Informacja dotycząca 1037 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 17 maja 2006 r.

środa, 24 maja 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1037 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 17 maja 2006 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię.
   
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
  
Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 18 tygodniu 2006 r. Zaznaczyła, że średnia cena rynkowa rośnie od października 2005 r. i obecnie stanowi 148% ceny bazowej. Wysoki poziom cen spowodowany jest głównie niską podażą, spowodowaną kryzysem pryszczycy w Brazylii oraz wpływem wystąpienia przypadków ptasiej grypy w sektorze drobiu. Średnia cena UE półtusz z młodych byków-R3 jest najwyższa w okresie ostatnich 10 lat, obecnie wynosi ponad 327 €/100 kg i jest o 10% wyższa od ceny z analogicznego tygodnia 2005 r. Średnia cena kategorii CR3 w ostatnim tygodniu nieznacznie spadła i obecnie wynosi 304 €/100kg, jest o 3,6% wyższa w stosunku do analogicznego tygodnia 2005 r. Średnia cena kategorii DO3 wykazuje tendencję rosnącą od początku 2006 r. i obecnie wynosi 248 €/100kg. W stosunku do analogicznego tygodnia 2005 r. cena DO3 jest o 5% wyższa. Średnia cena jałówek (ER3) jest stabilna z tendencją rosnącą, w 18 tygodniu wyniosła 322 €/100 kg i była o ok. 8,6% wyższa od ceny w analogicznym tygodniu 2005 r. Cena bydła od 6 do 12 miesiąca życia (poniżej 300 kg) jest stabilna i kształtuje się na poziomie 233 €/100kg żywej wagi, jest o około 4,4% wyższa od ceny z analogicznego tygodnia 2005 r. Na rynku cieląt rzeźnych, od kilku tygodni średnie ceny nieznacznie spadają, w 18 tygodniu odnotowano 1,4% spadek do poziomu 575 €/100 kg. Cena ta była o ponad 32% wyższa w stosunku do 18 tygodnia 2005 r. Cena cieląt płci męskiej w wieku od 8 dni do 4 tygodni od dłuższego czasu wykazuje tendencję rosnącą w 18 tygodniu wyniosła średnio 249 €/szt., co oznacza 15% wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. W tej kategorii cena cieląt z UK kształtuje się na bardzo niskim poziomie i w 18 tygodniu wyniosła tylko 86 €/szt.
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
  
Komisja nie przedłożyła projektu rozporządzenia.
3. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim (kodyfikacja rozporządzenia (EWG) nr 2973/79).
  
Z uwagi na trwające konsultacje wewnętrzne, Komisja nie przedłożyła projektu rozporządzenia.
4. Prefinansowanie refundacji eksportowych: aktualny stan sprawy i możliwa pierwsza wymiana poglądów nad dwoma dokumentami roboczymi dotyczącymi z jednej strony, przyznawania specjalnych refundacji wywozowych dla odkostnionej wołowiny pochodzącej z dorosłego bydła, składowanej w ramach przechowywania przed dokonaniem eksportu i z drugiej strony, przyznawania refundacji wywozowych dla wołowiny w puszkach.
   
Komisja poinformowała, że trwa dyskusja na posiedzeniach KZ ds. Mechanizmów Handlowych na temat rezygnacji z prefinansowania refundacji eksportowych. Zgodnie z zapowiedzią Pani Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z listopada 2005 r. KE opracowała projekt rozporządzenia znoszący prefinansowanie wypłat refundacji wywozowych do produktów rolno-spożywczych. Ponadto, podczas 2720 sesji Rady UE (Rolnictwo i Rybołówstwo), która odbyła się w dniu 20 marca 2006 r., Pani Komisarz Fischer Boel poinformowała, że planowane jest zastąpienie obecnie funkcjonującego systemu prefinansowania w sektorze wołowiny rozporządzeniem w sprawie kontroli. Środki te zostałyby podjęte w ciągu sześciomiesięcznego okresu przejściowego. Obecny system został skrytykowany przez Trybunał Obrachunkowy w raporcie specjalnym nr 1/2003, w którym uznano go za problematyczny i w związku z tym zarekomendowano całkowity jego przegląd oraz rozważenie likwidacji. Parlament Europejski wnioskował o likwidację wstępnego finansowania refundacji wywozowych w 2004 r.
Zgodnie z zapowiedziami KE, możliwe jest utrzymanie procedury prefinasowania refundacji wywozowych jedynie w odniesieniu do rynku wołowiny i cielęciny, jeśli system ten zostanie uproszczony i zmodyfikowany. Propozycja KE ma na celu m.in. wprowadzenie dodatkowej kontroli dla prefinansowania w ramach składowania i przetwarzania oraz realizowanie wypłaty refundacji jak w przypadku standardowej procedury wywozu z refundacją.
Z uwagi na trwające konsultacje wewnętrzne, Komisja nie przedstawiła dokumentów roboczych dotyczących zmiany systemu prefinansowania refundacji eksportowych na rynku wołowiny i cielęciny.
  
5. Dobrowolne znakowanie wołowiny: możliwa pierwsza wymiana poglądów nad dokumentem roboczym dotyczącym uproszczenia zaprezentowanego w raporcie o znakowani wołowiny.
 
Komisja przedłożyła projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Rady (WE) nr 1825/2000
określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny
. KE przypomniała, że podczas dyskusji w Radzie w czerwcu 2004 r., poproszono o uproszczenie systemu znakowania mięsa wołowego. Uproszczenie miałoby dotyczyć okrawków mięsnych, partii mięsa na drugim etapie rozbioru, produktów nieopakowanych oraz mielonego mięsa wołowego. Przedłożony projekt rozporządzenia zawiera m.in. definicje wszystkich ww. pojęć. Kwestia uproszczenia znakowania wołowiny będzie dyskutowana na forum Rady UE.
   
6. Wymiana poglądów na temat nazw, pod którymi cielęcina jest sprzedawana w poszczególnych państwach członkowskich (nawiązanie do dokumentu dyskutowanego podczas komitetu zarządzającego w dniu 7.04.2006).
  
Komisja poinformowała, że na podstawie dotychczasowych ustaleń i dyskusji należy ustanowić nazwę dla mięsa pochodzącego ze zwierząt do 12 miesiąca życia, jednocześnie chroniąc obecne nazewnictwo cielęciny funkcjonujące w poszczególnych krajach członkowskich. Mięso ze zwierząt do 12 miesiąca życia zostało podzielone na 2 kategorie: do 8 miesiąca życia oraz powyżej 8 miesiąca życia. Kwestia wspólnotowej definicji cielęciny będzie dyskutowana na forum Rady UE.
7. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie otwierania i administrowania kontyngentem taryfowym na przywóz młodych byków opasowych (od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.).
    
Projekt rozporządzenia Komisji dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz 24 070 sztuk młodych byków opasowych w okresie od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r., regulowanego w obecnym roku gospodarczym rozporządzeniem KE nr 992/2005. Z uwagi na negocjacje z USA w ramach art. XXIV(6) i XXVIII GATT ograniczono kwotę kontyngentu do poziomu 24 070 sztuk młodych byków opasowych. Ze względu na przewidywane wstąpienie do UE Rumunii i Bułgarii w styczniu 2007 r., rok gospodarczy został podzielony na dwie części: 1.07.2006-31.12.2006 oraz 1.01.2007-30.06.2007, a kwoty równomiernie po 12 035 sztuk zwierząt w każdym podokresie. Operatorzy będą mogli dwukrotnie w ciągu okresu gospodarczego wnioskować o prawa przywozowe. Liczba zwierząt zaimportowanych w okresie referencyjnym, umożliwiająca operatorom dostęp do kontyngentu, została zmniejszona. do 50 szt. Dokument został poddany głosowaniu na posiedzeniu KZ w dniu 7.04.2006 r. jednak nie uwzględniał on podziału kwoty na dwa podokresy (wcześniej kwota podzielona była na 4 podokresy). Z tego względu KE powtórzyła głosowanie.
Wynik głosowania:
„ZA”: 291 głosy
przeciw: 27 głosów
wstrzymali się: 0 głosów
nieobecni: 3 głosy
Projekt rozporządzenia został przyjęty.