Odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa”

Zasady i tryb nadawania odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla rolnictwa”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia (Dz .U. z 2001 r. Nr 78, poz. 833).

Odznaka może być nadawana osobom fizycznym, także cudzoziemcom, za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

1. Odznakę nadaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego,

2) wojewody,

3) organu jednostki samorządu terytorialnego,

4) kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub podległej Ministrowi

5) organu izby rolniczej,

6) organu statutowego krajowej społeczno-zawodowej organizacji rolników (działających, zgodnie ze swoimi statutami, na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników {Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.).

2. Odznaka jest nadawana jednokrotnie.

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz informację o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.

4. Zaleca się aby wnioskodawca wskazał przewidywany termin wręczenia odznaki. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Ministrowi przynajmniej na miesiąc przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

5. Odznakę wręcza uroczyście Minister lub osoba przez niego upoważniona. Wnioskodawca może wręczyć odznakę w sytuacji kiedy Minister lub upoważniona przez niego osoba nie może uczestniczyć w uroczystościach.

6. Odznakę nadaną przez Ministra odbiera się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Biurze Ministra, Warszawa ul. Wspólna 30, pok. nr 169.

7. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Wydział Komunikacji i Odznaczeń w Biurze Ministra Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załączniki do pobrania:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla rolnictwa”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia (Dz.U. Nr 78 poz. 833 z 2001 r.).

Odnośnik otwierany w nowym oknie  WZÓR wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” (.doc 30,21 kB)