Informacja dotycząca 671 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 7 grudnia 2005 r.

czwartek, 15 grudnia 2005 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 671 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 7 grudnia 2005 r.

1. Sytuacja na rynku wieprzowiny
Sytuacja na rynku wieprzowiny jest dobra – ceny są bardzo stabilne. Zazwyczaj w listopadzie ceny spadają. Z danych dostarczonych przez Komisję wynika, że średni poziom cen, w stosunku do danych z poprzedniego posiedzenia Komitetu Zarządzającego wzrósł o 0,5% i wynosił 136,63 EUR/100 kg (mps kl. E). W tym samym czasie cena referencyjna wyrażona w euro w Polsce spadła o 7,0%. Strona polska poinformowała o rozwoju sytuacji związanej z zakazem importu mięsa z Polski do Rosji. Przedstawiciele kilku krajów uważają, że aż do świąt ceny mogą nadal wzrastać, lecz zgadzają się z pozostałymi, że w styczniu należy się spodziewać normalnego dla tego okresu spadku cen.
2. Wymiana poglądów i możliwych opinii w sprawie opracowanego przez Komisję projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny.
Komisja zaprezentowała nowy projekt rozporządzenia ustanawiającego stawki refundacji. Stawki dopłat obniżono o 5%. W opinii Komisji pozycja konkurencyjna eksporterów z krajów unijnych w ostatnim okresie uległa poprawie na skutek aprecjacji dolara i spadeku cen na rynku. Obecnie obowiązujące od 8.12.2005 r. stawki reguluje rozporządzenie Komisji (WE) 1997/2005 z 8.12.2005 roku. Stawki dopłat zaprezentowano w poniższej tabeli: 
 

Kod produktu CN/ERN

Kraj

Stawka

(EUR/100 kg)

0210 11 31 9110

P08

54,20

0210 11 31 9910

P08

54,20

0210 19 81 9100

P08

54,20

0210 19 81 9300

P08

54,20

1601 00 91 9120

P08

19,50

1601 00 99 9110

P08

15,20

1602 41 10 9110

P08

29,00

1602 41 10 9130

P08

17,10

1602 42 10 9110

P08

22,80

1602 42 10 9130

P08

17,10

1602 49 19 9130

P08

17,10

P08-do wszystkich rajów z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii

Głosowanie:
Wynik: brak opinii Komitetu.
WSTRZYMAŁO SIĘ: 73 głosy,
PRZECIW: 56 głosów,
ZA: 192 głosy.
3. Wymiana poglądów na temat części II protokołu mającego na celu zatwierdzenie metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Irlandii Północnej.
Na wrześniowym posiedzeniu Komitetu Komisja przedstawiła część drugą brytyjskiego protokołu dotyczącego klasyfikacji tusz w Irlandii Północnej. Protokół stanowi wniosek o zatwierdzenie opisanych w nim metod klasyfikacji. Strona brytyjska wnioskuje o zatwierdzenie urządzeń AutoFom i HGP4 oraz o aktualizację równań dla wcześniej dopuszczonych urządzeń Intrascope i Mark II Ulster Probe.
Uwzględniając brak sprzeciwu ze strony ekspertów z państw członkowskich, Komisja opracowała na podstawie brytyjskiego wniosku projekt decyzji zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz w Irlandii Północnej. Na ostatnim spotkaniu projekt decyzji został jednogłośnie przyjęty.
4. Wymiana poglądów na temat części II protokołu mającego na celu zatwierdzenie metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze.
Na wrześniowym posiedzeniu Komitetu Komisja przedstawiła część drugą cypryjskiego protokołu dotyczącego klasyfikacji tusz wieprzowych. Cypr wnioskuje o modyfikację równania regresji dla wcześniej dopuszczonego urządzenia HGP4. Żaden z krajów członkowskich nie zgłosił uwag krytycznych do dokumentów dostarczonych przez stronę cypryjską.
Na podstawie cypryjskiego wniosku Komisja opracowała projekt decyzji zmieniającej decyzję zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz na Cyprze. Projekt decyzji został przyjęty jednogłośnie.
5. Sprawy różne.
Żaden z krajów nie zgłosił pytań do tego punktu obrad.