Informacja dotycząca 684 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 12 grudnia 2006 r.

czwartek, 21 grudnia 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 684 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 12 grudnia 2006 r.

1. Sytuacja na rynku wieprzowiny.
  
 
Komisja Europejska oraz państwa członkowskie określiły ogólną sytuację na rynku wieprzowiny jako stabilną i korzystną. Niektóre kraje, w tym Francja i Niemcy wspominały jednak o obawach eksporterów odnośnie ewentualnego wprowadzenia przez Rosję zakazu importu mięsa z krajów UE w związku z przystąpieniem do Unii od 1 stycznia 2007 r. Rumunii i Bułgarii.
Polska podkreślała trudną sytuacją producentów trzody chlewnej, w szczególności znaczny spadek ceny skupu żywca wieprzowego, oraz wysokie ceny zbóż i pasz, a także utrzymujący się zakaz eksportu mięsa do Rosji i na Ukrainę. Nawiązując do listu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosowanego do Komisarz Mariann Fischer Boel w dniu 29 listopada br., Polska ponownie zwróciła się o uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz wprowadzenie refundacji do eksportu mięsa wieprzowego.
W odpowiedzi Komisja poinformowała, że list Ministra jest obecnie przedmiotem analizy celem zajęcia stanowiska odnośnie wymienionych w nim postulatów.
  
2. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny.
  
Zgodnie z procedurą, wymagającą głosowania przynajmniej raz na trzy miesiące, przyjęto większością kwalifikowaną projekt rozporządzenia ustanawiającego stawki refundacji. Ich wysokość nie została jednak zmieniona. Obecnie obowiązujący (od 13.12.2006 r.) poziom stawek reguluje rozporządzenie Komisji (WE) z 12.12.2006 roku. Stawki dopłat zaprezentowano w poniższej tabeli:

Kod produktu CN/ERN

Kraj

Stawka

(EUR/100 kg)

0210 11 31 9110

P08

54,20

0210 11 31 9910

P08

54,20

0210 19 81 9100

P08

54,20

0210 19 81 9300

P08

54,20

1601 00 91 9120

P08

19,50

1601 00 99 9110

P08

15,20

1602 41 10 9110

P08

29,00

1602 41 10 9130

P08

17,10

1602 42 10 9110

P08

22,80

1602 42 10 9130

P08

17,10

1602 49 19 9130

P08

17,10

P08 - do wszystkich krajów z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii

3. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Litwie.
    
Wyniki ostatnich badań mięsności przeprowadzonych na Litwie pokazały, że średnia mięsność świń w litewskim pogłowiu wzrosła, w związku z czym należy opracować nową formułę, służącą do szacowania mięsności tusz wieprzowych. Pomiary będą wykonywane przy użyciu czterech metod: aparatów
Fat-o-meat’er
, HGP4, IM-03 oraz metody typu ZP.
W związku z pojawieniem się uwag do treści części I protokołu Litwa przygotowała nową wersję, która zostanie przekazana Państwom Członkowskim celem zapoznania się i zgłaszania ewentualnych dalszych uwag i wątpliwości.
  
4. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii.
    
Komisja Europejska zatwierdziła część I protokołu belgijskiego, dzięki czemu strona belgijska będzie mogła rozpocząć dysekcję celem zatwierdzenia równań regresji dla dwóch nowych aparatów: HGP i Optiscan-TP. Dodatkowo Belgia wnioskuje o akceptację równania regresji dla urządzenia wizyjnego VCS2000, służącego do określania sposobu prezentacji tuszy wieprzowej.
  
5. Wymiana poglądów na temat części I w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji.
  
Dokonano prezentacji części I protokołu francuskiego. Dokument dotyczy zatwierdzenia stosowania we Francji urządzenia VCS 2000. Jest to system kamer oraz lamp, jego działanie opiera się na cyfrowej analizie obrazu. Za pomocą komputera określane jest około stu zmiennych, wśród nich np. grubość czy długość szynki.
  
6. Wymiana poglądów na temat części II protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii oraz projektu decyzji Komisji zmieniającej decyzję nr 96/4/EC zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii.
   
Komisja Europejska poinformowała, że projekt zmiany decyzji Komisji nr 96/4/EC, mający na celu uaktualnienie stosowanej w Austrii metody klasyfikacji tusz wieprzowych typu ZP
(Zwei Punkte)
opartej na pomiarze grubości tłuszczu i mięśni, jest aktualnie przedmiotem analizy przez służby prawne Komisji. Głosowanie w sprawie jego przyjęcia odbędzie się prawdopodobnie na styczniowym posiedzeniu Komitetu Zarządzającego.
Część II protokołu zawiera również opis dwóch innych urządzeń służących do klasyfikacji tusz wieprzowych: aparatu optycznego
Fat-O-Meat’er
oraz nieinwazyjnego, ultradźwiękowego aparatu UltraFOM 300 wraz z opracowanymi dla nich na podstawie dysekcji równaniami do pomiaru mięsności. Austria nie będzie jednak w najbliższej decyzji wnioskować o ich zatwierdzenie, zostały one umieszczone w protokole jedynie w celu ewentualnego przyszłego zatwierdzenia.
  
7. Wymiana poglądów na temat części II protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie.
    
Przygotowany przez stronę łotewską protokół dotyczy trzech metod klasyfikacji: tzw. metody ZP opartej na pomiarze grubości tłuszczu i mięśni za pomocą linijki, urządzenia
Intrascope (Optical Probe)
oraz urządzenia
Pork Grader 200 (PG)
.
Na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego w dniu 8 maja 2005 roku zatwierdzona została część I łotewskiego protokołu zawierająca dokładny opis doboru próby i metodologii dalszego badania wnioskowanych metod. Na tej podstawie możliwe było przeprowadzenie dysekcji, której wyniki posłużyły do opracowania dokładnego opisu wnioskowanych metod oraz odpowiednich równań regresji. Opis ten umieszczono w części drugiej protokołu.
Na podstawie części II protokołu zostanie następnie opracowany projekt decyzji, która zatwierdzi stosowanie na Łotwie wnioskowanych metod klasyfikacji.
  
8. Wymiana poglądów na temat części II protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji.
  
Dokonano prezentacji części II protokołu francuskiego. Dokument dotyczy dwóch aparatów do szacowania mięsności tusz wieprzowych –Autofom oraz Ultrafom 300. Część I protokołu, na podstawie której możliwe było rozpoczęcie dysekcji, została zatwierdzona na posiedzeniu Komitetu w grudniu 2004 roku. Obecnie strona francuska przedstawia równania do szacowania mięsności dla obu urządzeń., opracowane na podstawie dysekcji oraz testu kalibracji, który odbył się jesienią 2005 roku.
    
9. Sprawy różne.
    
W odpowiedzi na pytanie Holandii Komisja Europejska poinformowała, że następne posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny odbędzie się 16 stycznia 2007 r.

-----------------------------------------------

Sporządziła:
Joanna Łątkowska
Departament Rynków Rolnych
tel.: 022 623 10 47
e-mail:
joanna.latkowska@minrol.gov.pl