Informacja dotycząca 683 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 7 grudnia 2006 r.

czwartek, 21 grudnia 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 683 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 7 grudnia 2006 r.

1. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 określające szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 dotyczącego uzgodnień importowych dla wieprzowiny.
Jednogłośnie przyjęto projekt przedmiotowego rozporządzenia. Dostosowuje on zapisy rozporządzenia nr 1556/2006 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych, które będzie stosowane do pozwoleń przywozowych w ramach kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2007 r.
2. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 462/2003 określające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień odnoszących się do importu określonych produktów wieprzowych pochodzących z państw AKP.
Jednogłośnie przyjęto projekt przedmiotowego rozporządzenia. Dostosowuje on zapisy rozporządzenia nr 462/2003 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych, które będzie stosowane do pozwoleń przywozowych w ramach kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2007 r.
---------------------------------------------
Sporządziła:
Joanna Łątkowska
Departament Rynków Rolnych
tel.: 022 623 10 47
e-mail:
joanna.latkowska@minrol.gov.pl