Informacja dotycząca 686 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 21 marca 2007 r.

środa, 4 kwietnia 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 686 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 21 marca 2007 r.

1. Sytuacja na rynku wieprzowiny.
    
Ze względu na przedłużenie się posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Drobiu i Jaj, kraje członkowskie nie prezentowały sytuacji rynkowej w tym punkcie obrad.
Przedstawiciel Komisji zaprezentował dane EUROSTAT odnośnie grudniowych wyników badania wielkości pogłowia w poszczególnych krajach członkowskich oraz prognozy wielkości produkcji wieprzowiny na 2007 r.
   
2. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny.
  
Zgodnie z procedurą, wymagającą głosowania przynajmniej raz na trzy miesiące, przyjęto większością kwalifikowaną projekt rozporządzenia ustanawiającego stawki refundacji. Ich wysokość nie została jednak zmieniona.
Obowiązujący od 22 marca 2007 r. poziom stawek reguluje rozporządzenie Komisji 303/2007(WE) z 21.03.2007 roku. Stawki dopłat zaprezentowano w poniższej tabeli: 
 

Kod produktu CN/ERN

Kraj

Stawka

(EUR/100 kg)

0210 11 31 9110

P08

54,20

0210 11 31 9910

P08

54,20

0210 19 81 9100

P08

54,20

0210 19 81 9300

P08

54,20

1601 00 91 9120

P08

19,50

1601 00 99 9110

P08

15,20

1602 41 10 9110

P08

29,00

1602 41 10 9130

P08

17,10

1602 42 10 9110

P08

22,80

1602 42 10 9130

P08

17,10

1602 49 19 9130

P08

17,10

A00- kraje trzecie

3. Wymiana poglądów i zapytanie o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji wprowadzającego odstępstwo na rok 2007 w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w zakresie terminów wydawania pozwoleń wywozowych w sektorze wieprzowiny.
    
Jednogłośnie przyjęto projekt rozporządzenia wprowadzającego odstępstwo na rok 2007 w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń wywozowych na rynku wieprzowiny. Artykuł 3(3) rozporządzenia 1518/2003 stanowi, iż pozwolenia wywozowe są wydawane w środy następujące po tygodniu, w którym złożone zostały wnioski o pozwolenia. Uwzględniając terminy świąt państwowych w 2007 r. i związane z tym nieregularności w publikowaniu Dzienników Urzędowych UE, okres na rozpatrzenie wniosków byłby zbyt krótki, aby zagwarantować właściwe administrowanie systemem pozwoleń na rynku wieprzowiny.
  
Daty wydawania pozwoleń:

Okres wnioskowania o pozwolenie

Data wydania pozwolenia

2 - 6 kwietnia 2007

12 kwietnia 2007

23 - 27 kwietnia 2007

3 maja 2007

30 kwietnia - 4 maja 2007

10 maja 2007

21 - 25 maja 2007

31 maja 2007

6 - 10 sierpnia 2007

16 sierpnia 2007

17 - 21 grudnia 2007

28 grudnia 2007

24 - 28 grudnia 2007

4 stycznia 2008

4. Wymiana poglądów i zapytanie o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji dotyczącego specjalnych warunków przyznawania refundacji eksportowych dla niektórych produktów wieprzowych. (Skodyfikowana wersja Rozporządzenia (WE) nr 2331/97).
    
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2331/97 z 25 listopada 1997 r. określa specjalne warunki jakościowe, wymienione w załączniku I, stosowane w przypadku wywozu z refundacją niektórych produktów wieprzowych. Niespełnienie tych warunków stanowi odmowę wypłacenia refundacji. W tym celu dokonywane są kontrole polegające na ocenie właściwości organoleptycznych oraz analizach fizyko-chemicznych wykonywanych z użyciem metod ustanowionych w załączniku II do w/w rozporządzenia.
Z uwagi na fakt, iż od chwili przyjęcia w 1997 r. przedmiotowe rozporządzenie zostało znacznie zmienione, celem ujednolicenia przepisów poprzez połączenie ich w jednolity, systematyczny zbiór, zaproponowano ich kodyfikację.
Głosowanie nad projektem postanowiono przełożyć na kolejne spotkanie KZ ds. Wieprzowiny, które zaplanowano na dzień 29 marca 2007 r., na marginesie KZ ds. Zbóż.
  
5. Wymiana poglądów w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym w przywozie wieprzowiny pochodzącej z Kanady.
  
Komisja zaprezentowała projekt rozporządzenia otwierającego i określającego administrowanie kontyngentem taryfowym w przywozie wieprzowiny pochodzącej z Kanady. W rezultacie zakończonych negocjacji pomiędzy Wspólnotą a Kanadą, w ramach art. XXIV ust. 6 Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994, prowadzonych w związku z procesem przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej., ustalony został m.in. roczny kontyngent taryfowy w imporcie UE z Kanady mięsa wieprzowego w wysokości 4 624, ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 233-434 EUR za tonę w zależności od pozycji taryfowej.
  
6. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Litwie.
     
Ze względu na ograniczony czas spotkania, spowodowany wydłużeniem dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Drobiu i Jaj, omówienie niniejszego punktu zostało przełożone.
  
7. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Bułgarii.
    
Ze względu na ograniczony czas spotkania, spowodowany wydłużeniem dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Drobiu i Jaj, omówienie niniejszego punktu zostało przełożone.
  
8. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Rumunii.
    
Ze względu na ograniczony czas spotkania, spowodowany wydłużeniem dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Drobiu i Jaj, omówienie niniejszego punktu zostało przełożone.
  
9. Wymiana poglądów na temat części II protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie.
    
Ze względu na ograniczony czas spotkania, spowodowany wydłużeniem dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Drobiu i Jaj, omówienie niniejszego punktu zostało przełożone.
  
10. Wymiana poglądów na temat części II w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji.
  
Ze względu na ograniczony czas spotkania, spowodowany wydłużeniem dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Drobiu i Jaj, omówienie niniejszego punktu zostało przełożone.
  
11. Sprawy różne.
    
Polska zgłosiła wniosek o rozważenie możliwości wprowadzenia dopłat do prywatnego przechowywania i objęcie półtusz wieprzowych w ramach kodu 0203 refundacjami w wywozie. Komisja przyjęła wniosek Polski do wiadomości.

----------------------------------------------------------------

Sporządziła:
Joanna Łątkowska
Departament Rynków Rolnych
tel.: 022 623 10 47
e-mail:
joanna.latkowska@minrol.gov.pl