Informacja dotycząca 1035 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 7 kwietnia 2006 r.

piątek, 21 kwietnia 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1035 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 7 kwietnia 2006 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię.
    
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
  
Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 13 tygodniu 2006 r. Podkreśliła, że średnie ceny są bardzo wysokie – stanowią ponad 140% ceny bazowej. Ich wysoki poziom uzasadniony jest niską podażą wołowiny na rynku Wspólnoty oraz kryzysem pryszczycy w Brazylii.
  
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
  
Komisja nie przedłożyła projektu rozporządzenia.
    
3. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie otwierania i administrowania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego objętego kodem 0202 i produktów objętych kodami 0206 29 91 (od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.).
    
Projekt rozporządzenia Komisji dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz mrożonej wołowiny i cielęciny (CN 0202) oraz produktów wołowych (CN 0206 29 91) w okresie od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r., regulowanego w obecnym roku gospodarczym rozporządzeniem KE nr 715/2005. Ze względu na przewidywane wstąpienie do UE Rumunii i Bułgarii w styczniu 2007 r., rok gospodarczy został podzielony na dwie części: 1.07.2006-31.12.2006 oraz 1.01.2007-30.06.2007. Wysokości kwoty kontyngentowej nie zmieniła się lecz została podzielona na dwie części odpowiednio: 37 tys. ton i 16 tys. ton. Stawka celna w ramach kontyngentu wynosi 20% ad valorem.
Operator Wspólnoty może ubiegać się o prawa przywozowe na podstawie ilości produktów objętych kodami 0201, 0202, 0206 10 95 lub 0206 29 91 zaimportowanej w okresie referencyjnym (1.05.2005 – 30.04.2006). Wysokość zabezpieczenia wynosi 6 €/100 kg.
  
Głosowanie projektu rozporządzenia odbędzie się na kolejnym posiedzeniu KZ ds. Wołowiny i Cielęciny.
   
4. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie otwierania i administrowania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia (od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.).
   
Projekt rozporządzenia Komisji dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz 54 703 ton mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwórstwa w okresie od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r., regulowanego w obecnym roku gospodarczym rozporządzeniem KE nr 716/2005. Ze względu na przewidywane wstąpienie do UE Rumunii i Bułgarii w styczniu 2007 r., rok gospodarczy został podzielony na dwie części: 1.07.2006-31.12.2006 oraz 1.01.2007-30.06.2007., w których będzie można zaimportować odpowiednio: 30 tys. ton produktu „A”, 8,2 tys. ton produktu „B” oraz 13 tys. ton produktu „A” i 3,503 tys. ton produktu „B”.
  
Wynik głosowania:
  
„ZA”: 292 głosy
„przeciw”: 0 głosów
wstrzymali się: 29 głosów
Projekt rozporządzenia został przyjęty.
   
5. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie otwierania i administrowania kontyngentem taryfowym na przywóz młodych byków opasowych (od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.).
   
Projekt rozporządzenia Komisji dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz 24 070 sztuk młodych byków opasowych w okresie od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r., regulowanego w obecnym roku gospodarczym rozporządzeniem KE nr 992/2005. Z uwagi na negocjacje z USA w ramach art. XXIV(6) i XXVIII GATT ograniczono kwotę kontyngentu do poziomu 24 070 sztuk młodych byków opasowych. Ze względu na przewidywane wstąpienie do UE Rumunii i Bułgarii w styczniu 2007 r., rok gospodarczy został podzielony na dwie części: 1.07.2006-31.12.2006 oraz 1.01.2007-30.06.2007 a kwoty równomiernie po 12 035 sztuk zwierząt w każdym podokresie. Operatorzy będą mogli dwukrotnie w ciągu okresu gospodarczego wnioskować o prawa przywozowe. Liczba zwierząt zaimportowanych w okresie referencyjnym, umożliwiająca operatorom dostęp do kontyngentu, została zmniejszona. do 50 szt.
  
Wynik głosowania:
  
„ZA”: 294 głosy
przeciw: 27 głosów
wstrzymali się: 0 głosów
  
Projekt rozporządzenia został przyjęty.
   
6. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji, zmieniającego rozporządzenie komisji (WE) nr 1081/1999 w sprawie otwierania i administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój.
  
Projekt dotyczy zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr 1081/1999 w sprawie otwierania i administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do innych celów niż ubój. Zmiany w projekcie związane są z zakończeniem negocjacji z USA w ramach art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT. Projekt zmniejsza kwotę kontyngentu nr 09.0001 do poziomu 710 sztuk, natomiast kontyngentu nr 09.0003 do poziomu 711 sztuk. W art. 2(1) podzielono kwoty importowe na 500 i 210 sztuk (kontyngent 09.0001) oraz 500 i 211 sztuk (kontyngent 09.0003). Ponadto, zrezygnowano z możliwości wnioskowania o prawa przywozowe w ramach ponownej alokacji.
   
Wynik głosowania:
   
„ZA”: 294 głosy
przeciw: 0 głosów
wstrzymali się: 27 głosów
Projekt rozporządzenia został przyjęty.
  
7. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim (kodyfikacja rozporządzenia (EWG) nr 2973/79).
   
Kodyfikacja aktów prawnych służy ujednoliceniu przepisów poprzez połączenie zespołu przepisów prawnych w jednolity, systematyczny zbiór. Takie działanie ma sprawić, że przepisy wspólnotowe będą jasne i zrozumiałe. Trzy kraje członkowskie zgłosiły konieczność poprawy tłumaczenia projektu rozporządzenia. Głosowanie przełożono na kolejne posiedzenie komitetu zarządzającego.
  
Głosowanie projektu rozporządzenia odbędzie się na kolejnym posiedzeniu KZ ds. Wołowiny i Cielęciny.
  
8. Wymiana poglądów na temat nazw, pod którymi cielęcina jest sprzedawana w poszczególnych państwach członkowskich (prośba z departamentu C4, wysłana drogą elektroniczną w dniu 24 marca 2006 r.).
  
Komisja poinformowała, że jeszcze nie ustalono ostatecznych kryteriów definicji cielęciny, jednak najprawdopodobniej obowiązkowe będzie kryterium wieku. Nazewnictwo takie jak cielęcina różowa lub biała będą używane dobrowolnie.