Informacja dotycząca 257 posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Baraniny i Mięsa Koziego w dniu 7 grudnia 2005 r.

czwartek, 15 grudnia 2005 r.

<p class="text-justify">
UWAGA :
1. Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny.
2. Do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) podane informacje nie są wiążące!!!
</p>
<p>
<p class="text-center">
<strong>
NOTATKA Z 257 POSIEDZENIA
Komitetu Zarządzającego ds. Baraniny i Mięsa Koziego
w dniu 7 grudnia 2005 r. </strong>
</p>
</p>
<p class="text-justify">

Nieobecne delegacje: Luksemburg reprezentowany przez Belgię, Malta

<strong>
1. Sytuacja na rynku mięsa baraniego i koziego (kształtowanie się cen rynkowych, ubojów, konsumpcji i wymiany z krajami członkowskimi i krajami trzecimi).
</strong>

Komisja Europejska omówiła sytuację w sektorze baraniny i mięsa koziego na wspólnym rynku oraz przedstawiła prognozy rynkowe zaprezentowane na grupie prognostycznej w listopadzie 2005 r.

<strong>
2. Wymiana poglądów i możliwe głosowanie w sprawie projektu rozporządzenia Komisji (WE) otwierającego wspólnotowe kontyngenty taryfowe na rok 2006 na przywóz owiec, kóz, baraniny i mięsa koziego.
</strong>

Projektowane rozporządzenie otwiera kontyngenty taryfowe na przywóz owiec, kóz, mięsa owczego i koziego na rok 2006. W ramach kontyngentów do Wspólnoty można sprowadzać następujące produkty (wg kodów CN):

0104 10 30 – jagnięta do 1 roku życia
0104 10 80 – żywe owce inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi i jagnięta
0104 20 90 – żywe kozy inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi
0210 99 21 – mięso baranie lub kozie: z kością, solone, w zalewie solnej, suszone lub wędzone
0210 99 29 – mięso baranie lub kozie: bez kości, solone, w zalewie solnej, suszone lub wędzone
0204 – mięso baranie lub kozie: świeże, chłodzone lub mrożone

Kontyngenty taryfowe administrowane są na granicy przez Służby Celne w systemie „first-come”, „first-served”, tj. na zasadzie „pierwszy przybyły, pierwszy odprawiony”. Załącznik do rozporządzenia określa szczegółowo stawki celne, współczynniki przeliczeniowe na mięso, oraz roczne kwoty dla poszczególnych krajów pochodzenia. W stosunku do rozporządzenia 2202/2004 otwierającego kontyngenty na rok 2005, zmianie uległa kwota dla Nowej Zelandii oraz dla Chile.
<strong>
Wyniki głosowania:
</strong>

ZA - 318 głosów
PRZECIW - 0 głosów
Wstrzymali się od głosu – 0 głosów
Nieobecni: 3 głosy
Głosowanie odbyło się w trybie „sous réserve” tzn. pod warunkiem przyjęcia rozporządzenia Rady w tej sprawie.
</p>