Informacja dotycząca 667 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 13 lipca 2005 r.

środa, 20 lipca 2005 r.

UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!

NOTATKA Z 667 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 13 lipca 2005 r.

1. Sytuacja na rynku wieprzowiny
Z danych dostarczonych przez Komisję wynika, że poziom cen, w stosunku do danych
z poprzedniego posiedzenia Komitetu Zarządzającego, był o 7% wyższy. W tym samym czasie cena referencyjna w Polsce wzrosła o 12%. W większości krajów wystąpił sezonowy wzrost cen. Był on najsilniejszy w krajach południowych, które notują zwiększony ruch turystyczny. Obecnie w UE-25 oczekuje się stabilizacji, a nawet niewielkich spadków cen.
Według prognoz zaprezentowanych przez Komisję produkcja wieprzowiny w 2005 roku ma być o 1% niższa niż w 2004 roku. Mimo spadku produkcji, ceny w IV kwartale mogą być
o 5% niższe niż w analogicznym okresie 2004 roku. Obecnie zaprezentowane prognozy cenowe są bardziej pesymistyczne niż te zaprezentowane w kwietniu. Oczekuje się, że średnia cena referencyjna dla UE-25 wyniesie 142,51 EUR/100 kg w III kwartale
i 133,15 EUR/100 kg w IV kwartale 2005 roku.
2. Wymiana poglądów i możliwych opinii w sprawie opracowanego przez Komisję projektu rozporządzenia ustanawiającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny.
Komisja nie zaprezentowała nowego rozporządzenia zmieniającego stawki. Obowiązujące od 16.06.2005 r. stawki refundacji wywozowych określone są w rozporządzeniu (WE) 901/2005.
3. Wymiana poglądów i ewentualne zapytanie o opinię na temat projektu decyzji Komisji zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce.
Przyjęto jednogłośnie projekt decyzji zmieniającej decyzję zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce. Polska wnioskuje o zatwierdzenie metody klasyfikacji za pomocą urządzenia IM-03. Obecnie w Komisji będą trwały prace mające
na celu przetłumaczenie tekstu decyzji na 19 języków oficjalnych i jej podpisanie. Decyzja wejdzie w życie w momencie jej notyfikacji stronie polskiej.
4. Wymiana poglądów i ewentualne zapytanie o opinię na temat projektu decyzji Komisji zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii.
Komisja przedstawiła zmieniony projekt decyzji zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Słowenii. Słowenia wnioskuje o zatwierdzenie dwóch metod klasyfikacji:
ZP (Zwei-Punkte) i metody z użyciem urządzenia HGP-4. Niektóre zapisy decyzji wciąż wymagają doprecyzowania i w związku z tym projektu nie poddano pod głosowanie.
5. Wymiana poglądów na temat części I protokołu odnośnie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii.
Odbyła się dyskusja nad częścią I protokołu mającego na celu zatwierdzenie nowych
(FOM i UltraFom 300) oraz modyfikację obowiązującej (ZP) metody klasyfikacji tusz wieprzowych. Mimo uwag niektórych ekspertów, protokół został dobrze oceniony i strona austriacka otrzymała zezwolenie na rozpoczęcie badań nad metodami klasyfikacji.
6. Informacja odnośnie spotkania dwustronnego UE – Japonia na temat rynku wieprzowiny w dniu 29 czerwca 2005 roku.
Komisja dostarczyła dane odnośnie eksportu wieprzowiny z UE do Japonii. W ujęciu wartościowym Japonia jest najważniejszym importerem unijnej wieprzowiny. W okresie styczeń-kwiecień 2005 r. łączny import wyniósł 103 tys. ton. W Japonii po przekroczeniu pewnego pułapu importu zaczyna obowiązywać specjalna klauzula ochronna. Jak wynika z danych Komisji najprawdopodobniej nie zostanie jednak ona uruchomiona w najbliższym okresie.
7. Sprawy różne
Żaden z krajów nie zgłosił pytań do tego punktu obrad.