Informacja dotycząca 1028 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 20 września 2005 r.

środa, 28 września 2005 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1028 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny
w dniu 20 września
2005 r.

Nieobecne delegacje: Malta
         
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
         
Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 36 tygodniu 2005 r. Poinformowała, że ceny na rynkach UE są wysokie i stabilne.
          
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
           
 
Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia likwidujący niektóre kategorie produktów w przypadku których stosowane są refundacje wywozowe. Z dniem 21 września weszło w życie rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2005 ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny.
       
Wyniki głosowania:
    
ZA - 248 głosów
PRZECIW - 36 głosów
Wstrzymali się od głosu – 34 głosy
Nieobecni: 3 głosy
             
3. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2342/92 w odniesieniu do świadectw hodowlanych przedstawianych przy przyznawaniu refundacji eksportowych dla czystorasowych samic hodowlanych z gatunku bydło.
                
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2342/92 z dnia 7 sierpnia 1992 r. w sprawie przywozu bydła hodowlanego czystorasowego z państw trzecich i przyznawania z tego tytułu refundacji wywozowych oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1544/79 ustala zasady przyznawania refundacji eksportowych do bydła hodowlanego czystorasowego oraz wymagania w odniesieniu do dokumentów, jakie muszą być przedstawione przy wywozie i przywozie zwierząt hodowlanych. Wymagania odnośnie szczegółowych informacji w świadectwach hodowlanych, przedstawione w artykule 3 tego rozporządzenia, pochodzą bezpośrednio z Decyzji Komisji 86/404/EWG, która została uchylona i zastąpiona Decyzją Komisji 2005/379/WE z dnia 17 maja 2005 r. W związku z tym, przepisy rozporządzenia 2342/2005 zostały odpowiednio zmienione.
           
Wyniki głosowania:
        
ZA - 318 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu – 0 głosów
Nieobecni: 3 głosy
         
4. Wymiana poglądów i prośba o opinię projektu rozporządzenia KE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 690/2001 w sprawie nadzwyczajnych rynkowych środków wsparcia w sektorze wołowiny.
        
Rozporządzenie (WE) 690/2001 wprowadza możliwość utylizacji produktów wyeliminowanych z rynku w ramach nadzwyczajnych środków wsparcia. Zmiana rozporządzenia zezwala na zakopanie lub spalenie tych produktów w regionach peryferyjnych, w których nie ma wyspecjalizowanych zakładów utylizacyjnych. Rozporządzenie stosuje się do okresu od 1 lipca 2001 r.
         
Wyniki głosowania:
             
ZA - 318 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu – 0 głosów
Nieobecni: 3 głosy