Informacja dotycząca 1029 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 19 października 2005 r.

piątek, 4 listopada 2005 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1029 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 19 października 2005 r.

   
Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię, Malta
               
1.
Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
         
Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 40 tygodniu 2005 r.
           
2.
Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
         
Komisja nie przedstawiła projektu.
             
3. Wymiana poglądów i możliwe głosowanie nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie sprzedaży wspólnotowych tusz wołowych przechowywanych przez włoską agencję interwencyjną.
   
Punkt został wykreślony z porządku obrad.
           
4. Wymiana poglądów nt. projektu rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/96 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wołowiny w Zjednoczonym Królestwie.
         
Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie nr 716/96 wprowadzające w Zjednoczonym Królestwie program „over-thirty month scheme”. Zgodnie z tym rozporządzeniem Wspólnota współfinansuje wydatki poniesione na zakup bydła w wieku powyżej 30 miesięcy, a mięso tych zwierząt nie może być wprowadzane do obrotu. Ze względu na decyzję Komisji zakazującą wprowadzania do łańcucha żywnościowego zwierząt urodzonych w Zjednoczonym Królestwie przed sierpniem 1996 r., oraz decyzję władz Zjednoczonego Królestwa o uchyleniu z dniem 7 listopada 2005 r. zasady 30 miesięcy, projektowane rozporządzenie wprowadza nowy program. Od 1 stycznia 2006 r. z obrotu będzie wycofywane bydło urodzone w Zjednoczonym Królestwie przed sierpniem 1996 r. Zakładając, że propozycja Komisji w sprawie wspólfinansowania nadzwyczajnych środków wsparcia zostanie przyjęta jesienią 2005, zakupy zwierząt będą współfinansowane w 50% z budżetu UE.
       
5. Wymiana poglądów w sprawie aktualizacji współczynników wagowych zgodnie z systemem klasyfikacji tusz wołowych SEUROP, służących do kalkulacji wspólnotowych średnich cen rynkowych (uboje 2003)
           
Współczynniki wagowe zostały zaktualizowane w związku z zakończeniem programu „over-thirty month scheme” i wprowadzeniem tusz krów do obrotu w Zjednoczonym Królestwie.
6. Sprawy różne
Delegacja duńska odniosła się do wniosku przedsiębiorcy o zezwolenie na zastosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną świeżej/schłodzonej i mrożonej wołowiny pochodzącej z Brazylii i Argentyny w produkcji konserw mięsnych. Zdaniem Komisji, z wielu powodów wniosek ten powinien zostać odrzucony. Kraje członkowskie mogą zgłaszać swoje uwagi do DG TAXUD. Dyskusja nad wnioskiem odbędzie się na posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnotowego Kodeksu Celnego w dniu 29 listopada 2005 r.
Komisja poinformowała przedstawicieli krajów członkowskich o wystąpieniu pryszczycy w Brazylii w regionie Mato Grosso do Sul, działaniach podjętych na poziomie UE oraz rozwoju sytuacji od momentu potwierdzenia wystąpienia choroby.