Informacja dotycząca 674 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 8 marca 2006 r.

piątek, 17 marca 2006 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 674 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 8 marca 2006 r.
   

1. Sytuacja na rynku wieprzowiny.
Sytuacja na rynku wieprzowiny jest dobra – ceny jak na tę porę roku są wysokie – średnia cena dla UE-25 utrzymuje się na poziomie powyżej 138 EUR/100 kg. Z danych dostarczonych przez Komisję wynika, że średni poziom cen, w stosunku do danych z poprzedniego posiedzenia Komitetu Zarządzającego (w lutym) nie zmienił się i wynosił 138,66 EUR/100 kg (wbs kl. E). W tym samym czasie cena referencyjna wyrażona w euro w Polsce spadła o 2,7%. Polska była jedynym krajem, który podczas omawiania tego punktu obrad zwracał uwagę na złą sytuację cenową.
2. Wymiana poglądów i możliwych opinii w sprawie opracowanego przez Komisję projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny.
Przyjęto nowy projekt rozporządzenia ustanawiającego stawki refundacji, jednakże ich poziom nie uległ zmianie. Obecnie obowiązujący od 9.03.2006 r. poziom stawek, zgodnie z zaprezentowaną poniżej tabelą, reguluje rozporządzenie Komisji (WE) 404/2006 z 8.03.2006 roku. 
 

Kod produktu CN/ERN

Kraj

Stawka

(EUR/100 kg)

0210 11 31 9110

P08

54,20

0210 11 31 9910

P08

54,20

0210 19 81 9100

P08

54,20

0210 19 81 9300

P08

54,20

1601 00 91 9120

P08

19,50

1601 00 99 9110

P08

15,20

1602 41 10 9110

P08

29,00

1602 41 10 9130

P08

17,10

1602 42 10 9110

P08

22,80

1602 42 10 9130

P08

17,10

1602 49 19 9130

P08

17,10

P08 - do wszystkich rajów z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii
    
Głosowanie:
WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 głosów,
ZA: 314 głosów.
3. Wymiana poglądów na temat projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2967/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych.
Komisja zaprezentowała projekt rozporządzenia, który ma na celu zmianę sposobu weryfikacji metod klasyfikacji, które mają być dopuszczone do stosowania na terenie poszczególnych państw członkowskich. Zmiana ma na celu dopuszczenie alternatywnej metody statystycznej przy ocenie wyników pomiarów testowanym urządzeniem oraz drobną zmianę równania służącego wyliczaniu mięsności za pomocą metody referencyjnej (dysekcji). W dniu 28.03.2006 r. odbędzie się w Brukseli spotkanie ekspertów klasyfikacji z krajów członkowskich i na tym forum omawiane będą szczegóły zaprezentowanego projektu rozporządzenia.
4. Wymiana poglądów na temat drugiej części protokołu w celu zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Czechach.
W 2005 r. na majowym posiedzeniu Komitetu zatwierdzono część pierwszą czeskiego protokołu dotyczącego klasyfikacji tusz wieprzowych. Obecnie Komisja zaprezentowała drugą część protokołu zawierającego wyniki weryfikacji metod klasyfikacji. Czechy wnioskują o zatwierdzenie dwóch nowych urządzeń ISD-05 i ISD-15. Komisja przedstawiła także projekt decyzji zmieniającą decyzję zatwierdzającą metody klasyfikacji w Czechach. Eksperci z krajów członkowskich wciąż mogą zgłaszać uwagi do czeskiego protokołu i projektu decyzji.
5. Wymiana poglądów na temat projektu decyzji Komisji zmieniającej decyzję 2004/370/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Wielkiej Brytanii.
Na mocy wyżej wspomnianej decyzji Wielka Brytania stosuje absolutne (zamiast względnych) wskaźniki przeliczania masy bitej ciepłej na masę bitą schłodzoną. Obecnie Wielka Brytania chce zrezygnować z tego odstępstwa od ogólnych reguł. Eksperci z krajów członkowskich nie zgłosili uwag krytycznych do propozycji. Na obecnym spotkaniu Komisja przedstawiła projekt decyzji zamieniającej decyzję zatwierdzającą metody klasyfikacji w Wielkiej Brytanii. Będzie ona przedmiotem dyskusji na następnym spotkaniu Komitetu.
6. Wymiana poglądów i zapytanie o opinię w sprawie projektu rozporządzenia Komisji wprowadzającego odstępstwo na rok 2006 w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w zakresie terminów wydawania pozwoleń wywozowych w sektorze wieprzowiny.
Przyjęto jednogłośnie projekt rozporządzenia wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia 1518/2003. Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1518/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń wywozowych na rynku wieprzowiny, stanowi iż pozwolenia wywozowe są wydawane w środy następujące po tygodniu, w którym złożone zostały wnioski o pozwolenia. Ze względu na występujące dni świąteczne nie zawsze jest to możliwe i stąd konieczność ustalenia konkretnych dat wydania pozwoleń.
7. Sprawy różne.
Finlandia zaprezentowała część pierwszą protokołu mającego na celu zmianę metod klasyfikacji tusz wieprzowych.