Informacja dotycząca 691 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 17 lipca 2007 r.

czwartek, 2 sierpnia 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 691 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 17 lipca 2007 r.

1. Sytuacja na rynku wieprzowiny.
  
Komisja Europejska przedstawiła prezentację na temat sytuacji na rynku wieprzowiny. O ile od stycznia 2007 r. średnia cena referencyjna wieprzowiny (w wadze poubojowej schłodzonej, klasa E) była na mniej więcej stałym poziomie, to od półtora miesiąca obserwuje się wzrost cen na tym rynku – obecnie średnia cena referencyjna jest na poziomie średniej ceny z lat 2002-2006, choć jest niższa niż w roku ubiegłym. W 27 tygodniu 2007 r. (2-8.07.) wyniosła 144,69 EUR/100 kg.
Przedstawiciel Komisji zauważył, iż od lutego 2007 r. notowany jest stały spadek ceny prosiąt, co wskazuje na mniejsze zainteresowanie produkcją świń przez rolników.
Jeśli chodzi o opłacalność produkcji wieprzowiny, należy zauważyć, iż w czerwcu 2007 r. po raz pierwszy od sierpnia ubiegłego roku, nastąpił wzrost tej opłacalności, wyrażony stosunkiem ceny wieprzowiny do ceny zakupu mieszanek paszowych.
Odnosząc się do danych dotyczących handlu zagranicznego wieprzowiną za maj 2007 r., przedstawiciel Komisji podkreślił spadek importu i wzrost eksportu w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Generalnie jednak eksport w 2007 r. jest niższy niż rok temu. Komisja przypomniała, iż wynika to głównie z przystąpienia do UE Bułgarii i Rumunii, co oznacza, iż handel z tymi krajami od początku roku notowany jest jako przepływ wewnątrzwspólnotowy.
Podsumowując, KE stwierdziła, że sytuacja na rynku poprawia się, jeżeli chodzi o cenę wieprzowiny, jednakże nadal wysokie są koszty pasz. 
  
2. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego refundacje w sektorze wieprzowiny.
  
Komisja nie przedstawiła projektu rozporządzenia zmieniającego stawki refundacji eksportowych w sektorze wieprzowiny. Obowiązujące obecnie stawki określa więc rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. Stawki dopłat zaprezentowano w poniższej tabeli:

Kod produktu CN/ERN

Kraj

Stawka
(EUR/100 kg)

0210 11 31 9110

P08

54,20

0210 11 31 9910

P08

54,20

0210 19 81 9100

P08

54,20

0210 19 81 9300

P08

54,20

1601 00 91 9120

P08

19,50

1601 00 99 9110

P08

15,20

1602 41 10 9110

P08

29,00

1602 41 10 9130

P08

17,10

1602 42 10 9110

P08

22,80

1602 42 10 9130

P08

17,10

1602 49 19 9130

P08

17,10

A00- kraje trzecie

3. Wymiana poglądów i ewentualna prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz wieprzowiny pochodzącej z Kanady.
  
Przyjęto projekt rozporządzenia otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym w przywozie wieprzowiny pochodzącej z Kanady. W rezultacie zakończonych negocjacji pomiędzy Wspólnotą a Kanadą, w ramach art. XXIV ust. 6 Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994, ustalony został m.in. roczny kontyngent taryfowy w imporcie UE z Kanady mięsa wieprzowego w wysokości 4 624, ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 233-434 EUR za tonę w zależności od pozycji taryfowej.
Ponowne głosowanie nad projektem rozporządzenia implementującego powyższy kontyngent (zaakceptowanego już przez Komitet w dniu 10 maja 2007 r.), wynika z opóźnienia ze strony kanadyjskiej w złożeniu podpisu na porozumieniu ustalającym ten kontyngent. W związku z powyższym, nie mógł on wejść w życie z dniem 1 lipca, jak pierwotnie planowano, niezbędna była również zmiana rozporządzenia ustalającego zasady administrowania kontyngentem. Zmiana dotyczy sposobu podziału dostępnych ilości w okresie kontyngentowym 2007/2008.
  
4. Wymiana poglądów i możliwa prośba o opinię na temat projektu decyzji zmieniającej decyzję 2005/307/EC w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie.
  
Jednogłośnie przyjęto projekt decyzji zmieniającej decyzję 2005/307/EC w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie. Dokument łotewski dotyczy trzech metod klasyfikacji: tzw. metody ZP opartej na pomiarze grubości tłuszczu i mięśni za pomocą linijki, urządzenia Intrascope (Optical Probe) oraz urządzenia Pork Grader 200 (PG).
  
5. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Bułgarii.
  
Odbyła się dyskusja na temat części I protokołu bułgarskiego. Bułgaria poinformowała, że otrzymała kolejne uwag i nadal pracuje nad przygotowaniem nowej wersji części I protokołu. Zostanie ona następnie przekazana KE i państwom członkowskich do dalszej analizy. W związku z powyższym, dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Komitetu.
Bułgaria wnioskuje o zatwierdzenie dwóch aparatów do szacowania mięsności tusz wieprzowych: UltraFom 300 oraz UltraFom 200.
  
6. Wymiana poglądów na temat części II protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Finlandii.
  
Odbyła się prezentacja części II protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Finlandii. Protokół dotyczy zatwierdzenia aparatów Hennessy GP 4 oraz AutoFom.
Finlandia poinformowała o otrzymaniu pytań od ekspertów klasyfikacji z kilku państw członkowskich.
Dokument będzie przedmiotem dalszej analizy.
  
7. Sprawy różne.
  
Prezentacja części II protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii.
Odbyła się prezentacja części II protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii. Protokół dotyczy trzech metod klasyfikacji: VCS 2000, Hennessy GP 4 oraz Optiscan - TP.
Dokument będzie przedmiotem dalszej analizy.

---------------------------------------------------
Sporządziła:
Joanna Łątkowska
Departament Rynków Rolnych
tel.: 022 623 10 47
e-mail:
joanna.latkowska@minrol.gov.pl