Informacja dotycząca 682 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 22 listopada 2006 r.

piątek, 1 grudnia 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 682 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 22 listopada 2006 r.

1. Sytuacja na rynku wieprzowiny.
 
Komisja Europejska określiła ogólną sytuację na rynku wieprzowiny jako stabilną. Krótkookresowe prognozy cenowe nie przewidują w najbliższym czasie gwałtownych zmian na tym rynku. Prognozy dotyczące produkcji mówią o niewielkim wzroście jej poziomu w 2006 roku. Ponownie zwrócono jednak uwagę na wysokie ceny zbóż oraz pasz. Polska podkreślała trudną sytuacją producentów trzody chlewnej, w szczególności znaczny spadek ceny żywca wieprzowego. Polska cena referencyjna jest aktualnie najniższa w całej UE.

2. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny.
 
KE nie przedstawiła projektu rozporządzenia określającego wysokość stawek refundacji wywozowych w sektorze wieprzowiny. Komisja zdecydowała o pozostawieniu poziomu stawek refundacji wywozowych na niezmienionym poziomie biorąc pod uwagę satysfakcjonującą sytuację na rynku wieprzowiny, pomimo okresowego spadku cen o tej porze roku, oraz dobre wykorzystanie eksportu.
Obecnie obowiązujący (od 13.09.2006 r.) poziom stawek reguluje rozporządzenie Komisji (WE) z 12.09.2006 roku. Stawki dopłat zaprezentowano w poniższej tabeli:

 

Kod produktu CN/ERN

Kraj

Stawka

(EUR/100 kg)

0210 11 31 9110

P08

54,20

0210 11 31 9910

P08

54,20

0210 19 81 9100

P08

54,20

0210 19 81 9300

P08

54,20

1601 00 91 9120

P08

19,50

1601 00 99 9110

P08

15,20

1602 41 10 9110

P08

29,00

1602 41 10 9130

P08

17,10

1602 42 10 9110

P08

22,80

1602 42 10 9130

P08

17,10

1602 49 19 9130

P08

17,10

P08 - do wszystkich krajów z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii

3. Wymiana poglądów na temat spotkania Grupy Ekspertów Klasyfikacji Tusz Wieprzowych w dniu 7.11.2006 roku.
 
Przedstawiciel Komisji Europejskiej poinformował, że najważniejszymi tematami poruszanymi przez ekspertów klasyfikacji tusz wieprzowych podczas spotkania w dniu 7 listopada 2006 r. był problem wykorzystania nowoczesnych technologii, typu tomograf komputerowy, skaner czy rezonans magnetyczny w udoskonalaniu sposobów szacowania mięsności tusz.

4. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 określające szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 dotyczącego uzgodnień importowych dla wieprzowiny.
 
Projekt omawianego rozporządzenia dostosowuje zapisy rozporządzenia nr 1556/2006 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych, które będzie stosowane do pozwoleń przywozowych w ramach kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2007 r.
Ze względu na czas, potrzebny państwom członkowskim na analizę projektu, głosowanie nad zmianami przełożono na kolejne spotkanie Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny, które odbędzie się na marginesie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż w dniu 30 listopada 2006 r.

5. Wymiana poglądów i prośba o opinię w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 462/2003 określające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień odnoszących się do importu określonych produktów wieprzowych pochodzących z państw AKP.
 
Projekt omawianego rozporządzenia dostosowuje zapisy rozporządzenia nr 462/2003 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. określającego wspólne zasady administrowania kontyngentami taryfowymi na import produktów rolnych objęty systemem pozwoleń przywozowych, które będzie stosowane do pozwoleń przywozowych w ramach kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2007 r.
Ze względu na czas, potrzebny państwom członkowskim na analizę projektu, głosowanie nad zmianami przełożono na kolejne spotkanie Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny, które odbędzie się na marginesie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż w dniu 30 listopada 2006 r. .

6. Wymiana poglądów i prośba o opinię na temat projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie nr 1201/2006 ustalające współczynniki ważenia do obliczania wspólnotowej ceny rynkowej tusz wieprzowych w roku gospodarczym 2006/07.
  
 
Jednogłośnie przyjęto projekt rozporządzenia Komisji zmieniający rozporządzenie nr 1201/2006 ustalające współczynniki ważenia do obliczania wspólnotowej ceny rynkowej tusz wieprzowych w roku gospodarczym 2006/07.
Do obliczania średniej unijnej ceny rynkowej (ceny referencyjnej) z cen przesyłanych cotygodniowo z poszczególnych państw członkowskich, stosuje się odpowiednie współczynniki ważenia. Obliczane są one na podstawie względnej wielkości pogłowia trzody chlewnej w danym państwie członkowskim. Ze względu na przystąpienie do UE od 1 stycznia 2007 roku Bułgarii i Rumunii, należy wprowadzić w rozporządzeniu nr 1201/2006 odpowiednie zmiany w wysokości współczynników dla poszczególnych państw członkowskich, uwzględniające wielkość pogłowia świń w tych krajach.

7. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Słowenii.
 
Komisja Europejska zatwierdziła część I protokołu słoweńskiego, dzięki czemu strona słoweńska będzie mogła przystąpić do przeprowadzenia dysekcji celem uaktualnienia równań regresji obowiązujących dla metod klasyfikacji tusz wieprzowych stosowanych obecnie w tym kraju. W przypadku metody DM5, która należy do typu ZP (Zwei Punkte) należy zweryfikować błąd szacowania mięsności, który przekracza dopuszczalną przez rozporządzenie 2967/1975 wartość, która powinna mieścić się poniżej 2,5. Metody HGP także wymaga uaktualnienia, ponieważ od ostatniej dysekcji upłynęło ponad 5 lat.

8. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Litwie.
 
Wyniki ostatnich badań mięsności przeprowadzonych na Litwie pokazały, że średnia mięsność świń w litewskim pogłowiu wzrosła, w związku z czym należy opracować nową formułę, służącą do szacowania mięsności tusz wieprzowych. Pomiary będą wykonywane przy użyciu czterech metod: aparatów Fat-o-meat’er, HGP4, IM-03 oraz metody typu ZP.
Państwa członkowskie mają czas na analizę części I protokołu i zgłaszanie ewentualnych uwag oraz pytań.

9. Wymiana poglądów na temat części I protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Belgii.
 
Na mocy decyzji KE nr 97/107 zmienionej decyzją KE nr 97/734 na terytorium Belgii stosowane są dwa aparaty do szacowania mięsności tusz wieprzowych : CGM oraz PG 200. Obecnie Belgia występuje o zatwierdzenie równań regresji dla dwóch nowych aparatów: HGP i Optiscan-TP. Dodatkowo Belgia wnioskuje o akceptację równania regresji dla urządzenia wizyjnego VCS2000, służącego do określania typu uformownania tuszy wieprzowej. Określanie uformowania tuszy od listopada 1999 roku nie jest obowiązkowe, ale w przypadku, gdy zakład ubojowy chce tego dokonywać, zobowiązany jest stosować system kamer (VCS2000 lub PIC2000).
Państwa członkowskie mają czas na analizę części I protokołu i zgłaszanie ewentualnych uwag oraz pytań.

10. Wymiana poglądów na temat części II protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii oraz projektu decyzji Komisji zmieniającej decyzję nr 96/4/EC zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii.
 
Przedstawiono projekt zmiany decyzji Komisji nr 96/4/EC, mający na celu uaktualnienie stosowanej w Austrii metody klasyfikacji tusz wieprzowych typu ZP (Zwei Punkte) opartej na pomiarze grubości tłuszczu i mięśni.
Część II protokołu zawiera również opis dwóch innych urządzeń służących do klasyfikacji tusz wieprzowych: aparatu optycznego Fat-O-Meat’er oraz nieinwazyjnego, ultradźwiękowego aparatu UltraFOM 300 wraz z opracowanymi dla nich na podstawie dysekcji równaniami do pomiaru mięsności. Austria nie będzie jednak w najbliższej decyzji wnioskować o ich zatwierdzenie, zostały one umieszczone w protokole jedynie w celu ewentualnego przyszłego zatwierdzenia.
Państwa członkowskie mają czas na analizę projektu decyzji oraz części II protokołu i zgłaszanie ewentualnych uwag oraz pytań.

11. Wymiana poglądów na temat części II protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie.
 
Przygotowany przez stronę łotewską protokół dotyczy trzech metod klasyfikacji: tzw. metody ZP opartej na pomiarze grubości tłuszczu i mięśni za pomocą linijki, urządzenia Intrascope (Optical Probe) oraz urządzenia Pork Grader 200 (PG).
Na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego w dniu 8 maja 2005 roku zatwierdzona została część I łotewskiego protokołu zawierająca dokładny opis doboru próby i metodologii dalszego badania wnioskowanych metod. Na tej podstawie możliwe było przeprowadzenie dysekcji, której wyniki posłużyły do opracowania dokładnego opisu wnioskowanych metod oraz odpowiednich równań regresji. Opis ten umieszczono w części drugiej protokołu.
Państwa członkowskie mają czas na analizę części II protokołu i zgłaszanie ewentualnych uwag oraz pytań.

12. Sprawy różne.
 
Żaden z krajów nie zgłosił pytań do tego punktu obrad.
------------------------------------------------------------------
Sporządziła:
Joanna Łątkowska
Departament Rynków Rolnych
tel.: 022 623 10 47
e-mail:
joanna.latkowska@minrol.gov.pl