Informacja dotycząca 676 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 17 maja 2006 r.

środa, 24 maja 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) lub notyfikacji podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 676 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 17 maja 2006 r. 

  
1. Sytuacja na rynku wieprzowiny.
Ze względu na ograniczony czas spotkania, kraje członkowskie nie omawiały bieżącej sytuacji rynkowej. Z danych dostarczonych przez Komisję wynika, że sytuacja na wspólnym rynku wieprzowiny jest bardzo dobra – wprawdzie od ostatniego posiedzenia Komitetu średnia cena dla UE-25 spadła o 2,2%, to jednak wciąż utrzymuje się na wyjątkowo wysokim poziomie, prawie 141 EUR/100 kg. Jest to najwyższa od wielu lat cena dla tego okresu roku. W tym samym czasie w Polsce cena referencyjna, wyrażona w euro, spadła zaledwie o 0,3%
do 124 EUR/100 kg i jest obecnie najniższa w Unii.
Komisja poprosiła Niemcy o zaprezentowanie sytuacji w związku z wystąpieniem przypadków klasycznego pomoru świń w zachodnich regionach kraju. Pierwszy przypadek został zarejestrowany na początku marca w Nadrenii-Westfalii. Mimo wyznaczenia stref ochronnych, w ostatnim miesiącu zanotowano dwa nowe przypadki. Przedstawiciel Niemiec uważa jednak, że wprowadzenie zakazu przemieszczania świń i szybkie wybicie zarażonych stad, pozwoliło częściowo opanować sytuację. Problem stanowi jednak duże zagęszczenie produkcji trzody na zagrożonym obszarze i bliskość granicy holenderskiej.
2. Wymiana poglądów i zapytanie o opinię w sprawie opracowanego przez Komisję projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny.
Komisja nie zaprezentowała nowego projektu rozporządzenia ustanawiającego stawki refundacji. Obecnie obowiązujący od 9.03.2006 r. poziom stawek reguluje rozporządzenie Komisji (WE) 404/2006 z 8.03.2006 roku. Stawki dopłat zaprezentowano w poniższej tabeli: 
 

Kod produktu CN/ERN

Kraj

Stawka

(EUR/100 kg)

0210 11 31 9110

P08

54,20

0210 11 31 9910

P08

54,20

0210 19 81 9100

P08

54,20

0210 19 81 9300

P08

54,20

1601 00 91 9120

P08

19,50

1601 00 99 9110

P08

15,20

1602 41 10 9110

P08

29,00

1602 41 10 9130

P08

17,10

1602 42 10 9110

P08

22,80

1602 42 10 9130

P08

17,10

1602 49 19 9130

P08

17,10

P08 - do wszystkich rajów z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii

3. Wymiana poglądów i ewentualne zapytanie o opinię na temat projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2967/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych.
Komisja poinformowała, że otrzymała wiele uwag do projektu rozporządzenia od ekspertów z krajów członkowskich i dlatego nie jest jeszcze w stanie poddać go pod głosowanie. Projekt rozporządzenia ma na celu zmianę sposobu weryfikacji metod klasyfikacji, które mają być dopuszczone do stosowania na terenie poszczególnych państw członkowskich. Zmiana ma na celu dopuszczenie alternatywnej metody statystycznej przy ocenie wyników pomiarów testowanym urządzeniem oraz drobną zmianę równania służącego wyliczaniu mięsności za pomocą metody referencyjnej (dysekcji).
W dniu 28.03.2006 r., podczas spotkania ekspertów klasyfikacji z krajów członkowskich, odbyła się dyskusja na temat proponowanych zmian. Mimo uwag niektórych ekspertów i dyskusji na temat wielkości współczynnika w równaniu do wyliczania zawartości mięsa w tuszy, Komisja uważa, że zaprezentowany projekt powinien zostać przyjęty, gdyż zmniejsza różnice pomiarów pomiędzy krajami. Tekst projektu jest wyrazem kompromisu i opiera się na badaniach naukowych przeprowadzonych w ramach projektu wspólnotowego EUPIGCLASS. Obecnie Komisja analizuje uwagi ekspertów z krajów członkowskich. Prawdopodobnie na najbliższym spotkaniu projekt rozporządzenia zostanie poddany pod głosowanie.
4. Wymiana poglądów i ewentualne zapytanie o opinię odnośnie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) 1458/2003 otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym w sektorze wieprzowiny.
Komisja zaprezentowała projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie (WE) 1458/2003. Zmiana ma na celu uwzględnienie wyniku negocjacji handlowych Wspólnoty Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi i polega na niewielkim zwiększeniu wielkości kontyngentów na import wieprzowiny po obniżonej stawce celnej (kontyngenty uzgodnione w ramach Rundy Urugwajskiej GATT). Potrzeba takiego zwiększenia wynika z rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 nowych państw członkowskich. Stany Zjednoczone ze swojej strony również rozszerzyły dostęp do swojego rynku w ramach kontyngentów GATT. Ponadto z uwagi na przewidywaną akcesję Bułgarii i Rumunii w styczniu 2007 roku, zmieniony zostanie okres wnioskowania o pozwolenie na przywóz w ramach kontyngentu dla kwartału trwającego od 1 stycznia do 31 marca 2007 roku. Głosowanie nad projektem odbędzie się prawdopodobnie na następnym spotkaniu Komitetu.
5. Wymiana poglądów i ewentualne zapytanie o opinię odnośnie projektu rozporządzenia Komisji ustalającego szczegółowe zasady implementacji Porozumień w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Komisja zaprezentowała projekt rozporządzenia ustalającego szczegółowe zasady implementacji Porozumień w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Zmiana ma na celu uwzględnienie wyniku negocjacji handlowych w ramach art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT i polega na ustanowieniu nowego kontyngentu na import ze Stanów Zjednoczonych wieprzowiny (mrożonej, odkostnionej szynki i polędwicy) w wysokości 4 722 ton. 
 

Nr kontyngentu taryfowego

Kod CN produktu

Opis produktu

Stawka celna

Ilość w tonach od 1 lipca 2006r

09.4170

ex 0203 1955

ex 0203 2955

Mrożona odkostniona szynka i polędwica

250 €/t

4 722

Administrowanie kontyngentem będzie odbywać się z wykorzystaniem pozwoleń przywozowych. Kontyngent taryfowy określony w powyższej tabeli dzielony jest kwartalnie. Wnioski o pozwolenie mogą być składane w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca poprzedzającego kwartał. Głosowanie nad projektem odbędzie się prawdopodobnie na następnym spotkaniu Komitetu.
6. Wymiana poglądów i zapytanie o opinię na temat projektu rozporządzenia Komisji w sprawie wymiany między Państwami Członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny (wersja ujednolicona).
Jednogłośnie przyjęto projekt omawianego rozporządzenia. Na mocy art. 22 rozporządzenia „bazowego” dla wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (2759/75) państwa członkowskie i Komisja przekazują sobie wzajemnie informacje niezbędne do podejmowania decyzji w obszarze wspólnotowych regulacji rynku wieprzowiny. Szczegółowo kwestie te reguluje rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2806/79 z dnia 29 października 1979 r. w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny. Rozporządzenie było przyjęte prawie 27 lat temu. Od tego czasu było raz zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3574/86. Obecnie wiele odniesień w tekście rozporządzenia do innych aktów prawnych lub ich części wymaga aktualizacji. Zaproponowany przez Komisję projekt ma na celu usunięcie wspomnianych nieprawidłowości i ujednolicenie tekstu rozporządzenia.
7. Wymiana poglądów i zapytanie o opinię na temat projektu rozporządzenia Komisji ustalające wykaz reprezentatywnych rynków wieprzowiny we Wspólnocie (wersja ujednolicona).
Jednogłośnie przyjęto projekt omawianego rozporządzenia. Artykuł 4 rozporządzenia „bazowego” dla wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (2759/75) ustala zasady rejestrowania cen na wspólnotowym rynku wieprzowiny. Ustęp 6 wymienia kwestie, które powinny być szczegółowo uregulowane w tym zakresie przez Komisję w procedurze komitologii. Jedną z takich kwestii jest lista rynków reprezentatywnych, na których będą rejestrowane ceny dla rynku wieprzowiny. Na mocy powyższego uprawnienia Komisja przyjęła rozporządzenie (EWG) nr 2123/89 z dnia 14 lipca 1989 r. ustalające wykaz reprezentatywnych rynków wieprzowiny we Wspólnocie. Rozporządzenie było przyjęte 17 lat temu. Od tego czasu było ono już dziewięć razy zmieniane, ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1901/2004 w związku z rozszerzeniem UE. Co więcej, obecnie wiele odniesień w tekście rozporządzenia do innych aktów prawnych lub ich części wymaga aktualizacji. Zaproponowany przez Komisję projekt ma na celu usunięcie wspomnianych nieprawidłowości i ujednolicenie tekstu rozporządzenia.
8. Wymiana poglądów i zapytanie o opinię na temat projektu rozporządzenia Komisji w sprawie etapu handlu, do którego odnosi się przeciętna cena tusz wieprzowych (wersja ujednolicona).
Jednogłośnie przyjęto projekt omawianego rozporządzenia. Artykuł 4 rozporządzenia „bazowego” dla wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (2759/75) ustala zasady rejestrowania cen na wspólnotowym rynku wieprzowiny. Ustęp 6 wymienia kwestie, które powinny być szczegółowo uregulowane przez Komisję w procedurze komitologii. Jedną z takich kwestii jest określenie do jakiego etapu obróbki tuszy wieprzowej odnosi się rejestrowana cena. Na mocy powyższego uprawnienia Komisja przyjęła rozporządzenie (EWG) nr 3537/89 z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie etapu handlu, do którego odnosi się przeciętna cena tusz wieprzowych. Rozporządzenie było przyjęte prawie 17 lat temu. Od tego czasu było ono zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1572/95. Obecnie wiele odniesień w tekście rozporządzenia do innych aktów prawnych lub ich części wymaga aktualizacji. Zaproponowany przez Komisję projekt ma na celu usunięcie wspomnianych nieprawidłowości i ujednolicenie tekstu rozporządzenia.
9. Sprawy różne.
Wielka Brytania dostarczyła analizę odnośnie różnic w rejestracji cen pomiędzy krajami członkowskimi. Różnice wynikają głównie z ograniczenia zakresu cen referencyjnych jedynie do tusz klasy E oraz stosowania w poszczególnych krajach odmiennych systemów premii i potrąceń w zależności od jakości dostarczanego do zakładów żywca. Komisja przyjęła dokument z zainteresowaniem i zgodziła się na przedyskutowanie go na następnym spotkaniu, stwierdziła jednak, że nie należy spodziewać się zmian w obecnym systemie raportowania cen.