonowania systemu znakowania wołowiny. Niektórzy przedstawiciele nie poparli kwestii znakowania mięsa mielonego, z powodu trudności jakie mogłyby wystąpić podczas kontroli.