Informacja dotycząca 863 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Win w dniu 22 lutego 2005 r.

piątek, 18 grudnia 2009 r.

Wymiana informacji na temat sytuacji na rynku

UWAGA : 1. Niniejszy tekst ma wyłącznie charakter informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) zawarte w nim informacje nie są wiążące!!! --------------------------------------------------------------------------------Komisja rozdała i przedstawiła delegacjom dokument zawierający następujące dane: A. Szacowana wielkość produkcji win
Komisja poinformowała, że niektóre dane uległy zmianie od ostatniego posiedzenia KZ Wino na wniosek kilku państw członkowskich.
Przedstawiciel Komisji poinformował, że w porównaniu do poprzedniego roku winiarskiego produkcja win stołowych wzrośnie o 12,2 %, a gatunkowych por o 17,3 % oraz że wielkość produkcji całkowitej w br. szacuje się na 192,6 milionów hl. B. Refundacje wywozowe (wino): dane szacunkowe na okres 16.09.2004 - 15.01.2005 w zestawieniu z danymi za ten sam okres w poprzednim roku winiarskim.
Z przedstawionych danych wynika wyraźny wzrost wielkości pozwoleń wywozowych na wino z 577 731 do 777 890 hl.(tj. +36,4 %). Wzrost wywozu obserwowany jest głównie w kierunku krajów Europy Wschodniej. Jeśli chodzi o kraj eksportujący – największy wzrost zanotowała Hiszpania. C. Zapasy alkoholu winnego.
Komisja podsumowała, że 2 kraje posiadają duże zapasy win: Francja i Włochy oraz że całkowita ilość zapasów wynosi 2 881 926 hl. D. Rynek alkoholu pochodzenia rolniczego – 2004 r.
Komisja wyjaśniła, że tabele zawierają szacunki wielkości produkcji i rozdysponowania na rok 2004 dla UE. Szacowana wielkość produkcji wynosi 13 855 306 hl, z czego aż 51 % stanowi alkohol z melasy/buraków cukrowych, 38 % alkohol ze zbóż i 26 % alkohol winny. Wymiana poglądów i głosowanie w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustalające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/19999 ustanawiającego wspólny rynek wina, w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (dotyczy art. od 92 do 94 odnoszących się do sprzedaży alkoholu winnego w celu wykorzystania go we wspólnotowym sektorze paliw pod postacią bioetanolu.). (Dok. Nr AGRI/64420/2004) Przedstawiciel Polski, zgodnie z instrukcją, przedstawił zastrzeżenia (także pisemnie mail’em przed posiedzeniem KZ Wino) do zmian naniesionych przez Komisję w omawianym projekcie rozporządzenia i zaproponował przywrócenie zapisu o organizowaniu tylko jednego przetargu na kwartał i ograniczenie ilości alkoholu, który jest przedmiotem przetargu, z 700 000 do 500 000hl, w związku z sygnałami ze strony producentów o zagrożeniu dla polskich gorzelni, jakie może wystąpić na skutek pojawienia się na rynku dużych ilości alkoholu winnego przeznaczonego na produkcję biopaliw. Delegat Polski wnioskował także o ustalenie przez Komisję ceny minimalnej w celu zapobiegania dużych rozbieżności pomiędzy ceną alkoholu winnego oraz ceną alkoholu etylowego produkowanego z innych surowców pochodzenia rolniczego. Przedstawiciel Polski zapowiedział, że w przypadku, gdy Komisja nie uwzględni zaproponowanych przez niego rozwiązań, będzie głosować przeciwko projektowi rozporządzenia. Delegacja Holandii również wyraziła swoje obawy związane z wprowadzeniem na rynek unijny dużych ilości alkoholu winnego, po cenie niższej niż cena rynkowa alkoholu etylowego. Wnioskowała o ustalenie ceny minimalnej alkoholu winnego przeznaczanego do produkcji biopaliw, ponieważ – jej zdaniem – w krótkim okresie czasu może to wywołać zakłócenia na rynku. W dłuższym okresie czasu Holandia nie widzi zagrożeń, ponieważ rynek bioetanolu, w związku z unijnymi założeniami rozwoju sektora biopaliw, wzrośnie znacznie w ciągu najbliższych lat. Poprosiła także Komisję o udzielenie informacji o punkcie agendy na posiedzenie Grupy Ekspertów ds. Zbóż w dniu 24 lutego 2005 dotyczącym możliwości sprzedaży zbóż (w ramach interwencji na rynku zbóż) do produkcji bioetanolu.
Delegacje Polski i Holandii poparła delegacja Czech. Komisja odrzuciła powyższe postulaty, uzasadniając, że ilości alkoholu winnego wprowadzanego na rynek nie uległy zmianie w porównaniu z poprzednim systemem sprzedaży publicznej i wyniosą około 2 milionów hl. Ustalenie ceny minimalnej również nie jest - zdaniem Komisji - zasadne, ponieważ dotychczasowa praktyka pokazała, że cena minimalna staje się zazwyczaj ceną maksymalną. Wyjaśniła następnie, że zmiana systemu sprzedaży publicznej na system przetargowy ma na celu wprowadzenie większej konkurencji i - dzięki temu - uzyskanie wyższej ceny. W odniesieniu do pytania o rynek zbóż Komisja potwierdziła zamiar omówienia w dniu 24 lutego br. możliwości sprzedaży zbóż do produkcji bioetanolu, jednak nie udzieliła więcej informacji w tej sprawie. Delegacja Niemiec poinformowała, że do produkcji alkoholu popiera stosowanie takich surowców jak buraki i zboża. Działania Komisji są zatem sprzeczne z polityką Niemiec, w przypadku głosowania Niemcy z w/w powodów wstrzymają się od głosu. Głosowanie (wstępne):
Brak opinii komitetu ( 220 za- w tym Słowenia reprezentowana przez delegację Austrii, , 74 wstrzymało się: Belgia, Czechy, Niemcy, Słowacja, Szwecja, 27 przeciw: Polska). Dodatkowy punkt porządku obrad (nieprzewidziany w agendzie):

Głosowanie w sprawie projektu rozporządzenia Komisji otwierającego sprzedaż publiczną alkoholu winnego z przeznaczeniem na bioetanol we Wspólnocie (Dok. nr AGRI/D/5078/2005)

Komisja poinformowała, że przygotowany dokument otwiera ostatnią sprzedaż publiczną na alkohol winny z przeznaczeniem we wspólnotowym sektorze paliw pod postacią bioetanolu. Na sprzedaż przeznaczonych jest 7 ponumerowanych pakietów: 42/2005 WE – 40 000 hl alk. 100% obj.,
43/2005 WE – 40 000 hl alk. 100% obj.,
44/2005 WE – 40 000 hl alk. 100% obj.,
45/2005 WE – 40 000 hl alk. 100% obj.,
46/2005 WE – 55 000 hl alk. 100% obj.,
47/2005 WE – 25 000 hl alk. 100% obj.,
48/2005 WE – 30 000 hl alk. 100% obj. Alkohol przetrzymywany jest przez agencje interwencyjne: francuską, hiszpańską, włoską I portugalską.
Komisja zaproponowała cenę 23,5/ hl alkoholu 100% obj. Głosowanie:
Projekt przyjęty kwalifikowaną większością głosów (253 za, 68 wstrzymało się: Niemcy, Polska, Czechy). Delegat Czech wstrzymał się od głosu, ponieważ – jak wyjaśnił - nie miał możliwości konsultacji projektu rozporządzenia ze stosownymi władzami w kraju.
Delegaci Niemiec i Polski wstrzymali się od głosu, ponieważ zdaniem ich ekspertów wprowadzenie na rynek dodatkowych ilości alkoholu winnego może spowodować zmniejszenie sprzedaży alkoholu z innych surowców. Uwaga :
Kolejne posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Win odbędzie się 8 marca 2004 od godz. 9.30 do 13.00.