Informacja dotycząca 1030 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 16 listopada 2005 r.

wtorek, 22 listopada 2005 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1030 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 16 listopada 2005 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię, Malta
               
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
        
Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 44 tygodniu 2005 r.
           
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
          
Komisja nie przedstawiła projektu.
          
3. Wymiana poglądów nt. projektu rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/96 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wołowiny w Zjednoczonym Królestwie.
        
Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie nr 716/96 wprowadzające w Zjednoczonym Królestwie program „over-thirty month scheme”. Zgodnie z tym rozporządzeniem Wspólnota współfinansuje wydatki poniesione na zakup bydła w wieku powyżej 30 miesięcy, a mięso tych zwierząt nie może być wprowadzane do obrotu. Ze względu na decyzję Komisji zakazującą wprowadzania do łańcucha żywnościowego zwierząt urodzonych w Zjednoczonym Królestwie przed sierpniem 1996 r., oraz decyzję władz Zjednoczonego Królestwa o uchyleniu z dniem 7 listopada 2005 r. zasady 30 miesięcy, projektowane rozporządzenie wprowadza nowy program. Od 1 stycznia 2006 r. z obrotu będzie wycofywane bydło urodzone w Zjednoczonym Królestwie przed sierpniem 1996 r. Zakładając, że propozycja Komisji w sprawie współfinansowania nadzwyczajnych środków wsparcia zostanie przyjęta jesienią 2005, zakupy zwierząt będą współfinansowane w 50% z budżetu UE.
           
4. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o masie przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w Porozumieniu pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi.
Projekt rozporządzenia Komisji otwiera bezcłowy wieloletni kontyngent taryfowy w okresie 1 stycznia – 31 grudnia na przywóz 4600 szt. bydła pochodzącego ze Szwajcarii o masie powyżej 160 kg (wg kodów: CN 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71, 0102 90 79). Prawo do importu w ramach kontyngentu mają podmioty, które wykażą, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku zaimportowali przynajmniej 50 zwierząt objętych kodem CN 0102 10 i 0102 90. Wnioskodawcy mogą składać wnioski jedynie w kraju, w którym są zarejestrowani w krajowym rejestrze płatników VAT. Wniosek o prawa importowe musi dotyczyć przynajmniej 50 zwierząt i nie może przekroczyć 5% liczby dostępnej w kontyngencie. Wnioskodawca składa zabezpieczenie w wysokości 3€/szt. Wnioski należy składać najpóźniej do godz. 13.00 dnia 1 grudnia roku poprzedzającego dany okres kontyngentowy. Jedynie w przypadku okresu od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31 grudnia 2006 r. wnioski powinny zostać złożone najpóźniej do godz. 13.00 dziesiątego dnia roboczego po dniu publikacji rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Wyniki głosowania:
    
ZA - 291 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu – 27 głosów
Nieobecni: 3 głosy
           
5. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania w 2006 r. kontyngentów taryfowych dla produktów „baby beef” pochodzących z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Republiki Jugosławii Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry.
         
Zasady administrowania kontyngentem w projekcie rozporządzenia są identyczne jak w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1968/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2005 r. kontyngentów taryfowych na produkty z „młodej wołowiny” pochodzące z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz Serbii i Czarnogóry.
             
Wyniki głosowania:
          
ZA - 318 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu – 0 głosów
Nieobecni: 3 głosy
              
6. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego dodatkowe przepisy dla stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (kodyfikacja rozporządzenia (EWG) nr 2930/81).
            
Projekt rozporządzenia ma na celu ujednolicenie znacznie zmienionego rozporządzenia Rady (EWG) 2930/81 oraz aktualizację odwołań do innych aktów prawnych. Niniejszy projekt całkowicie zachowuje treść kodyfikowanych aktów, dokonując tylko zmian formalnych, wynikających z zadania kodyfikacji.
           
Wyniki głosowania:
           
ZA - 318 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu – 0 głosów
Nieobecni: 3 głosy
                  
7. Wymiana poglądów i możliwe głosowanie nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie sprzedaży wspólnotowych tusz wołowych przechowywanych przez włoską agencję interwencyjną.
       
Projekt rozporządzenia upoważnia Włochy do sprzedaży 533 kg wołowiny pochodzącej ze skupu interwencyjnego oraz zobowiązuje je do natychmiastowego poinformowania KE o dokonanej sprzedaży.
   
Wyniki głosowania:
          
ZA - 318 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu –0 głosów
Nieobecni: 3 głosy
        
8. Wymiana poglądów i głosowanie nt. projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole.
      
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 ustala zasady administrowania kilku wieloletnich kontyngentów na przywóz wysokiej jakości wołowiny. W rezultacie negocjacji pomiędzy Komisją Europejską i Nową Zelandią w ramach art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994, listy koncesyjne Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji zostały włączone w listy UE 25 a roczny kontyngent wysokiej jakości wołowiny został zwiększony o 1 000 ton. W związku z tym, zmieniono odpowiednio wielkości wymienione w artykule 1 i 2 rozporządzenia 936/97.
        
9. Sprawy różne
        
Strona polska poinformowała Komisję o sytuacji polskich podmiotów po wprowadzeniu przez Federację Rosyjską zakazu eksportu z Polski mięsa i przetworów ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w świadectwach weterynaryjnych.