Informacja dotycząca 679 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 5 lipca 2006 r.

czwartek, 13 lipca 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 679 POSIEDZENIA Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 5 lipca 2006 r.

1. Sytuacja na rynku wieprzowiny
Z danych dostarczonych przez Komisję wynika, że sytuacja na wspólnym rynku wieprzowiny jest bardzo dobra – średnia cena 156 EUR/100 kg jest na poziomie najwyższym od pięciu lat dla tego okresu roku. Od ostatniego posiedzenia Komitetu (w przeciągu dwóch tygodni) cena wzrosła o 4,4%. W tym samym czasie w Polsce cena referencyjna, wyrażona w euro, wzrosła jedynie o 2,9% do 127 EUR/100 kg i jest wciąż najniższa w Unii.
W 26.06.2006 r. w Brukseli odbyło się spotkanie ekspertów z sektora wieprzowiny z UE-25 w ramach Komitetu Doradczego ds. Wieprzowiny. Obecnie eksperci, przedstawiciele producentów i przetwórców, są bardzo zadowoleni z dobrej sytuacji na rynku. W 2006 r. w UE nie przewiduje się znacznego wzrostu produkcji wieprzowiny: wg ekspertów liczba ubojów może wzrosnąć o 1% (do 241,3 mln szt.), ale ze względu na niższą masę ubijanych zwierząt, przewiduje się, że produkcja mięsa wzrośnie o 0,9% i wyniesie 21,28 mln ton. Większość ekspertów uważa jednak, że mimo obecnych dobrych cen na rynku, sytuacja w IV kwartale 2006 r. może się pogorszyć – przewiduje się, że ceny mogą być niższe o 1,7% niż w IV kwartale 2005 roku. Najważniejsze dane odnośnie rynku wieprzowiny w UE-25 zaprezentowano w poniższej tabeli.

 

  

Pogłowie świń

w grudniu

(mln szt.)

Produkcja rodzima brutto (mln szt.)

Liczba ubojów

(mln szt.)

Masa ubojów (produkcja)

(mln ton)

Eksport

poza UE-25

(mln t)

2004

151,1

242,3

241,3

21,19

1,828

% zmiana

-1,1%

:

-0,7%

0,5%

2005

151,7

241,0

239,0

21,09

1,922

% zmiana

0,4%

-0,5%

-1,0%

-0,5%

5,2%

2006 (prognoza)

241,3

21,28

1,872

% zmiana

1,0%

0,9%

-2,6%

Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej

2. Wymiana poglądów i zapytanie o opinię w sprawie opracowanego przez Komisję projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny.

Komisja nie zaprezentowała projektu rozporządzenia, które zmieniałoby stawki refundacji. Obecnie obowiązujący (od 22.06.2006 r.) poziom stawek reguluje rozporządzenie Komisji (WE) 920/2006 z 21.06.2006 roku. Stawki dopłat zaprezentowano w poniższej tabeli:

 

Kod produktu CN/ERN

Kraj

Stawka

(EUR/100 kg)

0210 11 31 9110

P08

54,20

0210 11 31 9910

P08

54,20

0210 19 81 9100

P08

54,20

0210 19 81 9300

P08

54,20

1601 00 91 9120

P08

19,50

1601 00 99 9110

P08

15,20

1602 41 10 9110

P08

29,00

1602 41 10 9130

P08

17,10

1602 42 10 9110

P08

22,80

1602 42 10 9130

P08

17,10

1602 49 19 9130

P08

17,10

P08 - do wszystkich rajów z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii

3. Wymiana poglądów na temat ustalania cen trzody w poszczególnych krajach członkowskich - porównanie cen pomiędzy krajami członkowskimi (dokument delegacji brytyjskiej).

Wielka Brytania przedstawiła analizę odnośnie różnic w rejestracji cen pomiędzy krajami członkowskimi. Różnice wynikają głównie z ograniczenia zakresu cen referencyjnych jedynie do tusz klasy E oraz stosowania w poszczególnych krajach odmiennych systemów premii
i potrąceń w zależności od jakości dostarczanego do zakładów żywca. Komisja przyjęła dokument z zainteresowaniem, stwierdziła jednak, że nie należy spodziewać się zmian
w obecnym systemie raportowania cen.
Komisja poinformowała, że jest gotowa przygotować specjalny kwestionariusz i przekazać go państwom członkowskim z prośbą o wypełnienie. Kwestionariusz będzie miał na celu zbadanie jaka jest praktyka gromadzenia cen rynkowych w poszczególnych krajach członkowskich. W opinii Komisji, wyniki kwestionariusza będą jednakże miały głównie znaczenie dla profesjonalnych analityków rynku i nie powinny stanowić podstawy do otwarcia dyskusji nad zmianami systemu raportowania cen na wspólnym rynku wieprzowiny (kraje członkowskie zobowiązane są do cotygodniowego gromadzenia i przekazywania do Komisji cen rynkowych).

4. Wymiana poglądów odnośnie części pierwszej protokołu w celu zatwierdzenia metody klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 państwa członkowskie powinny informować Komisję w formie protokołu o metodach klasyfikacji, które chcą stosować na swoim terytorium. Zatwierdzone przez Komisję metody stanowią następnie podstawę do klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP. Protokół musi składać się z dwóch części. Pierwsza część, przedstawiana Komisji przed rozpoczęciem dysekcji, powinna zawierać dokładny opis doboru próby tusz i metodologii dalszego badania. Po zatwierdzeniu przez Komisję części I protokołu strona francuska przystąpi do badania nowej metody klasyfikacji. Francja będzie wnioskować o zatwierdzenie metody wizyjnej CSB
Image-Meater. Jest to urządzenie wizyjne, które nie zostało jeszcze zatwierdzone w żadnym kraju członkowskim UE.

5. Wymiana poglądów odnośnie części drugiej protokołu w celu zatwierdzenia aktualizacji metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych zmienionego rozporządzeniem (WE) 3127/94 państwa członkowskie powinny informować Komisję w formie protokołu o metodach klasyfikacji, które chcą stosować na swoim terytorium. Zatwierdzone przez Komisję metody stanowią następnie podstawę do klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP. Protokół musi składać się z dwóch części. Część II protokołu powinna przedstawiać szczegółową prezentację wyników dysekcji oraz dokładny opis metod, które mają być zatwierdzone.
W związku ze zmianą struktury krajowego stada świń, Francja chce obecnie uaktualnić równania regresji dla trzech obowiązujących metod (CGM, CSB Ultra-Meter i metoda „manualna”). Każda zmiana dotychczas stosowanych metod musi odbywać się zgodnie z tą samą procedurą, co zatwierdzenie nowej metody. Procedura zakończona będzie wydaniem przez Komisję oficjalnej decyzji zatwierdzającej stosowanie zmodyfikowanych metod klasyfikacji na terenie Francji.

6. Informacja na temat sytuacji na rynku wieprzowiny w Japonii.

Komisja Europejska odbywa regularnie, mniej więcej co 6 miesięcy, spotkania
z przedstawicielami rządu japońskiego. Rozmowy dotyczą między innymi eksportu unijnej wieprzowiny na rynek japoński. Japonia jest dla Unii największym rynkiem zbytu (w ujęciu wartościowym) na ten gatunek mięsa. W roku 2006 wyeksportowano do Japonii prawie
306 tys. ton wieprzowiny za ponad 908 mln EUR. W okresie styczeń-marzec 2006 r. eksport wyniósł 229 mln EUR (71,5 tys. ton), co stanowiło prawie 30% wartości eksportu do krajów trzecich.
W Japonii funkcjonuje specjalny system ochrony rynku wieprzowiny. Jeśli w pewnym kwartale import przekroczy ustaloną wartość graniczną, wówczas od pierwszego dnia drugiego miesiąca od końca kwartału uruchamiana jest klauzula ochronna: obowiązuje podwyższona stawka celna. W chwili obecnej nic nie wskazuje na to, że w kwartale kwiecień-czerwiec 2006 r. zostanie przekroczona wartość graniczna wynosząca 335 tys. ton. Nie ma więc groźby, że od 1 sierpnia będzie obowiązywała podwyższona stawka celna.
7. Sprawy różne
Hiszpania zapytała o bieżący stan prac nad odpowiedzią na prośbę o interpretację tekstu nomenklatury na potrzeby refundacji eksportowych w części dotyczącej gotowanego mięsa wieprzowego. Komisja poinformował, że pracuje nad przygotowaniem odpowiedzi, którą planuje w najbliższym czasie przesłać do Hiszpanii.
Sporządził:
Michał Koleśnikow
Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych
tel.: 22 623 10 47
e-mail:
michal.kolesnikow@minrol.gov.pl