Informacja dotycząca 685 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 7 lutego 2007 r.

wtorek, 27 lutego 2007 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 685 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 7 lutego 2007 r.

1. Sytuacja na rynku wieprzowiny.
     
Komisja Europejska podsumowała wypowiedzi państw członkowskich, określając ogólną sytuację na rynku wieprzowiny w UE jako stabilną. Podkreśliła, że poziom cen obserwowany obecnie jest niższy niż w roku ubiegłym, ale wynika to głównie z cyklicznego wzrostu produkcji. Przedstawiciel Komisji przypomniał również, że wysokie ceny zbóż, które przekładają się na wzrost cen pasz są elementem, który w dużym stopniu determinuje w tym roku sytuację producentów trzody, ale wydaje się, że uruchomienie sprzedaży z zapasów interwencyjnych na rynek wewnętrzny Wspólnoty będzie czynnikiem łagodzącym ten problem i umożliwiającym zahamowanie wzrostu cen zbóż jeszcze przed nowymi zbiorami. Podkreślano również, że w przebiegu kształtowania się ceny referencyjnej UE punkt krytyczny został już chyba przekroczony i wydaje się, że zaobserwowany ostatnio trend wznoszący będzie utrzymany w kolejnych tygodniach.
Polska podkreślała trudną sytuacją producentów trzody chlewnej, w szczególności znaczny spadek ceny skupu żywca wieprzowego oraz wysokie ceny zbóż i pasz, a także utrzymujący się zakaz eksportu mięsa do Rosji i na Ukrainę. Poinformowała także o otrzymaniu odpowiedzi na list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym zawarty był wniosek o wprowadzenie wsparcia rynku wieprzowiny poprzez uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania i refundacji eksportowych do mięsa wieprzowego. Zapytała również Komisję o ewentualną zmianę stanowiska w tej sprawie.
  
2. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny.
  
Strona polska wystąpiła o wprowadzenie dopłat do eksportu półtusz wieprzowych (w ramach kodu CN 0203). KE nie przedstawiła jednakże projektu rozporządzenia określającego wysokość stawek refundacji wywozowych w sektorze wieprzowiny. Pozostawienie poziomu stawek refundacji wywozowych na niezmienionym poziomie motywowano satysfakcjonującą sytuacją na rynku wieprzowiny, pomimo okresowego spadku cen o tej porze roku, oraz dobre wykorzystanie eksportu.
Obecnie obowiązujący (od 13.12.2006 r.) poziom stawek reguluje rozporządzenie Komisji 1824/2006(WE) z 12.12.2006 roku. Stawki dopłat zaprezentowano w poniższej tabeli:

 

Kod produktu CN/ERN

Kraj

Stawka

(EUR/100 kg)

0210 11 31 9110

P08

54,20

0210 11 31 9910

P08

54,20

0210 19 81 9100

P08

54,20

0210 19 81 9300

P08

54,20

1601 00 91 9120

P08

19,50

1601 00 99 9110

P08

15,20

1602 41 10 9110

P08

29,00

1602 41 10 9130

P08

17,10

1602 42 10 9110

P08

22,80

1602 42 10 9130

P08

17,10

1602 49 19 9130

P08

17,10

P08 - do wszystkich krajów z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii

3. Wymiana poglądów na temat projektu decyzji Komisji zmieniającej decyzję nr 96/4/EC zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii.
    
Jednogłośnie przyjęto projekt decyzji Komisji zmieniającej decyzję nr 94/4/EC zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii.
Austria wnioskowała o uaktualnienie równania regresji w stosowanej w Austrii metodzie klasyfikacji tusz wieprzowych typu ZP (Zwei Punkte), opartej na pomiarze grubości tłuszczu i mięśni.
  
4. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Litwie.
    
Wyniki ostatnich badań mięsności przeprowadzonych na Litwie pokazały, że średnia mięsność świń w litewskim pogłowiu wzrosła, w związku z czym należy opracować nową formułę, służącą do szacowania mięsności tusz wieprzowych. Pomiary będą wykonywane przy użyciu czterech metod: aparatów Fat-o-meat’er, HGP4, IM-03 oraz metody typu ZP.
W związku z pojawieniem się uwag do treści części I protokołu Litwa przygotowała nową wersję, która została przekazana Państwom Członkowskim celem zapoznania się i zgłaszania ewentualnych dalszych uwag i wątpliwości.
  
5. Wymiana poglądów na temat części I w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji.
  
Komisja Europejska zatwierdziła część I protokołu francuskiego, dzięki czemu strona francuska będzie mogła rozpocząć prace celem zatwierdzenia stosowania we Francji urządzenia VCS 2000. Jest to system kamer oraz lamp, jego działanie opiera się na cyfrowej analizie obrazu. Za pomocą komputera określane jest około stu zmiennych, wśród nich np. grubość czy długość szynki.
  
6. Wymiana poglądów na temat raportowania cen do Komisji Europejskiej na bazie kwestionariusza z września 2006 r.
  
Celem podjęcia dyskusji nt. ceny referencyjnej, jaka raportowana jest cotygodniowo do Komisji Europejskiej, jest zastanowienie się nad jej porównywalnością. Z wypełnionych przez państwa członkowskie ankiet wynika, iż cena referencyjna przekazywana Komisji jest określana w różny sposób. Pierwsza różnica dotyczy tego, jaką klasę mięsności w systemie EUROP bierze się pod uwagę – część państw raportuje ceny odnoszące się do klasy E, część łącznie E i S. Ponadto wiele państw uwzględnia dodatkowe premie lub potrącenia, a więc poziom ceny raportowany KE różni się od ceny, jaką uzyskuje producent. Celem dyskusji jest więc wymiana poglądów na ten temat, tak, aby uczynić ceny referencyjne raportowane do Komisji jak najbardziej porównywalnymi.
Dyskusja będzie kontynuowana na kolejnych posiedzeniach Komitetu Zarządzającego.
  
7. Sprawy różne.
    
Przedstawiciel Komisji poinformował o przygotowaniu przez Rumunię części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w tym kraju i poprosił o przekazanie go ekspertom z poszczególnych państw członkowskich w celu przeanalizowania.
Hiszpania poinformowała o problemach, które zgłaszają eksporterzy korzystający z refundacji eksportowych zgodnie z rozporządzeniem 1824/2006, w którym kierunki eksportu z refundacjami określone są jako P08 – wszystkie kierunki z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii. W odpowiedzi przedstawiciel Komisji stwierdził, iż w momencie przyjmowania ww. rozporządzenia Bułgaria i Rumunia nie były jeszcze członkami UE, więc sformułowanie dotyczące kierunków eksportu musiało być zapisane w takim kształcie, natomiast fakt przystąpienia ww. krajów do UE nie zmienia zasad eksportu do innych państw, gdyż Bułgaria i Rumunia i tak były już wyłączone z eksportu z refundacjami. Komisja poinformowała, że przy okazji przyjmowania kolejnego rozporządzenia odnośnie stawek refundacji eksportowych zostanie dokonana niezbędna zmiana nazewnictwa.
--------------------------------------------------------
Sporządziła:
Joanna Łątkowska
Departament Rynków Rolnych
tel.: 022 623 10 47
e-mail:
joanna.latkowska@minrol.gov.pl