Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych

Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – zasady funkcjonowania
(zgodnie z podstawą prawną regulującą nową WORR od dnia 1 stycznia 2014 r.)

Od 1 stycznia 2014 r. podstawę prawną funkcjonowania Komitetu Komisji Europejskiej do spraw Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Jest to komitet w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonania uprawnień wykonawczych przez Komisję. Rozporządzenie to uchyliło decyzję Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykorzystania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienione decyzją Rady 2006/512/WE.

Na podstawie ww. dokumentów został sporządzony Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

Komitet złożony jest z przedstawicieli 28 Państw Członkowskich, którym przewodniczy przedstawiciel Komisji Europejskiej. Przewodniczący komitetu zwołuje posiedzenie, ustala porządek obrad oraz zaprasza przedstawicieli Państw Członkowskich, nie później jednak niż 14 dni przed datą posiedzenia. Przewodniczący przedstawia Komitetowi propozycję działań, które należy podjąć. Komitet przedstawia swoją opinię odnośnie propozycji, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego, zależnie od pilności sprawy. Komitet może tworzyć grupy robocze w celu zbadania poszczególnych zagadnień z udziałem ekspertów.

Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych wspiera prace Komisji Europejskiej. Pracami Komitetu objęte są następujące sektory i obszary: zbóż, ryżu, cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, oliwy z oliwek i oliwek stołowych, lnu i konopi, owoców i warzyw, przetworów owocowych i warzywnych, bananów, wina, żywych roślin i produktów kwiaciarstwa, tytoniu, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego, jaj, mięsa drobiowego, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, produktów pszczelich, jedwabników oraz kwestie horyzontalne dotyczące rynków rolnych. Komitet obraduje w różnych formacjach tematycznych, niejednokrotnie łącząc po kilka rynków.

Komitet wydaje opinie w odniesieniu do aktów wykonawczych w ramach procedury sprawdzającej. Zastosowanie ma zasada większości kwalifikowanej.

Liczba głosów przypadających państwom członkowskim w ramach procedury decydowania kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z art. 205 ust. 2 TWE (obowiązuje do 31 października 2014 r.).

 • Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy - 29 głosów,
 • Hiszpania, Polska - 27 głosów,
 • Rumunia - 14 głosów,
 • Holandia- 13 głosów,
 • Grecja, Czechy, Belgia, Węgry, Portugalia - 12 głosów,
 • Szwecja, Bułgaria, Austria - 10 głosów,
 • Słowacja, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Chorwacja - 7 głosów,
 • Łotwa, Słowenia, Estonia, Cypr, Luksemburg - 4 głosy,
 • Malta - 3 głosy

Łącznie - 352 głosy, większość kwalifikowana - 260 głosów.

Akt wykonawczy uzyskuje pozytywną opinię w przypadku, gdy osiągnięta jest kwalifikowana większość głosów. Co do zasady, kwalifikowaną większość osiąga się wtedy, gdy spełnione zostają dwa warunki:

 • większość państw członkowskich, czyli 15, głosuje „za”
 • co najmniej 260 głosów z całkowitej liczby 352 głosów zostaje oddanych „za”.

Od 1 listopada 2014 r. zasady uzyskiwania większości kwalifikowanej ulegają zmianie zgodnie z art. 238 TFUE. Zastosowanie będzie miał system tzw. większości podwójnej.