Informacja dotycząca 670 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 16 listopada 2005 r.

wtorek, 22 listopada 2005 r.

UWAGA : 1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 670 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 16 listopada 2005 r.

1. Sytuacja na rynku wieprzowiny
Sytuacja na rynku wieprzowiny jest dobra jak na tę porę roku. Zazwyczaj w październiku
i listopadzie ceny spadają, jednak w tym roku utrzymują się na dosyć stabilnym poziomie.
Z danych dostarczonych przez Komisję wynika, że poziom cen, w stosunku do danych
z poprzedniego posiedzenia Komitetu Zarządzającego praktycznie nie zmienił się i wynosił
135,70 EUR/100 kg (mps kl. E). W tym samym czasie cena referencyjna wyrażona w euro
w Polsce spadła o 5,4%. Strona polska poinformowała o trudnościach związanych z zakazem eksportu mięsa z Polski do Rosji. W 13 krajach Unii ceny w październiku i na początku listopada nieznacznie spadały, a w 11 rosły. Przedstawiciele większości krajów uważają,
że w najbliższych tygodniach ceny będą rosły ze względu na zbliżające się święta i wzrost popytu na mięso.
2. Wyniki spotkania na temat produkcji i prognoz cenowych w dniu 7.11.2005 roku.
Poprzednie spotkanie Grupy Ekspertów Prognozowania Cen Wieprzowiny odbyło się w czerwcu 2005 roku. Tematem spotkań są prognozy pogłowia i produkcji oraz przewidywania odnośnie cen wieprzowiny. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele organizacji branżowych producentów trzody i zakładów mięsnych z krajów członkowskich UE.
W pierwszej połowie 2006 r. przewidywany jest wzrost produkcji wieprzowiny na poziomie 1,2%, choć sytuacja w poszczególnych krajach kształtuje się nieraz bardzo odmiennie. Dla przykładu w Polsce przewidywany jest bardzo wysoki, bo aż 10-procentowy wzrost produkcji.
Według prognoz średnia cena referencyjna (dla mps kl. E) wieprzowiny w UE-25
w IV kwartale 2005 r. wyniesie 133,83 EUR/100 kg, a w I i II kwartale 2006 r. odpowiednio 133,08 i 135,39 EUR/100 kg. Prognozy dla Polski są niższe i wynoszą odpowiednio 131,53
129,00 i 129,00 EUR/100 kg.
3. Wymiana poglądów i możliwych opinii w sprawie opracowanego przez Komisję projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny.
Komisja nie zaprezentowała nowego projektu rozporządzenia ustanawiającego stawki refundacji. Obecnie obowiązujące od 21.09.2005 r. stawki reguluje rozporządzenie Komisji (WE) 1527/2005 z 20.09.2005 roku.
4. Wymiana poglądów na temat części II protokołu mającego na celu zatwierdzenie metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Irlandii Północnej.
Na wrześniowym posiedzeniu Komitetu Komisja przedstawiła część drugą brytyjskiego protokołu dotyczącego klasyfikacji tusz w Irlandii Północnej. Protokół stanowi wniosek o zatwierdzenie opisanych w nim metod klasyfikacji. Strona brytyjska wnioskuje o zatwierdzenie urządzeń AutoFom i HGP4 oraz o aktualizację równań dla wcześniej dopuszczonych urządzeń Intrascope i Mark II Ulster Probe. Obecnie eksperci klasyfikacji z wszystkich krajów członkowskich mogą zgłaszać uwagi do autorów protokołu. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, prawdopodobnie na następnym spotkaniu odbędzie się głosowanie nad projektem decyzji zatwierdzającej metody klasyfikacji w Irlandii Północnej.
5. Wymiana poglądów na temat części II protokołu mającego na celu zatwierdzenie metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze.
Na wrześniowym posiedzeniu Komitetu Komisja przedstawiła część drugą cypryjskiego protokołu dotyczącego klasyfikacji tusz wieprzowych. Cypr wnioskuje o modyfikację równania regresji dla wcześniej dopuszczonego urządzenia HGP4. Obecnie eksperci klasyfikacji z wszystkich krajów członkowskich mogą zgłaszać uwagi do autorów protokołu. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, prawdopodobnie na następnym spotkaniu Komitetu odbędzie się głosowanie nad projektem decyzji zatwierdzającej metody klasyfikacji na Cyprze.
6. Sprawy różne
Żaden z krajów nie zgłosił pytań do tego punktu obrad.