Informacja dotycząca 1026 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 13 lipca 2005 r.

środa, 20 lipca 2005 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1026 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 13 lipca 2005 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg (podczas głosowań reprezentowany przez Belgię), Malta, Finlandia.
                 
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
            
Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na wspólnym rynku w 26 tygodniu 2005 r. Poinformowała, że ceny na rynkach UE są wysokie i stabilne.
          
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
           
Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia likwidujący niektóre kierunki eksportu oraz kody produktów w przypadku których stosowane są refundacje wywozowe (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1110/2005 ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny).
Wyniki głosowania:
         
ZA - 124 głosów
PRZECIW - 63 głosy
Wstrzymali się od głosu – 124 głosów
Nieobecni: 10 głosów
             
Rozporządzenie wchodzi w życie bez opinii Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny.
               
3. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie otwierania i administrowania kontyngentem taryfowym na import bydła o wadze powyżej 160 kg, pochodzącego ze Szwajcarii, regulowanego rozporządzeniem Rady (WE) nr /2005 w sprawie otwierania i administrowania kontyngentem importowym dla młodych byków opasowych (od 1 lipca 2005 r. do 30 grudnia 2005 r.).
            
Kontyngent wyniesie 2300 szt. Kontyngent jest dostępny dla operatorów, którzy w okresie 01.05.2004 – 30.04.2005 r. zaimportowali minimum 50 szt. bydła objętego kodami CN 0102 10 lub CN 0102 90.
     
Wyniki głosowania:
     
ZA - 284 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu – 27 głosów
Nieobecni: 10 głosów
          
4. Wymiana poglądów i prośba o opinię projektu rozporządzenia KE zmieniającego rozporządzenie (KE) nr 1279/98, dotyczącego określonych kontyngentów taryfowych dla wołowiny i cielęciny pochodzących z Bułgarii.
       
Projekt rozporządzenia Komisji zmienia rozporządzenie (WE) nr 1279/98 ze względu na przystąpienie nowych krajów członkowskich. Zmiana dotyczy załącznika I zawierającego listę państw, numery kontyngentów taryfowych, opis produktów wraz z kodami CN, stawki celne oraz roczne ilości dostępne w kontyngencie. Jednym z podstawowych wymogów jest udowodnienie przez przedsiębiorcę prowadzenia aktywnej działalności w zakresie handlu wołowiną i cielęciną z krajami trzecimi przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
            
Wyniki głosowania:
        
ZA - 311 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu – 0 głosów
Nieobecni: 10 głosów
              
5. Wymiana poglądów i prośba o opinię projektu rozporządzenia KE zmieniającego rozporządzenie (KE) nr 1279/98, dotyczącego określonych kontyngentów taryfowych dla wołowiny i cielęciny pochodzących z Rumunii.
            
Projekt rozporządzenia Komisji zmienia rozporządzenie (WE) nr 1279/98 ze względu na przystąpienie nowych krajów członkowskich. Zmiana dotyczy załącznika I zawierającego listę państw, numery kontyngentów taryfowych, opis produktów wraz z kodami CN, stawki celne oraz roczne ilości dostępne w kontyngencie. Jednym z podstawowych wymogów jest udowodnienie przez przedsiębiorcę prowadzenia aktywnej działalności w zakresie handlu wołowiną i cielęciną z krajami trzecimi przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Wyniki głosowania:
       
ZA - 311 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu – 0 głosów
Nieobecni: 10 głosów
           
6. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie otwierania i administrowania kontyngentem taryfowym na import niektórych kategorii bydła, pochodzącego z Bułgarii, ustalonego w decyzji Rady nr 2003/286/EC.
             
Rozporządzenie otwiera kontyngent taryfowy na import z Bułgarii bydła o wadze nie większej niż 300 kg objętego kodami CN 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 i 0102 90 49, począwszy od 1 lipca 2005 r. Ilość dostępna do zaimportowania z Bułgarii została zredukowana do 6 600 szt. (nr kontyngentu 09.4783). Projekt rozporządzenia zastąpi obecne rozporządzenia KE nr 1201/2004 oraz 1204/2004. Zasady dostępu do kontyngentu nie zostaną zmienione i tym samym z importu po stawkach preferencyjnych będą mogli skorzystać tylko tradycyjni importerzy.
           
Wyniki głosowania:
          
ZA - 284 głosów
PRZECIW - 27 głosów
Wstrzymali się od głosu – 0 głosów
Nieobecni: 10 głosów
7. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie otwierania i administrowania kontyngentem taryfowym na import niektórych kategorii bydła, pochodzącego z Rumunii ustalonego w decyzji Rady nr 2003/18/EC.
          
Rozporządzenie otwiera kontyngent taryfowy na import z Rumunii bydła objętego kodami CN 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61 i 0102 90 71, począwszy od 1 sierpnia 2005 r. Ilość dostępna do zaimportowania z Rumunii została zredukowane do 46 600 (nr kontyngentu 09.4769). Projekt rozporządzenia zastąpi obecne rozporządzenia KE nr 1201/2004 oraz 1204/2004. Zasady dostępu do kontyngentu nie zostaną zmienione i tym samym z importu po stawkach preferencyjnych będą mogli skorzystać tylko tradycyjni importerzy.
          
Wyniki głosowania:
      
ZA - 284 głosów
PRZECIW - 27 głosów
Wstrzymali się od głosu – 0 głosów
Nieobecni: 10 głosów
         
8. Wymiana poglądów nad projektem rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/96 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wołowiny w Zjednoczonym Królestwie.
         
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/96 ustanawia nadzwyczajne środki wspierania rynku wołowiny w Zjednoczonym Królestwie, w przypadku wystąpienia encefalopatii gąbczastej bydła (BSE), w celu złagodzenia zakłóceń powstałych na brytyjskim rynku wołowiny. Nadzwyczajne środki wsparcia polegają na współfianasowaniu przez Wspólnotę części poniesionych przez kraj członkowski nakładów na zakup i utylizację bydła powyżej trzydziestego miesiąca życia.
Zgodnie z preambułą projektowanego rozporządzenia, z uwagi na uproszczenie sytemu zakupu zwierząt w ramach nadzwyczajnych środków wsparcia, zostanie ustalona stała cena zakupowanego bydła. Cena ta z roku na rok będzie obniżana, by zachęcić producentów do jak najszybszego usunięcia zwierząt urodzonych przed 1 sierpnia 1996 r. Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę art. 39 rozporządzenia Rady nr 1254/1999, zgodnie z którą Wspólnota powinna pokrywać 50% nakładów na zakup zwierząt.
      
Głosowanie nie odbyło się. 
             
9. Sprawy różne
               
Belgia zapytała KE o informacje nt. dyskusji w parlamencie dotyczącej zmiany rozporządzenia nr 639/2003, ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła podczas transportu.
W odpowiedzi KE poinformowała, że trwają dyskusje na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Mechanizmów Handlowych na temat zaostrzenia kontroli przy transporcie żywego bydła do krajów trzecich. We wrześniu zostanie poddany dyskusji projekt rozporządzenia w tej sprawie.