Informacja dotycząca 677 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 15 czerwca 2006 r.

piątek, 30 czerwca 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 677 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 15 czerwca 2006 r.
(w trakcie spotkania KZ ds. Mleka i Przetworów Mlecznych)

  
1. Wymiana poglądów i zapytanie o opinię odnośnie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Niemczech.
Projekt rozporządzenia Komisji ustanawiającego
nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Niemczech
przyjęto jednogłośnie.
Na spotkaniu Komitetu w kwietniu (7.04.2006 r.) Komisja poinformowała o pojawieniu się przypadków klasycznego pomoru świń
(classical swine fever)
w Niemczech w zachodniej części landu Nadrenia-Westfalia, który znany jest z intensywnej produkcji trzody chlewnej. Niemieckie władze weterynaryjne, w uzgodnieniu z DG SANCO, ustanowiły zakaz przemieszczania żywych świń w zagrożonych obszarach. Ograniczenia weterynaryjne spowodowały straty dla producentów, w szczególności dla producentów prosiąt, gdyż zdrowe, odchowane prosięta z ferm znajdujących się w strefach ochronnych nie mogły być sprzedawane do tuczarni znajdujących się poza tymi strefami. Sytuacja ta spowodowała nadmierny przyrost masy prosiąt i pogorszyła znacznie warunki bytowe zwierząt.
Już podczas kwietniowego spotkania Komisja przypomniała o możliwości skorzystania z prawa wynikającego z art. 20 rozporządzenia bazowego (2759/75), mówiącego o nadzwyczajnych środkach wsparcia. W przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku i strat producentów w związku z ograniczeniami weterynaryjnymi, kraj członkowski może wystąpić z wnioskiem do Komisji o zatwierdzenie programu pomocy dla producentów, przyznając tym samym, że pokryje 50% kosztów programu.
Nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów wieprzowiny mogą zostać wprowadzone na mocy art. 20 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2759/79 z 29 października 1975 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny
. Zgodnie z wspomnianym artykułem: „W celu uwzględnienia ograniczeń w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz z państwami trzecimi, które mogą wynikać z zastosowania środków mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się chorób zwierzęcych, mogą być podejmowane nadzwyczajne środki wspierania rynku dotkniętego tymi ograniczeniami. (...) Środki te są podejmowane na wniosek zainteresowanych Państw Członkowskich. Mogą one być podejmowane jedynie wtedy, gdy zainteresowane Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie podjęły środki weterynaryjne i zdrowotne w celu szybkiego stłumienia wybuchu choroby oraz wyłącznie w stopniu i na okres ściśle niezbędny dla wsparcia danego rynku.”