Informacja dotycząca 688 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 10 maja 2007 r.

czwartek, 17 maja 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 688 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
(na marginesie KZ ds. Mleka i Przetworów Mlecznych)
w dniu 10 maja 2007 r.

1. Wymiana poglądów w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym w przywozie wieprzowiny pochodzącej z Kanady.
  
Większością głosów przyjęto projekt rozporządzenia otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym w przywozie wieprzowiny pochodzącej z Kanady. W rezultacie zakończonych negocjacji pomiędzy Wspólnotą a Kanadą, w ramach art. XXIV ust. 6 Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994, prowadzonych w związku z procesem przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, ustalony został m.in. roczny kontyngent taryfowy w imporcie UE z Kanady mięsa wieprzowego w wysokości 4 624, ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 233-434 EUR za tonę w zależności od pozycji taryfowej.
  
2. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Rumunii.
    
Komisja Europejska zatwierdziła część I protokołu rumuńskiego. W związku z powyższym, Rumunia będzie mogła rozpocząć dysekcję celem zatwierdzenia stosowania następujących metod klasyfikacji tusz wieprzowych:
   
• Fat-o-meat’er 
• OptiGrade-Pro 
• Optiscan-TP 
• Metoda ZP.

-----------------------------------------------

Sporządziła:
Joanna Łątkowska
Departament Rynków Rolnych
tel.: 022 623 10 47
e-mail:
joanna.latkowska@minrol.gov.pl