Informacja dotycząca 675 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 7 kwietnia 2006 r.

piątek, 21 kwietnia 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 675 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 7 kwietnia 2006 r.   

1. Sytuacja na rynku wieprzowiny.
Ze względu na ograniczony czas spotkania kraje członkowskie nie omawiały bieżącej sytuacji rynkowej. Z danych dostarczonych przez Komisję wynika, że sytuacja na wspólnym rynku wieprzowiny jest bardzo dobra – średnia cena dla UE-25 wzrosła do wysokiego poziomu ponad 144 EUR/100 kg z poziomu 138 EUR/100 kg przed miesiącem (wzrost o 4,0%).
W tym samym czasie cena referencyjna wyrażona w euro w Polsce wzrosła o 2,8% do poziomu prawie 124 EUR/100 kg.
Komisja poprosiła Niemcy o zaprezentowanie sytuacji w związku z wystąpieniem przypadków klasycznego pomoru świń w zachodnich regionach kraju. Pierwszy przypadek został zarejestrowany na początku marca w Nadrenii-Westfalii. Mimo wyznaczenia stref ochronnych kilka tygodni później wykryto kolejne przypadki w innych miejscowościach. Władze wraz z właściwą jednostką Komisji Europejskiej rozważają wprowadzenie zakazu przemieszczania świń w zagrożonych landach.
W tym punkcie obrad Komisja zaprezentowała również wyniki spotkania Grupy Ekspertów ds. Prognozowania Cen. W grudniu 2005 r. zanotowano nieznaczny wzrost pogłowia trzody chlewnej w UE-25 do poziomu 151,7 mln sztuk (o 0,4% w stosunku do grudnia 2005 r.). Największy względny (o 7,6%) i bezwzględny (o 1,3 mln szt.) przyrost pogłowia zanotowała Polska. Przewiduje się, że liczba ubojów w 2006 r. w UE-25 wzrośnie o 0,9%. Dynamika ubojów będzie się jednak znacznie różniła w zależności od kraju: i tak wzrost w Polsce może wynieść aż 11,4%, w Niemczech 1,3%, w Hiszpanii 0,1%
natomiast w Danii uboje mogą spaść o 0,2%, a we Francji o 0,7%.
Według prognoz średnia cena referencyjna (dla mps kl. E) wieprzowiny w UE-25
w II kwartale 2006 r. może wynieść 140,73 EUR/100 kg, a w III i IV kwartale 2006 r. odpowiednio 143,93 i 133,27 EUR/100 kg. Prognozy dla Polski są znacznie niższe i wynoszą odpowiednio 110,55
123,41 i 107,98 EUR/100 kg. Dużym problemem w przypadku Polski pozostaje jednak przewidzenie kursu złotego wobec euro i dlatego trudno jest stworzyć rzetelną prognozę.
Komisja wskazała na fakt, że dwie poprzednie prognozy ekspertów okazały się zbyt pesymistyczne, gdyż zrealizowane ceny były wyższe o 4-6 EUR/100 kg od prognozowanych. Nie wiadomo jednak jaki wpływ na rynek może mieć sytuacja na rynku drobiu w związku z grypą ptaków oraz przypadki klasycznego pomoru świń w Niemczech.
2. Wymiana poglądów i możliwych opinii w sprawie opracowanego przez Komisję projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny.
Komisja nie zaprezentowała nowego projektu rozporządzenia ustanawiającego stawki refundacji. Obecnie obowiązujący od 9.03.2006 r. poziom stawek reguluje rozporządzenie Komisji (WE) 404/2006 z 8.03.2006 roku. Stawki dopłat zaprezentowano w poniższej tabeli: 
 

Kod produktu CN/ERN

Kraj

Stawka

(EUR/100 kg)

0210 11 31 9110

P08

54,20

0210 11 31 9910

P08

54,20

0210 19 81 9100

P08

54,20

0210 19 81 9300

P08

54,20

1601 00 91 9120

P08

19,50

1601 00 99 9110

P08

15,20

1602 41 10 9110

P08

29,00

1602 41 10 9130

P08

17,10

1602 42 10 9110

P08

22,80

1602 42 10 9130

P08

17,10

1602 49 19 9130

P08

17,10

P08 - do wszystkich rajów z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii

3. Wymiana poglądów na temat spotkania grupy ekspertów klasyfikacji tusz wieprzowych w dniu 28.03.2006 roku.
Grupa ekspertów ds. klasyfikacji jest ciałem pomocniczym Komitetu Zarządzającego. Spotkania grupy zwoływane są
ad hoc
, najczęściej raz lub dwa razy do roku. Główne tematy obecnego spotkania dotyczyły zmiany rozporządzenia 2967/85 (patrz punkt 4), oraz nowych metod klasyfikacji, a w szczególności zastosowania tomografu komputerowego, który w przyszłości mógłby stać się metodą referencyjną, zamiast stosowanej obecnie dysekcji. Najwięcej dyskusji wywołała propozycja zmiany rozporządzenia 2967/85. Niektóre kraje dowodziły, że w zastosowanie proponowanej poprawki, w ich przypadku, zmieniłoby wyniki pomiarów mięsność tusz. Komisja uważa jednak, że proponowana zmiana jest korzystna, gdyż zmniejsza różnice pomiarów pomiędzy krajami członkowskimi, a zaproponowany tekst jest wyrazem kompromisu i uwzględnia opinie naukowców.
4. Wymiana poglądów na temat projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2967/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych.
Komisja zaprezentowała projekt rozporządzenia, który ma na celu zmianę sposobu weryfikacji metod klasyfikacji, które mają być dopuszczone do stosowania na terenie poszczególnych państw członkowskich. Zmiana ma na celu dopuszczenie alternatywnej metody statystycznej przy ocenie wyników pomiarów testowanym urządzeniem oraz drobną zmianę równania służącego wyliczaniu mięsności za pomocą metody referencyjnej (dysekcji).
W dniu 28.03.2006 r. podczas spotkania ekspertów klasyfikacji z krajów członkowskich odbyła się dyskusja na temat proponowanych zmian. Mimo uwag niektórych ekspertów i dyskusji na temat wielkości współczynnika w równaniu do wyliczania zawartości mięsa w tuszy, Komisja uważa, że zaprezentowany projekt powinien zostać przyjęty, gdyż zmniejsza różnice pomiarów pomiędzy krajami. Tekst projektu jest wyrazem kompromisu i opiera się na badaniach naukowych przeprowadzonych w ramach projektu wspólnotowego EUPIGCLASS. Prawdopodobnie na następnym spotkaniu odbędzie się głosowanie nad projektem rozporządzenia.
5. Wymiana poglądów i prośba o opinię odnośnie projektu decyzji Komisji zmieniającej decyzję 2005/1/WE zatwierdzające metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Czechach.
Jednogłośnie przyjęto projekt decyzji zmieniającej decyzję 1/2005/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Czechach. Po wejściu w życie decyzji na terenie Czech do klasyfikacji tusz wieprzowych będzie można stosować dwa nowe urządzenia:
ISD-05 i ISD-15.
6. Wymiana poglądów i prośba o opinię na temat projektu decyzji Komisji zmieniającej decyzję 2004/370/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkiej Brytanii.
Przyjęto jednogłośnie projekt wspomnianej decyzji. Na mocy decyzji 2004/370/WE Wielka Brytania stosuje absolutne (zamiast względnych) wskaźniki przeliczania masy bitej ciepłej na masę bitą schłodzoną. Obecnie Wielka Brytania chce zrezygnować z tego odstępstwa od ogólnych reguł. Eksperci z krajów członkowskich nie zgłosili uwag krytycznych do propozycji.
7. Wymiana poglądów na temat projektu rozporządzenia Komisji w sprawie wymiany między Państwami Członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny (wersja ujednolicona).
Na mocy art. 22 rozporządzenia „bazowego” dla wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (2759/75) państwa członkowskie i Komisja przekazują sobie wzajemnie informacje niezbędne do podejmowania decyzji w obszarze wspólnotowych regulacji rynku wieprzowiny. Szczegółowo kwestie te reguluje rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2806/79 z dnia 29 października 1979 r.
w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny
. Rozporządzenie było przyjęte prawie 27 lat temu. Od tego czasu było raz zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3574/86. Obecnie wiele odniesień w tekście rozporządzenia do innych aktów prawnych lub ich części wymaga aktualizacji. Zaproponowany przez Komisję projekt ma na celu usunięcie wspomnianych nieprawidłowości i ujednolicenie tekstu rozporządzenia.
8. Wymiana poglądów na temat projektu rozporządzenia Komisji ustalające wykaz reprezentatywnych rynków wieprzowiny we Wspólnocie (wersja ujednolicona).
Artykuł 4 rozporządzenia „bazowego” dla wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (2759/75) ustala zasady rejestrowania cen na wspólnotowym rynku wieprzowiny. Ustęp 6 wymienia kwestie, które powinny być szczegółowo uregulowane w tym zakresie przez Komisję w procedurze komitologii. Jedną z takich kwestii jest lista rynków reprezentatywnych, na których będą rejestrowane ceny dla rynku wieprzowiny. Na mocy powyższego uprawnienia Komisja przyjęła rozporządzenie (EWG) nr 2123/89 z dnia 14 lipca 1989 r.
ustalające wykaz reprezentatywnych rynków wieprzowiny we Wspólnocie
. Rozporządzenie było przyjęte 17 lat temu. Od tego czasu było ono już dziewięć razy zmieniane, ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1901/2004 w związku z rozszerzeniem UE. Co więcej, obecnie wiele odniesień w tekście rozporządzenia do innych aktów prawnych lub ich części wymaga aktualizacji. Zaproponowany przez Komisję projekt ma na celu usunięcie wspomnianych nieprawidłowości i ujednolicenie tekstu rozporządzenia.
9. Wymiana poglądów na temat projektu rozporządzenia Komisji w sprawie etapu handlu, do którego odnosi się przeciętna cena tusz wieprzowych (wersja ujednolicona).
Artykuł 4 rozporządzenia „bazowego” dla wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (2759/75) ustala zasady rejestrowania cen na wspólnotowym rynku wieprzowiny. Ustęp 6 wymienia kwestie, które powinny być szczegółowo uregulowane w tym zakresie przez Komisję w procedurze komitologii. Jedną z takich kwestii jest określenie do jakiego etapu obróbki tuszy wieprzowej odnosi się rejestrowana cena. Na mocy powyższego uprawnienia Komisja przyjęła rozporządzenie (EWG) nr 3537/89 z dnia 27 listopada 1989 r.
w sprawie etapu handlu, do którego odnosi się przeciętna cena tusz wieprzowych
. Rozporządzenie było przyjęte prawie 17 lat temu. Od tego czasu było ono zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1572/95. Obecnie wiele odniesień w tekście rozporządzenia do innych aktów prawnych lub ich części wymaga aktualizacji. Zaproponowany przez Komisję projekt ma na celu usunięcie wspomnianych nieprawidłowości i ujednolicenie tekstu rozporządzenia.
10. Sprawy różne.
Żaden z krajów nie zgłosił pytań do tego punktu obrad.