Informacja dotycząca 668 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 20 września 2005 r.

środa, 28 września 2005 r.

UWAGA : 1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 668 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny
w dniu 20 września 2005 r.

              
1. Sytuacja na rynku wieprzowiny
Ze względu na ograniczony czas spotkania nie prezentowano sytuacji rynkowej. Z danych dostarczonych przez Komisję wynika, że poziom cen, w stosunku do danych
z poprzedniego posiedzenia Komitetu Zarządzającego (w lipcu), był o 0,5% wyższy. W tym samym czasie cena referencyjna wyrażona w euro w Polsce wzrosła o 8,6%. W większości krajów ceny w lipcu i sierpniu utrzymywały się na wysokim poziomie. W ostatnim tygodniu zanotowano jednak spadek cen, który prawdopodobnie oznacza początek sezonowego spadku cen.
2. Wymiana poglądów i możliwych opinii w sprawie opracowanego przez Komisję projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny.
Komisja zaprezentowała nowy projekt rozporządzenia ustanawiający stawki refundacji. Nie zmienił się jednak poziom stawek ani zakres produktów objętych refundacjami. Nowe rozporządzenie (WE) 1527/2005 z 20.09.2005 r. obowiązuje od 21.09.2005 roku.
3. Wymiana poglądów i ewentualne zapytanie o opinię na temat projektu decyzji Komisji zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii.
Komisja przedstawiła zmieniony projekt decyzji zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii. Słowenia wnioskuje o zatwierdzenie dwóch metod klasyfikacji:
ZP (Zwei-Punkte) i metody z użyciem urządzenia HGP-4. Niektóre zapisy decyzji wciąż wymagają doprecyzowania i w związku z tym projektu nie poddano pod głosowanie. Prawdopodobnie na następnym posiedzeniu odbędzie się głosowanie nad projektem.
4. Wymiana poglądów na temat projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego zasady stosowania reżimu importowego w sektorze wieprzowiny w ramach Układów Europejskich z Bułgarią i Rumunią.
Komisja zaprezentowała nowy tekst projektu rozporządzenia. Nowe rozporządzenie jest konsekwencją decyzji Rady o przyjęciu nowych protokołów do umów pomiędzy UE, a Bułgarią i Rumunią. Umowy te przewidują m.in. uruchomienie kontyngentów na import wieprzowiny z tych krajów. W przypadku Bułgarii zwiększono wielkość bezcłowego kontyngentu z 3500 ton do 4400 ton, a w przypadku Rumunii obniżono stawkę cła z 20% stawki KNU do 0%, natomiast wielkość kontyngentu pozostała niezmieniona.
Rozporządzenie wymagało aktualizacji także ze względu na rozszerzenie UE, gdyż pierwotnie dotyczyło ono również importu z niektórych krajów, które w 2004 roku zostały przyjęte do Unii Europejskiej. W nowym tekście uporządkowano numerację artykułów i uaktualniono niektóre dane niezbędne do prawidłowego informowania Komisji w sprawach związanych z wykonywaniem rozporządzenia.
5. Informacja na temat sytuacji rezerw strategicznych wieprzowiny w Polsce.
Nowe kraje członkowskie zgodnie z Traktatem Akcesyjnym muszą informować Komisję o zmianach w stanach rezerw państwowych. W sierpniu strona polska wysłała tego typu informację do Komisji. Na spotkaniu informacja została przekazana przedstawicielom krajów członkowskich. Polska poinformowała, że sprzedaż odbywa się za pośrednictwem aukcji internetowych dwa razy w tygodniu. Dotychczas ponad połowa z prawie 14 tys. ton towaru została już sprzedana, głównie na rynek białoruski i ukraiński. Prawdopodobnie całość przeznaczonej ilości zostanie sprzedana przed końcem października.
6. Informacja dotycząca spotkania grupy ekspertów klasyfikacji tusz wieprzowych w dniu 16.09.2005 roku.
Grupa Ekspertów Klasyfikacji Tusz Wieprzowych jest organem pomocnicznym powołanym przez Komitet Zarządzający ds. Wieprzowiny. Jej spotkania zwoływane są ad hoc. Poprzednie spotkanie odbyło się 13.09.2004 roku. Tematem obecnego spotkania były propozycje zmian obowiązującego prawodawstwa w dziedzinie klasyfikacji oraz wyniki badań nowoczesnych metod klasyfikacji, w tym głównie tomografu komputerowego. Niektóre kraje już w nieodległej przyszłości chciałyby stosować tomograf komputerowy
do zatwierdzania nowych metod klasyfikacji. Obecnie zatwierdzanie odbywa się na podstawie porównania wyników uzyskanych z badanej metody z rezultatami kosztownej dysekcji
120 tusz wieprzowych.
7. Sprawy różne
Dania zadała pytanie o zakaz importu mięsa przez Litwę. Komisja przyznała, że nie zna szczegółów sprawy, jednakże najprawdopodobniej kwestia ma charakter weterynaryjny.
Komisja przedstawiła dwa dokumenty robocze. Jeden z nich stanowi wniosek o modyfikację metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze, a drugi wniosek o modyfikację obecnych
i wprowadzenie nowej metody w Irlandii Północnej.