Informacja dotycząca 687 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 18 kwietnia 2007 r.

środa, 2 maja 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 687 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 18 kwietnia 2007 r.

1. Sytuacja na rynku wieprzowiny.
     
Ze względu na przedłużenie się posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Drobiu i Jaj, kraje członkowskie nie prezentowały sytuacji rynkowej w tym punkcie obrad.
  
2. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego refundacje w sektorze wieprzowiny.
  
Komisja nie przedstawiła projektu rozporządzenia zmieniającego stawki refundacji eksportowych w sektorze wieprzowiny. Obowiązujące obecnie stawki określa więc rozporządzenie Komisji (WE) 303/2007 z dnia 21 marca 2007 r.
  
3. Wymiana poglądów w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym w przywozie wieprzowiny pochodzącej z Kanady.
  
Komisja zaprezentowała projekt rozporządzenia otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym w przywozie wieprzowiny pochodzącej z Kanady. W rezultacie zakończonych negocjacji pomiędzy Wspólnotą a Kanadą, w ramach art. XXIV ust. 6 Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994, prowadzonych w związku z procesem przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, ustalony został m.in. roczny kontyngent taryfowy w imporcie UE z Kanady mięsa wieprzowego w wysokości 4 624, ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 233-434 EUR za tonę w zależności od pozycji taryfowej.
  
4. Wymiana poglądów i ewentualna prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym w przywozie wieprzowiny pochodzącej z USA.
  
Omówienie niniejszego punktu zostało przełożone.
  
5. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Litwie.
    
Omówienie niniejszego punktu zostało przełożone.
  
6. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Bułgarii.
     
Omówienie niniejszego punktu zostało przełożone.
   
7. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Rumunii.
    
Omówienie niniejszego punktu zostało przełożone.
  
8. Wymiana poglądów na temat części II protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie.
     
Omówienie niniejszego punktu zostało przełożone.
  
9. Wymiana poglądów na temat części II w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji.
  
Omówienie niniejszego punktu zostało przełożone.
  
10. Sprawy różne.
    
Wymiana poglądów na temat projektu rozporządzenia Komisji otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny (GATT )
Omówienie niniejszego punktu zostało przełożone.

----------------------------------------------------------

Sporządziła:
Joanna Łątkowska
Departament Rynków Rolnych
tel.: 022 623 10 47
e-mail:
joanna.latkowska@minrol.gov.pl