Informacja dotycząca 1024 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 15 czerwca 2005 r.

wtorek, 21 czerwca 2005 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 1024 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 15 czerwca 2005 r.

Nieobecne delegacje: Luksemburg (podczas głosowań reprezentowany przez Belgię), Malta
                                  
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
                
Delegaci państw członkowskich omówili sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na rynkach krajowych w 22 tygodniu 2005 r.
                 
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.
                
 
Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia obniżającego dotychczasowe stawki refundacji o 20%. Ponadto zostały zniesione refundacje na wywóz produktów do Bułgarii.
                    
Wyniki głosowania:
                 
ZA - 97 głosów
PRZECIW - 151 głosy
Wstrzymali się od głosu – 70 głosów
Nieobecni: 3 głosy
             
Rozporządzenie wchodzi w życie bez opinii Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny.
               
3. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie otwierania i administrowania kontyngentem taryfowym na import bydła o wadze powyżej 160 kg, pochodzącego ze Szwajcarii, regulowanego rozporządzeniem Rady (WE) nr /2005 w sprawie otwierania i administrowania kontyngentem importowym dla młodych byków opasowych (od 1 lipca 2005 r. do 30 grudnia 2005 r.).
                             
Kontyngent wyniesie 2300 szt. Kontyngent jest dostępny dla operatorów, którzy w okresie 01.05.2004 – 30.04.2005 r. zaimportowali minimum 50 szt. bydła objętego kodami CN 0102 10 lub CN 0102 90.
            
Wyniki głosowania:
          
ZA - 291 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu – 27 głosów
Nieobecni: 3 głosy
                    
4. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie otwierania i administrowania kontyngentem taryfowym na import niektórych kategorii bydła, pochodzącego z Bułgarii i Rumunii.
              
Rozporządzenie otwiera kontyngent na import z Bułgarii i Rumunii bydła objętego kodami CN 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49 począwszy od 1 lipca 2005 r. Kontyngent zastąpi dwa kontyngenty regulowane obecnie rozporządzeniami KE nr 1201/2004 oraz 1204/2004. Zasady dostępu do kontyngentu nie zostaną zmienione i tym samym z importu po stawkach preferencyjnych będą mogli skorzystać tylko tradycyjni importerzy. Głosowanie nie odbyło się.
           
5. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie otwierania i administrowania kontyngentem taryfowym na import mięsa wołowego, pochodzącego z Rumunii i Bułgarii, objętego kodami 0201 oraz 0202.
                
Projekt rozporządzenia Komisji zmienia rozporządzenie (WE) nr 1279/98 ze względu na przystąpienie nowych krajów członkowskich. Zmiana dotyczy załącznika I zawierającego listę państw, numery kontyngentów taryfowych, opis produktów wraz z kodami CN, stawki celne oraz roczne ilości dostępne w kontyngencie. Jednym z podstawowych wymogów jest udowodnienie przez przedsiębiorcę prowadzenia aktywnej działalności w zakresie handlu wołowiną i cielęciną z krajami trzecimi przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Głosowanie odbyło się z zastrzeżeniem, że rozporządzenie Rady odnośnie tego kontyngentu nie zostało jeszcze poddane głosowaniu.
          
Wyniki głosowania:
            
ZA – 318 głosów
PRZECIW – 0 głosów
Wstrzymali się – 0 głosów
Nieobecni: 3 głosy
               
6. Informacja na temat spotkania z ekspertami dotyczącego definicji cielęciny w dniu 14 czerwca 2005 r.
14 czerwca odbyło się spotkanie ekspertów, które jest ostatnim etapem konsultacji w sprawie utworzenia wspólnotowej definicji cielęciny. Na spotkaniu zaprezentowano wyniki kwestionariusza, w którym swoje oczekiwania w stosunku do cielęciny opisywali konsumenci. Jak do tej pory nie ustalono jeszcze ostatecznej propozycji definicji.
               
7. Sprawy różne
                  
Austria poprosiła o informację czy projekt rozporządzenia dotyczącego ogólnych zasad administrowania kontyngentami taryfowymi zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenia. Nad tym projektem pracuje Komitet Zarządzający ds. Mechanizmów Handlowych. Komisja odpowiedziała, ze celem rozporządzenia będzie harmonizacja zasad zarządzania kontyngentami taryfowymi.