Informacja dotycząca 1021 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 13 kwietnia 2005 r.

poniedziałek, 25 kwietnia 2005 r.

<p class="text-justify">
UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!
</p>
<p class="text-justify">
<p class="text-center">
<strong>
NOTATKA Z 1021 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny w dniu 13 kwietnia 2005 r.
</strong>
</p>
<p class="text-justify">
Nieobecne delegacje: Luksemburg (podczas głosowań reprezentowany przez Belgię), Malta </p>
<p class="text-justify">
<strong>
1. Sytuacja na rynku mięsa wołowego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
</strong>

Delegaci państw członkowskich omówili sytuację w sektorze wołowiny i cielęciny na rynkach krajowych w 13 tygodniu 2005 r. Komisja Europejska przedstawiła rezultaty posiedzenia grupy prognostycznej z dnia 11 kwietnia 2005. Zgodnie z prognozami oczekuje się, że w 2005 roku produkcja netto w UE-25 spadnie o 2,5% do poziomu 7 247 tys. ton, konsumpcja pozostanie na niezmienionym poziomie a średnia cena byków z kategorii R3 będzie wynosić 285,55 €/100kg.

<strong>
2. Wymiana poglądów i opinii na temat projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje w sektorze mięsa.

</strong>
Komisja nie przedstawiła projektu rozporządzenia.

<strong>
3. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego załącznik II i VI rozporządzenia Komisji (WE) nr 562/2000, w związku z przystąpieniem nowych państw członkowskich.</strong>

W związku z rozszerzeniem UE konieczne było określenie, jakie produkty mogą podlegać ewentualnym zakupom interwencyjnym w nowych krajach członkowskich (załącznik II) oraz podanie właściwych adresów odpowiednich agencji interwencyjnych w załączniku VI. Polska, w ramach interwencji, będzie mogła dokonywać zakupów tusz klas AR2 i AR3.

<strong>
Wyniki głosowania:
</strong>

ZA - 314 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu – 4 głosy
Nieobecni: 3 głosy

<strong>
4. Przyjęcie współczynników wagowych, wyliczonych na podstawie wyników klasyfikacji tusz SEUROP, wykorzystywanych do wyliczania wspólnotowych cen rynkowych.</strong>

Komisja opracowała nowe współczynniki wagowe wykorzystywane do kalkulacji średnich cen wspólnotowych, które będą obowiązywać od maja 2005 roku. Dokument prezentowany był w celach informacyjnych.

<strong>
5. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie otwierania i administrowania kwotą taryfową mrożonego mięsa wołowego przeznaczonego do przetworzenia.</strong>

Projekt rozporządzenia Komisji dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwórstwa w okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r., regulowanego w obecnym roku kontyngentowym rozporządzeniem KE nr 1206/2004.

Komisja nie wprowadziła zmian w zasadach administrowania kontyngentem. W porównaniu do rozporządzenia 1206/2004 w omawianym projekcie dokonano następujących zmian: </p>
zaktualizowano daty,
usunięto art. 4(b) odnoszący się do wymagań odnośnie zakładów przetwórczych w nowych krajach członkowskich,
usunięto art. 9 ustanawiający termin składania wniosku o prawa przywozowe w ramach ponownej alokacji,
zaktualizowano dane kontaktowe (faks, e-mail) w załącznikach do rozporządzenia.
<p class="text-justify">
<strong>
Wyniki głosowania:
</strong>

ZA – 289 głosów
PRZECIW – 0 głosów
Wstrzymali się – 29 głosów
Nieobecni: 3 głosy

<strong>
6. Wymiana poglądów i prośba o opinię nt. projektu rozporządzenia Komisji w sprawie otwierania i administrowania kwotą taryfową mrożonego mięsa wołowego objętego kodem 0202 i produktów objętych kodami 0206 29 91 (od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.)</strong>

Projekt rozporządzenia Komisji dotyczy otwarcia kontyngentu na przywóz mrożonej wołowiny i cielęciny (CN 0202) oraz produktów wołowych (CN 0206 29 91) w okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r., regulowanego w obecnym roku kontyngentowym rozporządzeniem KE nr 1203/2004.

Komisja nie wprowadziła istotnych zmian w zasadach administrowania kontyngentem. W porównaniu do rozporządzenia 1203/2004 KE w omawianym projekcie dokonano następujących zmian: </p>
wprowadzono krótszy niż obecnie obowiązujący okres referencyjny (od 01.05.2004 do 30.04.2005)
zaktualizowano daty,
usunięto drugi akapit w art. 3(1) określający kraje trzecie dla nowych państw członkowskich,
w art. 4 (2) w zmieniono terminu przekazania do KE informacji o złożonych wnioskach,
zaktualizowano dane kontaktowe (faks, e-mail) w załącznikach do rozporządzenia .
<p class="text-justify">
Wyniki głosowania:
ZA – 170 głosów
PRZECIW – 96 głosów
Wstrzymali się – 52 głosy
Nieobecni: Malta

<strong>
7. Sprawy różne</strong>
Dania zgłosiła wniosek o likwidację refundacji wywozowych na wywóz żywych zwierząt rzeźnych do Egiptu, ze względu na nieprzestrzeganie norm dobrostanu zwierząt podczas transportu. Danię poparły Niemcy, Wielka Brytania i Szwecja.

Włochy zgłosiły problem odnośnie interpretacji tłumaczenia art. 6 b rozporządzenia Komisji nr 1445/95 </p>
</p>