Informacja dotycząca 1033 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 8 lutego 2006 r.

wtorek, 14 lutego 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!
<p class="text-center">
<strong>
NOTATKA Z 1033 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 8 lutego 2006 r.
</strong>
</p>
<strong>
<p class="text-justify">
Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię, Malta
</p>
</strong>
<p class="text-justify">
<strong>
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
</strong>
</p>
<p class="text-justify">
Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 4 tygodniu 2006 r. Podkreśliła, że średnie ceny są bardzo wysokie – stanowią ponad 140% ceny bazowej. Ich wysoki poziom uzasadniony jest niską podażą wołowiny na rynku Wspólnoty oraz kryzysem pryszczycy w Brazylii.
</p>
<p class="text-justify">
<strong>
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
</strong>
Komisja nie przedłożyła projektu rozporządzenia.
</p>
<p class="text-justify">
<strong>
3. Wymiana poglądów i możliwe głosowanie nt. projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole.
</strong>
</p>
<p class="text-justify">
Projekt rozporządzenia dotyczy zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr 936/97 w związku z zakończeniem negocjacji z Australią w ramach art. XXIV:6 i art. XXVIII porozumienia GATT. Oprócz zwiększenia kwoty importowej o 150 ton dokonano zmiany definicji wysokiej jakości wołowiny (art. 2b) w celu usprawnienia kontroli i weryfikacji parametrów tego typu mięsa. Ponadto, zgodnie z art. 2b projektowanego rozporządzenia, produkty importowane z Australii w ramach Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 będą spełniały wymogi art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97.
Z uwagi na już rozpoczęty rok kwotowy 2005/2006, kontyngent w obecnym okresie zostanie zwiększony wyjątkowo tylko o 75 ton.
</p>
<p class="text-justify">
Wyniki głosowania:
ZA - <strong>
318 głosów</strong>
PRZECIW -<strong>
0 głosów</strong>
Wstrzymali się od głosu – <strong>
0 głosów</strong>
Nieobecni: <strong>
3 głosy </strong>
</p>
<p class="text-justify">
<strong>
4. Wymiana poglądów na temat perspektyw dla sektora wołowego w Unii Europejskiej: prezentacja prowadzona przez służby Komisji na wniosek delegacji belgijskiej.
</strong>
</p>
<p class="text-justify">
Komisja Europejska zaprezentowała dokument pt. „The Commission proposal and the Doha Round: What impact for the EU beef sector?”, w którym przedstawiła główne założenia do prognoz na rynku mięsa wołowego oraz ich wpływ na przewidywaną wielkość handlu.
</p>